Sobota 19. prosince 1992

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, dovolte, abych za skupinu ověřovatelů odůvodnil řád pro tajné hlasování při schvalování ústavního zákona ČNR. Tento volební řád jste obdrželi, předpokládám, že jste si ho všichni přečetli. Nepovažuji za nutné ho zde celý znovu opakovat. Rád bych upozornil na některé zásadní věci, které se odlišují od pravidel, které dodržujeme při tajném hlasování běžně.

Chtěl bych především upozornit na bod 3, kde se píše, že hlasovací lístek obsahuje text s návrhem ústavního zákona ve znění společné zprávy výborů a schválených pozměňovacích návrhů za prvé souhlasím, za druhé nesouhlasím.

Na na něj navazuje bod 6, kdy souhlas každý hlasující vyjádří tím, že zakroužkuje číslo u slova souhlasím. Volbu provádíme kroužkováním čísla. Pokud chce vyjádřit nesouhlas, zakroužkuje hlasující číslo u slova nesouhlasím.

Dále bych upozornil na bod 7, podle něhož je neplatný hlasovací lístek ten, který je odevzdán na jiném než vydaném tiskopise a ten hlasovací lístek, na němž jsou zakroužkovány obě možnosti čili jak možnost souhlasím, tak nesouhlasím.

Hlasování se zdržel ten hlasující, který hlasovací lístek buď neodevzdal nebo jej odevzdal v takové podobě, že jej graficky nijak neupravil.

Tento ústavní zákon je schválen tehdy, pokud pro něj hlasují nejméně tři pětiny poslanců ČNR.

Myslím, že to k výkladu volebního řádu stačí. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kolářovi za odůvodnění. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Kužílek. Uděluji mu slovo.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych poprosit o chvíli pozornosti, neboť to, co máme předloženo, vypadá jako věc samozřejmá a každý k ní přirozeně přistupuje tak, že takový řád pro tajné hlasování je jasný a že je to jistě v pořádku. Myslím si, že tomu bohužel tak není. Pokusím se to zdůvodnit a navrhnout návrhy, které věc vyřeší. Omlouvám se, v takovéto rychlosti to dělat není snadné.

Především k bodu 1. Jednací řád i Ústava jasně stanoví, kdy je sněmovna usnášeníschopná. Usnášeníschopnost není žádná vlastnost odvozená od nějakého hlasovacího počtu, ale je to číslo dané a priori. Toto číslo je v Ústavě dané i v jednacím řádu jako nadpoloviční většina všech poslanců. Není možné z hlasovacího kvóra tří pětin odvozovat usnášeníschopnost.

Usnášeníschopnost - přeloženo do řeči řádu pro tajné hlasování je řečena slovy - usnášení je platné. To je totéž.

Myslím, že musím navrhnout, ale zároveň to považuji za věc naprosto danou a jasnou, že slova nejméně 3/5 mají být nahrazena slovy "nadpoloviční většině". To je první pozměňovací návrh. Tento pozměňovací návrh, který jsem podal, se týká demokratičnosti věci, protože jednáme podle zákona.

Druhý pozměňovací návrh se bude týkat takovéto věci: jde o to, jakým způsobem poslanec vyjádří fakt, že se zdržuje hlasování? Podle toho, jak je to zde napsáno (všimli jste si, že v tomto řádu se ta věc vůbec neuvádí), čili jasné je, že se zdržuje tak, že buď nezakroužkuje nic a odevzdá lístek, anebo neodevzdá lístek. Jsou obě tyto možnosti. To znamená, že v hlasovací místnosti budou lístky bez jakéhokoli kroužku. Takovéto lístky v situaci, kdy v hlasovací místnosti se koncentrují skutečně největší zájmy tohoto státu, považuji za velmi nebezpečné. Neměly by existovat lístky, které nepatrným zásahem je možno pozměnit. Nikoho tím nepodezírám, ale uvědomme si, že je lepší mít to zcela jasné.

Lituji toho, že vzbuzuji nevoli. Je snad nad slunce jasné, že absolutně nikoho nepodezírám. Pokud jsem schopen navrhnout jednoduché řešení, které všechny tyto neblahé úvahy vyloučí, bylo by snad rozumné, kdyby bylo přijato.

Tudíž navrhuji, aby za bod 6 byl zařazen nový bod 7 a další přečíslovány, v tomto znění: "zdržení se hlasování se vyjádří škrtnutím celého lístku nebo neodevzdáním lístku". Tím se tato skutečnost přesně popíše a nemůže nikoho napadnout sebemenší stín čehokoli a je to v tuto chvíli s připravenými lístky jednoduše možné. Původně jsem měl variantu, že by se musely tisknout nové lístky, ale pochopil jsem, že je to nepřiměřené. Navrhuji tedy tuto variantu.

Prosím vás všechny, aby to nebylo vnímáno tak, že jsem z ODA, jejíž postoj je víceméně známý. Berme to skutečně zcela věcně. Navrhuji, aby oba tyto návrhy byly zapracovány. Děkuji vám pěkně.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kužílkovi. Dále se hlásí pan místopředseda Vlach, pan poslanec Ullmann a pan poslanec Fejfar.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážená Česká národní rado, reaguji, aniž bych měl tento návrh před sebou. Jsem přesvědčen, že zde můžeme hodiny tento materiál vylepšovat, nicméně v té místnosti přece bude deset ověřovatelů ČNR. Nedovedu si představit mechanismus, jak by mohlo dojít k něčemu - jsme sice vyzýváni, abychom nebrali v úvahu, že by ta úvaha mohla směřovat tím směrem - jako je třeba manipulace s těmi lístky.

Pokud by tam byli dva ověřovatelé, třeba z jedné strany, která se dostala do ČNR, pak bych chápal tyto obavy. Takto je nechápu. Spíš bych apeloval na to, abychom situaci nekomplikovali.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Vlachovi. Pan poslanec Ullmann svůj příspěvek stahuje, slovo má pan poslanec Fejfar, připraví se pan poslanec Wagner.

Poslanec Ota Fejfar: Chtěl bych připomenout, že pan Kužílek je známý vykladač jednacích a volebních řádů.

Jestliže poslanec neodevzdá lístek, tak prostě nehlasuje, nikoli, že se zdržuje. To není možné.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Fejfarovi. Prosím pana poslance Wagnera, aby se ujal slova, připraví se pan poslanech Sochor. Dále jsem zaznamenal přihlášky pana poslance Payna a Hrazdíry.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám pouze dotaz k autorům tohoto zajímavého dokumentu - řádu pro tajné hlasování při schvalování ústavního zákona ČNR.

Zde se praví, v bodě 3, hlasovací lístek obsahuje text s návrhem ústavního zákona ve znění společné zprávy výborů a schválených pozměňovacích návrhů.

1 - souhlasím, 2 - nesouhlasím. Ptám se, s čím souhlasím? Společná zpráva nedoporučila přijmout. Tedy, když napíši souhlasím, vlastně nesouhlasím s navrženým zákonem. Jak to tedy je? Společná zpráva nedoporučila přijmout. To je zcela jednoznačné. Společná zpráva byla takováto. Čili musí tady být jednoznačně řečeno, co znamená souhlas se zákonem. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. S faktickou poznámkou se přihlásil opět pan místopředseda Vlach. Konstatuji, že pan poslanec Sochor se svého vystoupení vzdává.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dámy a pánové, omlouvám se všem, kteří tleskali, ale obávám se, že jde o drobné nepochopení této situace. Je přece ukončena rozprava. V rozpravě bylo přijato to, co je přijato a nebylo přijato to, co nebylo přijato. (Veselost ve sněmovně.)

Tak jako v každé jiné situaci, kdy hlasujeme o celém zákoně na závěr, je použita přesně tato formulace: byť by společná zpráva byla popřena některými pozměňovacími návrhy, nebylo z ní použito nic a jenom ze schválených pozměňovacích návrhů bylo schváleno něco, o čem se bude v závěru hlasovat.

Toto je legislativně povinná formulace. Nehledejme za tím, prosím, nic jiného.

Rozumím tomu tak, pokud zakroužkuji "souhlasím", pokud bude tento řád pro tajné hlasování přijat, znamená to, že jsem souhlasil s přijatými pozměňovacími návrhy. Společná zpráva je povinou formulací.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Vlachovi. O slovo se hlásí pan poslanec Payne, připraví se pan poslance Hrazdíra, dále paní poslankyně Röschová a pan poslanec Výborný.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že pan poslanec Kužílek ve svém prvním návrhu, který se týká bodu 1. tohoto navrženého řádu, postupuje zcela v souladu s jednacím řádem a myslím, že tento návrh bychom měli akceptovat. Jednací řád skutečně říká, že sněmovna je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti všech poslanců, a to nezávisle na tom, je to bohužel chyba v jednacím řádu, zda se případně nejedná o ústavní zákon.

Myslím, že i tento řád by měl být v souladu s jednacím řádem České národní rady, a proto doporučuji tento návrh přijmout. Myslím, že to nemá žádný vliv na způsob projednávání ani na výsledek.

Dále k bodu 3, který zde byl nyní zpochybněn - věta zní: S návrhem souhlasím nebo nesouhlasím. Jedná se o návrh ústavního zákona a společná zpráva k tomu dává stanovisko. Tato věta je tudíž naprosto jednoznačná.

Nicméně prosím kolegu Kužílka, zda by nestáhl ze svého návrhu týkajícího se bodu 6 nebo 3, kde se říká, že zdržení se hlasování se vyjadřuje buď škrtnutím nebo neodevzdáním.

Myslím, že ověřovatelé by nebyli schopni od sebe odlišit případy, kdy někdo neodevzal lístek, nebo kdy někdo vhodil lístek na jiném než vydaném tiskopise. Z toho by potom následně mohly vzniknout spory, a proto si myslím, že musí existovat pouze jedna možnost, jak se zdržet hlasování.

V tomto směru prosím o upřesnění tohoto návrhu. Pokud by zněl, pouze tak, že zdržení se hlasování se dává najevo přeškrtnutím, pak je to jednoznačné, nemůže dojít ke sporu a lze to odlišit od případu, kdy je to uvedeno na jiném tiskopise, kdy se jedná o neplatné hlasování.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Paynovi. Rád bych připomněl, že se zde jedná o zcela mimořádnou záležitost, kde rozhodovat bude, zdali se 120krát objeví "souhlasí". Všechny ostatní poznámky jsou poněkud mimo. Mějme to na paměti.

Dále se přihlásil pan poslanec Hrazdíra, připraví se paní poslankyně Röschová.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pane předsedající, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové!

Pan Kužílek naznačil, že může nastat situace, že bude odevzdán hlasovací lístek, na kterém nejsou zakroužkovány možnosti žádné. Myslím, že takový lístek by měl být rovněž neplatný.

To znamená, že v bodě 7 by se mělo na závěr doplnit "nebo žádná", takže by bod 7 zněl: "Neplatný hlasovací lístek odevzdaný na jiném, než vydaném tiskopise, a hlasovací lístek, na němž jsou zakroužkovány obě možnosti nebo žádná." Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hrazdírovi. Dále prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Röschová, připraví se pan poslanec Výborný, dále pan poslanec Vyvadil, Karas a Motyčka.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, domnívám se, že to, co tady řekl pan poslanec Wagner, není tak zcela od věci, a to už jenom proto, že tento ústavní zákon byl přikázán pouze jednomu výboru, tj. ústavně právnímu. Znamená to, že neexistuje společná zpráva výborů.

Navrhuji proto, aby bod 3 zněl takto: "Hlasovací lístek obsahuje text: S návrhem ústavního zákona ve znění schválených pozměňovacích návrhů

1. souhlasím

2. nesouhlasím."

Doporučuji vypustit "společné zprávy výborů". Bude to přesnější, nebude to zavádějící.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Röschové. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Vyvadil (vzdává se slova).

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, je mi nesmírně líto, že o této proceduře budeme jednat možná déle, než budeme potom hlasovat, ale pravdou je, že klíčovým bodem tohoto řádu pro tajné hlasování je bod 3. Dle mého mínění musí třetí bod znít takto:

" Hlasovací lístek obsahuje text: S vládním návrhem ústavního zákona - tisk č. 210 - VII. volebního období České národní rady ve znění zprávy ústavně právního výboru - tisk č. 228 - a schválených pozměňovacích návrhů

1. souhlasím

2. nesouhlasím."

To je jediná přesná možnost a jediné přesné vyjádření, které vylučuje, aby po uskutečněném hlasování kdokoliv zpochybnil okolnost, zda zákon byl nebo nebyl přijat. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Výbornému.

Prosím dále pana poslance Jiřího Karase, aby se ujal slova. (Stahuje své vystoupení.)

Prosím proto pana poslance Motyčku, aby se ujal slova. Dále se připraví pan poslanec Kužílek.

Poslanec Ludvík Motyčka: Domnívám se, že bychom velice lehce vyhověli požadavku pana poslance Kužílka, kdybychom do bodu 3 přiřadili trojku - zdržuji se. Je to velice malá operace, bude tam číslo tři v kroužku - bude to znamenat: zdržuji se hlasování.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Motyčkovi. Prosím pana poslance Kužílka, zdali chce vystoupit, dále pan poslanec Vyvadil obnovil přání zúčastnit se této rozpravy a mám avizováno, že i pan poslanec Matulka. (Nikoliv.)

Poslanec Oldřich Kužílek: Dámy a pánové, já chci sdělit dvě věci. Jednak to, co navrhl pan kolega Motyčka, je ta varianta, o které jsem říkal, že jsem ji měl připravenu,ale je technicky náročná. Znamená znovu tisknout lístky. Myslím si, že rukou nelze nic zapisovat, jakmile se zapisuje něco rukou, přestává to být tajná volba. To je ten problém, musí to být předtištěno. Domnívám se, že to, co jsem navrhl, to řeší stejně, ale dám na pana poslance Payneho, nevím, jestli je možné, snad ano, stáhnout část svého návrhu?

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Jistě, rozprava je otevřena, takže se svým návrhem můžete nakládat naprosto libovolně.

Poslanec Oldřich Kužílek: V novém bodě sedmém, kde jsem navrhl - zdržení se hlasování se vyjádří škrtnutím celého lístku, nebo neodevzdáním lístku. Pochopil jsem, že tím koncem - nebo neodevzdáním lístku - jaksi věc znejasňuji, komplikuji, takže tuto část bych stáhl. Navrhuji tedy pouze zařazení nového bodu 7 - zdržení se hlasování se vyjádří škrtnutím celého lístku. Ať to promýšlím z kterékoliv strany, myslím si, že věc by tím byla zcela jasná a zcela nezpochybnitelná. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kužílkovi. Prosím pana poslance Vyvadila.

Poslanec Jiří Vyvadil: Samozřejmě nejde o to, aby zde byla exhibice ústavně právního výboru, leč pravdu měla kolegyně Röschová a nikoliv doktor Výborný. Protože skutečně necháme ty tisky jak tam jsou, s návrhem ústavního zákona, ve znění schválených pozměnovacích návrhů. Ale nikoliv ve znění ústavně právního výboru, protože ústavně právní výbor nedoporučuje přijetí tohoto zákona. Čili měla pravdu ona a neměl by tam jít už ten tisk ústavně právního výboru. Já to takto vidím.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Výborný, dále pan poslanec Libor Novák starší.

Poslanec Miloslav Výborný: Je mi to líto, já skutečně tyto polemiky nemám rád, ale tisk č. 228 - kdo si ho dobře přečte - obsahuje dvě části. První část je v uvozovkách, to je to, co doporučuje ústavně právní výbor k projednání. To je základ, o kterém se hlasuje. To je ono, že se hlasuje ve znění zprávy ústavně právního výboru. To, co v uvozovkách není, už je jen nějaké doporučení. Já jsem přesvědčen, že kolega Vyvadil pravdu nemá. Ale můžeme se o tom hádat až do rána.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Hlásí se celá řada poslanců. Paní poslankyně Röschová sice nádherně gestikuluje, ale já se omlouvám, že jí nerozumím.

Poslankyně Anna Röschová: Poprvé v této sněmovně využiji svého práva členky předsednictva a přeskočím své kolegy, kteří byli přihlášeni. Domnívám se, že má pravdu dr. Výborný v tomto sporu, to co tady objasnil, a stahuji svůj návrh. (Potlesk v části sálu.)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Zaregistroval jsem přihlášku pana poslance Libora Nováka trutnovského, jak uvádí čas od času ve svých přihláškách do rozpravy, nemýlím-li se, pak jsem viděl přihlášky pánů poslanců Křížka, Sochora, Rašky.

Poslanec Libor Novák (1958): Přihlásil jsem se do rozpravy k tomuto řádu, veden snahou zjednodušit především proceduru. Netroufám si zasáhnout do rozpravy o tom, o čem vlastně máme hlasovat. Ale myslím si, že pokud se podíváme na bod 6 navrhovaného řádu, kde je definováno vyjádření souhlasu s navrženým zákonem, když se podíváme na bod 9 - a jsem, podotýkám, veden také drobnou poznámkou pana místopředsedy Kasala, který říkal, že se vlastně jedná o dosažení 120 hlasů, tak myslím, že by nám velmi pomohlo, kdyby bod 9 navrhovaného řádu zněl takto: "ústavní zákon je schválen, pokud s ním souhlas" - a odkaz na bod 6 navrhovaného řádu - "vyjádří nejméně tři pětiny všech poslanců České národní rady"; pak se naprosto vyhneme diskusi o tom, co to znamená zdržet se hlasování, nehlasovat, nebýt přítomen na hlasování, případně zahodit hlasovací lístek, apod. Myslím si, že takto kladně vymezení velice zjednodušší proceduru, a to jsem svým návrhem sledoval. Děkuji vám.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Zaregistroval jsem přihlášku pana poslance Křížka (nechce diskutovat), pana poslance Rašky, Sochora a Vlčka.

Poslanec Miroslav Raška: Mám jenom krátkou poznámku k redukovanému návrhu pana poslance Kužílka. V případě, že bychom přijali tento návrh, tak bychom museli řešit další kolizní situaci, a to tu - zakroužkování souhlasu a nesouhlasu a zároveň přeškrtnutí lístku. Z tohoto důvodu já osobně nedoporučuji toto řešení.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Raškovi. Hlásí se pan poslanec Sochor, poté pan poslanec Kužílek s faktickou poznámkou, takže dostává přednost pro tuto chvíli. Prosím klid, dámy a pánové, věc je vážná, věnujte jí dostatek pozornosti.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, považuji za vhodné hned reagovat na to, co bylo řečeno. Jestli budou dva kroužky a jedno škrtnutí, tak stále platí situace, že tam jsou dva kroužky a takový lístek je neplatný. Čili tím je to zcela vyřešeno.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Sochor, poté pan místopředseda Vlach, pan poslanec Karas.

Poslanec Vítězslav Sochor: Pane předsedající, myslím, že to zbytečně dramatizujeme. Řekněte nám odpověď na dvě otázky. Kdo souhlasí s transformací, zatrhne - souhlasí. Kdo nesouhlasí s transformací, zatrhne, zakroužkuje - nesouhlasí. A tím je to naprosto jasné. Jinak se tady budeme hádat ještě dvě hodiny. Jinak to nevidím.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Pan poslanec Raška s faktickou poznámkou. Dámy a pánové, jsem v pokušení přerušit projednávání této diskuse a vyzvat ověřovatele, aby připravili nový řád. Ale vyslechněme zbývající přihlášené. Prosím, pan poslanec Raška.

Poslanec Miroslav Raška: Jenom ke kolegovi Kužílkovi, mluvil jsem o případu, kdy je zakroužkován jeden bod, souhlas či nesouhlas a přeškrtnutý lístek. Ne obě dvě a přeškrtnutí, ale jedna ze dvou variant a přeškrtnutý lístek.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Takže nyní je řada na panu místopředsedovi Vlachovi.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dámy a pánové, chtěl bych vás seznámit s tím, že držím v ruce hlasovací lístek tak, jak je připraven, na kterém je už, díky péči a pozornosti aparátu, zohledněn doplňující návrh pana kolegy Výborného, jsou tam uvedena čísla tisků a základní text - s vládním návrhem zákona ČNR o ustavení prozatímního senátu parlamentu podle sněm. tisku č. 210 ve znění zprávy ústavně právního výboru ČNR, podle sněm. tisku 228 a schválených pozměňovacích návrhů. Souhlasím nesouhlasím. Datum.

Doporučoval bych, aby byl přijat ten pozměňovací návrh, který uvádí pan kolega Kužílek, s tím přeškrtnutím. Dále bych jenom chtěl požádat vás, abyste upřeli ještě jednou pozornost k tomu, co říkal pan kolega Kasal a pan kolega Libor Novák. Všechny ty další námitky, které se týkají kolisí, tak by platily a bylo by třeba přepracovat a dopracovat ten řád pro tajné hlasování v případě, že bychom se rozhodli takto tajně hlasovat o zákoně. My ale budeme hlasovat o ústavním zákoně a tady není tak klíčově zjistit ty nuance, jestli ten, kdo nezaškrtl vůbec nic, se počítá mezi ty, kteří se zúčastnili a nebo ne, prostě klíčové a rozhodující je tady, zda 120 anebo více poslanců zakroužkuje souhlasím anebo ne. Z toho důvodu to jemné rozlišení těch nuancí nevidím jako tak důležité, prosím, abychom se pokusili pojmout celou situaci takto. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Vlachovi, s faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Sochor, potom pan kolega Stodůlka.

Poslanec Vítězslav Sochor: Vážený pane předsedo, pane místopředsedo, já si troufám říci, že to není naprosto jasné, jakým způsobem - my všichni víme, o co nám jde, jde o transformaci poslanců. Proč bychom nemohli mít naprosto jednoduchou otázku - souhlasíš s transformací nebo nesouhlasíš s transformací. Myslím si, že je to naprosto jednoduché. (Hluk v sále.)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Stodůlka.

poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, mě zarazila na poznámce pana místopředsedy Vlacha jedna věc, že řekl: Mám tady v ruce hlasovací lístek. Doufám, že nedostane druhý potom při prezenci. Děkuji. (Hluk a smích v sále.)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Ano, to je správná připomínka, pan místopředseda Vlach nám sdělí, že tento hlasovací lístek je bez razítka.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Přesně tak, na roztomilou poznámku roztomilá odpověď. Samozřejmě lístek není ověřen razítkem ani podpisem žádného ze zvolených ověřovatelů ČNR, takže já bych vás chtěl všechny vyzvat, abychom svou paranoiditu odložili případně na zítřek, pojďme se prosím věcně zabývat tím, co teď projednáváme.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Domnívám se, že je dobře, že tady ta informace nicméně zazněla. Dále prosím pan poslanec Vlček, pan poslanec Karas, pan poslanec Brodský a další.

Poslanec Jaroslav Vlček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, domnívám se, že se nám podařilo ze zcela jasné věci vytvořit méně jasnou věc, méně zřetelnou věc, co se týká výsledku. Proto navrhuji téměř "humorné" řešení, revokovat naše usnesení o tajném hlasování, hlasovat veřejně a jsme během 5 minut s touto otázkou u konce. Než se tady dohodneme, než budeme zatěžovat aparát ČNR, domnívám se, že toto řešení by bylo, tak jak řekl kolega Mašek, možná lidštější. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlčkovi, jde o návrh procedurální a vzhledem k jeho podstatě se domnívám, že je třeba o něm dát hlasovat bezprostředně, neboť další rozprava o řádu pro tajné hlasování by pak ztratila smysl.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Vlčka, abychom revokovali své rozhodnutí hlasovat o návrhu tajně, kdo tedy souhlasí s revokací, ať zvedne ruku. 16.

Kdo je proti tomuto návrhu? 3.

Tento návrh nebyl přijat, budeme pokračovat v diskusi, zdá se, že se hlásil pan poslanec Brodský. Stahuje svou přihlášku.

Do rozpravy se již nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a prosím pana poslance Koláře, aby ve spleti pozměňovacích návrhů vypreparoval to postatné, abychom se záhy dobrali konce v této věci.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, pan místopředseda to nazval opravdu správně, je to spleť, čili já se pokusím, jak nám ukládá jednací řád, z této spleti se pokusím vytvořit návrh této sněmovny tak, jak bychom měli hlasovat při tomto tajném hlasování. Protože jsem byl sám u stolku navrhovatelů, prosím jednotlivé navrhující, pokud bych přesně neformuloval jejich návrhy, aby přišli k řečništi a sami je uvedli, neboť písemně mi nic nepředložili.

První v rozpravě vystoupil pan poslanec Kužílek, a to k bodu jedna, kde navrhuje, aby usnášeníschopnost byla definována tak, jako je to ve všech ostatních případech, kdy hlasujeme v této sněmovně, tzn., že hlasování je platné, byly-li hlasovací lístky vydány v nadpoloviční většině. (Předsedající: Přítomných?) Všech poslanců.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Ano, správně, takže.

Kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Kužílka, ať zvedne ruku. 145.

Kdo je proti tomuto návrhu pana poslance Kužílka? 3.

Tento návrh byl přijat.

Pana poslance Koláře bych si dovolil upozornit, že pan poslanec Kužílek vystoupil několikrát a v některém v následujících vystoupení opravil svůj druhý pozměňovací návrh, takže máte, pane zpravodaji, slovo.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP