Sobota 19. prosince 1992

Začátek schůze České národní rady

19. prosince ve 20.00 hodin

Přítomni:

Místopředseda ČNR J. Kasal a 182 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí l. Kočárník, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr kultury J. Kabát, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr vnitra J. RumI, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.


Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dámy a pánové, vítám vás všechny srdečně, vítám vládu České republiky vedenou premiérem Václavem Klausem, vítám všechny hosty.

Zahajuji 15. schůzi České národní rady.

Dnes v poledních hodinách, před ukončením 14. schůze, vám byl rozdán návrh pořadu 15. a 16. schůze ČNR.

Doporučuji, abychom návrh pořadu obou schůzí schválili najednou s tím, že jej posléze, podle konkrétní situace, operativně rozdělíme.

Táži se, zda si někdo přeje navrhnout změnu nebo doplnění pořadu obou schůzí ČNR. (Nikdo.)

Dávám tedy hlasovat. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať zvedne ruku! 163.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že předložený návrh byl schválen.

Prvním bodem je

I.

Návrh ústavního zákona České národní rady o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu

Prosím premiéra vlády České republiky, pana Václava Klause, aby nám odůvodnil předložený vládní návrh ústavního zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 210.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych velmi stručně uvedl vládní návrh zákona, který jste obdrželi před několika dny. Vláda doporučuje naplnění senátu.

Vláda vychází z toho, že naše Ústava zavedla senát a vláda se domnívá z mnoha důvodů, že je velmi důležité, aby senát mohl začít fungovat, to znamená, aby byl naplněn senátory.

Potřebujeme to z řady důvodů, z důvodů stability naší politické scény, z důvodů celé řady dalších aktů, pro které je senát důležitý, potřebujeme to v neposlední řadě i pro možnost uskutečnit v brzké době volbu prezidenta České republiky v souladu s Ústavou, vámi schválenou Ústavou České republiky.

Z tohoto hlediska vláda doporučuje naplnit senát, a sice naplnit no formou transformací poslanců Federálního shromáždění zvolených v minulých volbách v České republice.

Všichni dobře víme, že existuje celá řada variant, jak tuto transformaci uskutečnit, v jakém počtu apod. Vláda jako exekutiva nebyla schopna tento složitý oříšek rozlousknout a nijak netrvá na tom, aby byl ten či onen ze dvou variantních návrhů, který vám byl předložen, vámi dnes schválen. Vláda bude přijímat případné dílčí alternativy či alternativu jinou. Ale základní věc - naplnit senát metodou transformace poslanců je to, co vám vláda doporučuje a doporučuje vám, abyste pro toto hlasovali.

Myslím, že je zbytečné, abych se vyjadřoval k technickým detailům tohoto návrhu. Vláda respektuje, jak slyší kolem sebe, vůli řady z vás, aby byl senát naplněn v počtu, který odpovídá Ústavě České republiky. I toto vláda bere souhlasně na vědomí. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji za odůvodnění vládního návrhu zákona ČNR o ustavení prozatímního senátu.

Nyní dávám slovo pověřenému zpravodaji ústavně právního výboru ČNR panu poslanci Marku Bendovi s tím, aby nám odůvodnil předloženou zprávu ústavně právního výboru, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 228.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Zcela stručně odůvodním zprávu ústavně právního výboru, protože všichni zřejmě víme o tisku dost, všichni jsme o něm dostatečně přemýšleli, všichni víme jak z jednání tady, tak i z veřejných sdělovacích prostředků, jak projednávání tohoto tisku probíhalo.

Ústavně právní výbor, který byl jediným výborem, který tento ústavní zákon projednával na své schůzi 18. prosince 1992, doporučil aby Česká národní rada učinila základem projednávání vládního návrhu ústavního zákona o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu tisk 210 ve znění společné zprávy, kterou vám předkládáme v tisku 228. Jedná se o variantu 1 vládního návrhu ústavního zákona o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu, tedy variantu se 174 poslanci - senátory.

Zároveň ústavně právní výbor doporučil aby sněmovna tento vládní návrh zákona neschválila. Přesto se domnívám, že ho projednat musíme. Na ústavně právním výboru byly předkládány návrhy, že bychom tento tisk vůbec projednávat neměli. K mému velkému překvapení tyto návrhy byly předkládány dokonce z řad opozice.

Toto bych viděl jako nesmírně nebezpečný precedenc do budoucna, abychom neprojednali některý návrh, který byl řádně podán, protože pak by se většinovým hlasováním sněmovna mohla vždy rozhodnout, že neprojedná opoziční návrhy. To bych pokládal skutečně za nemožné, takže návrh projednat musíme, a to ve znění společné zprávy ústavně právního výboru podle tisku 228.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji ústavně právního výboru poslanci Marku Bendovi.

Dámy a pánové, v tuto chvíli otevírám k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se jako první přihlásil pan poslanec Marek Benda, ale zároveň se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Kozák. Uděluji mu proto slovo.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a kolegové!

Přistupujeme k projednávání velice závažného zákona. Z těchto důvodů se domnívám, že je vhodné, abychom o konečném znění tohoto zákona rozhodli tajným hlasováním, neboť jeho závažnost je rovna prakticky volbám. Z těchto důvodů si myslím, že bychom měli skutečně postupovat tak, jak jsem navrhl.

Zároveň s ohledem na skutečnost, že si to vyžádá od pracovníků České národní rady vyřešení jistých technických problémů, navrhuji, abychom o tomto procedurálním návrhu hlasovali ihned, aby pracovníci Kanceláře měli dostatek času se připravit. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kozákovi za tento procedurální návrh. Domnívám se, že mi nezbývá nic jiného, než mu vyhovět a dát o jeho návrhu hlasovat.

Pan poslanec Kozák navrhuje, aby hlasování o souhlasu či nesouhlasu s navrženým zněním bylo provedeno tajnou formou.

Dámy a pánové, kdo souhlasí s návrhem poslance Kozáka, ať zvedne ruku. 140.

Kdo je proti? 22.

Konstatuji, že návrh pana poslance Kozáka byl přijat. Vyzývám pracovníky Kanceláře České národní rady, aby pro tento akt připravili vše nezbytné.

Nyní prosím, aby se slova ujal poslanec Marek Benda a vás ostatní žádám, abyste se do rozpravy hlásili pokud možno písemně.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolím si uvést nejprve technickou poznámku, a to, zda by mohl být rozdán pozměňovací návrh, který je pro rozdání připraven. Potom si dovolím vám ho přečíst.

K tomu, aby zákon mohl projit, je potřebných 120 hlasů. Na základě jednání, která tady od pondělí probíhají, se domnívám, že varianta s převedením všech 174 poslanců Federálního shromáždění do Prozatímního senátu České republiky je zcela neprůchodná, nemá šanci, aby získala potřebných 120 hlasů, a proto i po dohodě s řadou dalších poslanců a poslaneckých klubů si dovolím předložit návrh, který by poněkud odlišně od vládního návrhu zákona měl řešit naplnění senátu 81 poslanci vybranými z Federálního shromáždění.

Návrh by zněl takto: Dosavadní články 3 a 6 společné zprávy, tak jak ji máte předloženu, se vypouštějí a vkládají se nové články 3 až 7 ve znění:

článek 3: Senátory Prozatímního senátu Parlamentu se stávají poslanci Federálního shromáždění zvolení v České republice a vykonávající svůj mandát poslance k 31. 12. 1992, určení podle pravidel stanovených tímto ústavním zákonem.

článek 4:

(odst. 1) Prozatímní senát Parlamentu má 81 senátorů.

(odst. 2) Politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice, která získala v České republice mandáty do Federálního shromáždění (dále jen "politická strana") získá tolik mandátů do Prozatímního senátu Parlamentu, kolik činí podíl počtu získaných mandátů politické strany ve Federálním shromáždění k celkovému počtu mandátů za Českou republiku ve Federálním shromáždění, násobený počtem senátorů Prozatímního senátu Parlamentu. U takto zjištěného podílu se k desetinným místům nepřihlíží.

(odst. 3) Je-li součet počtu mandátů získanýchpolitickými stranami nižší než počet senátorů Prozatímního senátu Parlamentu, získají zbylé mandáty postupně ty politické strany, které vykazují nejvyšší zbytek dělení podle odst. 2.

(odst. 4) Do tří dnů ode dne účinnosti tohoto ústavního zákona oznámí politická strana předsedovi Poslanecké sněmovny jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště zmocněnce politické strany oprávněného jednat za politickou stranu ve věci mandátu senátorů Prozatímního senátu Parlamentu.

(odst. 5) Počet mandátů, který jednotlivé politické strany podle odst. 2 a 3 získaly, oznámí předseda Poslanecké sněmovny zmocněncům podle odstavce 4 do 6 dnů ode dne účinnosti tohoto ústavního zákona.

(odst. 6) Zmocněnec podle odstavce 4 písemně oznámí předsedovi Poslanecké sněmovny jména, příjmení a adresy trvalého bydliště poslanců Federálního shromáždění podle čl. 3, kteří se stávají senátory Prozatímního senátu Parlamentu. Počet těchto poslanců se musí shodovat s počtem mandátů, které politická strana získala. K písemnému oznámení, které nevyhovuje stanoveným podmínkám, se nepřihlíží. Písemné prohlášení je nutno doručit předsedovi Poslanecké sněmovny do 15 dnů od převzetí oznámení o počtu mandátů podle odst. 4. Nevyužije-li politická strana oprávnění podle tohoto odstavce, její mandáty se rozdělí poměrně ostatním politickým stranám.

článek 5: Uprázdní-li se v Prozatímním senátu Parlamentu mandát, nastupuje náhradník téže politické strany z poslanců Federálního shromáždění podle čl. 3, který nezískal mandát v Prozatímním senátu Parlamentu. Přitom se postupuje podle čl. 4 odst. 6 přiměřeně.

článek 6: Mandát senátorů Prozatímního senátu Parlamentu vzniká dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné oznámení podle čl. 4 odst. 6 doručeno předsedovi Poslanecké sněmovny.

článek 7: Předseda Poslanecké sněmovny svolá první zasedání Prozatímního senátu Parlamentu tak, aby se sešlo do třiceti dnů ode dne účinnosti tohoto ústavního zákona.

Následující články by se přečíslovaly na 8 až 10.

Upozorňuji vás na to, že v tisku, který jsem vám nechal rozdat, jsou dvě drobné chyby a jedno upřesnění, aby nevznikly pochybnosti, a to v odst. 2, čl. 4, kde se ve třetím řádku vkládá mezi slova "počtu mandátů" - "počtu získaných mandátů". Na to jsem byl upozorněn, aby nevznikly pochybnosti. Dále jsou dvě drobné chybičky písařské v článcích 5 a 6, kde - jak už jste mnozí zaregistrovali - je vždycky "čl. 4 odst. 6". My jsme tam vkládali dodatečně jeden odstavec a už jsme to nepromítli.

Tolik pozměňující návrh, který by snad měl směřovat k tomu, aby tento zákon byl touto sněmovnou potřebnou většinou průchozí a který zároveň plní všechny ty funkce, které chceme splnit, to znamená naplňuje Prozatímní senát, tak jak nám to ukládá Ústava, a zároveň uchovává politické složení z voleb do Federálního shromáždění. Já doufám, že ho podpoříte. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bendovi. Do rozpravy se dále přihlásil pan poslanec Skočovský, kterému uděluji slovo.

Poslanec Miloš Skočovský: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, v rámci decentralizace zákonodárné moci, v rámci prostorových a personálních možností navrhuji, aby v tisku 228 v článku 2 byl doplněn za odst. 1 odstavec 2 "Sídlem Prozatímního senátu je Brno." Odstavec 2 se přečísluje na odst. 3.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Skočovskému. Dále se přihlásil opět pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Omlouvám se, ale dovolím si provést ještě jedno upřesnění, na které mě upozornil pan ministr spravedlnosti. A to, že by se do odstavce 6 čl. 4 text, který máte před sebou, na závěr doplnil o středník a text by pokračoval větou "postupuje se přiměřeně podle odstavců 2 a 3". Aby bylo zcela zřejmé, co znamená to poměrně ostatním politickým stranám. Čili postupuje se podle odst. 2 a 3. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji za toto upřesnění. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Mašek, připraví se pan poslanec Hofhanzl.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, nebudu hovořit k meritu věci, k tomu jsem se vyjádřil několikrát. Chci vás jenom upozornit, že před několika minutami jste vložili nálož do základů nového státu. Hlasovat tajně o zákonech - o ústavních zákonech to je pak možné i tajným shromážděním.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Maškovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Čestmír Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážené dámy a pánové, vy, kteří jste v této sněmovně byli v minulém volebním období, si doufám pamatujete, o čem jsem často hovořil. To, o čem budu mluvit, říkám za sebe a je to mé vidění světa. Jako červená nit se táhne českým životem a politikou nedůslednost a neochota nést následky svých činů. Za komunistů jsme svá svědomí utěšovali starostí o blaho svých dětí. Šlo ale jen o naše bezpečí a klid. Dva roky jsme poslouchali krásné řeči z nejpomazanějších úst o morálce, etice a smíření. Byla to prázdná slova, mé oči viděly něco jiného.

Minulá i současná vláda neučinily důslednější pokus o spravedlnost. Malí lotři i velké kreatury prošli bez trestu. Byl to příklad všem, a jak pozoruji, i nám.

Horizont našeho zření se zúžil na náš osobní, stavovský či partajní zájem. A i v tomto smyslu, jak se domnívám, nedohlížíme velkých dálav. Zájem naší země a smysl reformy se začíná vytrácet v pozadí. Smutně konstatuji paralely naší historie. Eduard Beneš po Mnichovu rezignoval a odjel do Ameriky. Benešova vláda v únoru 1948 rezignovala. Dubčekova vláda se nechala v srpnu 1968 odvézt do Moskvy a A. Dubček podepsal. Pithartova vláda nepřevzala na jaře 1990 důsledně moc.

My máme dát základ českému státu a pořádáme podivné hrátky o svá křesla. Ti, kteří podle svého postavení převzali největší odpovědnost, by měli dohlížet dále. Nevidím, že by tomu bylo tak.

Upozorňuji vás, lidé v této zemi byli nesčetněkrát zklamáni a podvedeni. Mají oči, uši i rozum, a dívají se na nás. Naše křesla jsou vratká. Pozitivní změna v naší zemi nenastane jednoduše ekonomií, nastane jedině příkladem. Já budu hlasovat jedině podle svého svědomí. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hofhanzlovi a vzhledem k tomu, že se dále do rozpravy již nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Prosím nyní aby se slova ujal pan premiér V. Klaus, aby pronesl závěrečnou zprávu za navrhovatele této předlohy.

Předseda vlády České republiky Václav Klaus: Vážená Česká národní rado, chci říci, že jsem pozorně sledoval pozměňovací návrhy, které byly předloženy, a v souvislosti s tím, co jsem řekl v úvodu, že vláda opravdu netrvá na svých dvou variantách, které vám předložila a za vládu mohu říci, že souhlasíme s oběma těmi pozměňovacími návrhy.

To znamená jak s obšírným návrhem, který nám byl předán panem poslancem Bendou, tak i s myšlenkou přenést Senát do Brna, což myslím, že by mohlo být symbolickým výrazem naší vlády velmi pozitivního vztahu k tomuto městu a k zemi moravské. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu premiérovi V. Klausovi a nyní prosím o slovo zpravodaje Marka Bendu.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, moje funkce nebude tak těžká, protože zde zazněly pouze dva pozměňovací návrhy v rozpravě. První pozměňovací návrh jsem přednesl já, který jsem pak postupně doplňoval, takže myslím, že o něm můžeme hlasovat i s tím jedním doplněním, které jsem později řekl. Ptám se, zda je nutné, abych pozměňovací návrh, který jsem přednesl, ještě jednou přednesl.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Pane poslanče, já vám v této chvíli vstoupím do vaší řeči a dám slovo panu poslanci Kužílkovi, který se přihlásil s faktickou poznámkou.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem nyní trochu zaskočen tím, že jsme právě teď dostali velmi závažný pozměňovací návrh, který stanoví právní skutečnosti velmi zvláštní a domnívám se, že je dobrým zvykem před hlasováním o takových pozměňovacích návrzích přerušit naše jednání na jednání klubů. Zdůvodňuji to tím, že například tento pozměňovací návrh znamená, že pokud některá ze stran nevstoupí do tohoto senátu, tak se mandáty přerozdělí a výsledek se již zcela odliší od voleb a pak je to zdrojem velké nestability. Nechci to uvést jako rozpravu, říkám to technicky. Prosil bych, jestli je možné přerušit, aby se mohly poradit kluby, jak se k této nové věci postavit.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Takže chápu to jako procedurální návrh, který směřuje k tomu, abychom schůzi přerušili, a myslím, že takový kompromis, na kterém bychom se mohli shodnout, je 15 minut. Prosím pana poslance Kužílka, aby mně věnoval pozornost v této chvíli. Souhlasí s 15 minutami?

Takže se táži sněmovny, zda souhlasí.

Kdo souhlasí s tím, aby projednávání bylo přerušeno na 15 minut? 117.

Kdo je proti? 3 poslanci jsou proti.

Tento návrh byl přijat.

Dámy a pánové, prosím ještě o chvilku strpení, protože hlasování bude tajné, prosím ověřovatele ČNR, paní poslankyni Martu Hubovou, Evu Matouškovou, Josefa Effenbergera, Alfréda Frommera, Roberta Koláře, Ludvíka Motyčku, Ladislava Rymeše, Tomáše Svobodu, Oldřicha Vrchu a Eduarda Zemana, aby se ujali své funkce spojené s tajným hlasováním, protože je třeba také připravit hlasovací řád.

My ostatní se sejdeme ve 20.55 hod.

Schůze přerušena ve 20.45 hod.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, doba, kterou jsme si určili pro jednání poslaneckých klubů uplynula. Chci vás informovat, že se připravuje a vyhotovuje hlasovací řád, který bude k dispozici v průběhu 1/4 hodiny až 20 minut. Mezi tím je na nás, abychom se vypořádali s pozměňovacími návrhy, které v rozpravě zazněly. Prosím pana poslance Marka Bendu, prosím ještě jednou všechny, aby zaujali svá místa, pana poslance Bendu poprosím o to, aby splnil své zpravodajské úkoly.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já bych se ujal opět svého úkolu, který byl přerušen po počátečním slovu. Jak jsem řekl, máme pouze dva pozměňovací návrhy, z nichž první je návrh, který jsem předložil já a který máte všichni rozdaný na stole, s dvěma - třemi technickými změnami. To je vložení slova "získaných" a přečíslování odstavce 5 na odstavec 6 v článcích 5 a 6 a s doplněním, které jsem pak ještě přednesl v rozpravě, do odstavce 6. článku 4. postupuje se přiměřeně podle odstavců 2 a 3. (Předsedající: Prosím o klid a prosím ještě jednou všechny, aby se posadili.) Já se ptám, zda je tady požadavek, abych znovu přečetl celé znění pozměňovacího návrhu? (Z pléna: Ne.) Zdá se, že tomu tak není, jestliže takový požadavek není, poprosím pana předsedajícího, aby o tomto návrhu dal hlasovat.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dámy a pánové.

Kdo souhlasí s návrhem poslance Marka Bendy, ať zvedne ruku. 104.

Kdo je proti? 35 poslanců vyjádřilo svůj nesouhlas.

Přesto konstatuji, že návrh poslance Marka Bendy byl přijat.

Poslanec Marek Benda: Druhý návrh, který zazněl v rozpravě, byl návrh pana poslance Skočovského, který navrhuje do článku 2 společné zprávy, tak jak ji máme před sebou, vložit nový druhý odstavec, dosavadní odstavec 3 by se přečísloval - odstavec druhý by zněl: "Sídlem Prozatímního senátu je Brno".

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dámy a pánové.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Skočovského, ať zvedne ruku. 117 poslanců vyjádřilo svůj souhlas.

Kdo je proti? 6.

Takže i tento návrh byl přijat a sídlem Prozatímního senátu bude Brno.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Předpokládám, pane poslanče, že tím vaše zpravodajské povinnosti pro tuto chvíli vypršely, takže vám děkuji.

A nyní, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že Kancelář nebyla dosud s to vyhotovit materiály, poprosil bych pana dr. Jaroše, který už před začátkem schůze mě požádal, zdali bych mu dal v intermezzu případně slovo.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně a kolegové, chápu, že jsme v určité tenzi a chtěl bych vaši pozornost proto obrátit trochu jiným směrem. Cestou výboru pro sociální politiku a zdravotnictví se na nás obracejí nejrůznější zdravotnická zařízení, hlavně zdravotnická zařízení, a některé nadace a žádají nás o určitý příspěvek na jejich konta k zakoupení nejrůznějších zdravotnických přístrojů, případně o příspěvek na provoz některých zdravotnických zařízení.

Chtěl bych využít této chvíle a požádat vás, kteří máte zájem o přispění na tato konta, obraťte se na mne, mám u sebe případné složenky i tyto žádosti, budete si moci vybrat, komu budete chtít přispět a kolik. Děkuji vám.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jarošovi. Zeptal bych se pracovnic Kanceláře, zda rozdávají hlasovací řád. Není tomu tak.

Vzhledem k pozdní hodině a vzhledem k tomu, že jsme v situaci, kdy je třeba využít každé chvilky, dovolil bych si přednést procedurální návrh, abychom pro tuto chvíli přerušili projednávání tohoto bodu a přistoupili k projednávání bodu následujícího.

Chci upozornit, že k hlasování může dojít nejdříve za 30 - 40 minut, takže je to dost dlouhá doba na to, aby stálo za to toho využít. Pan poslanec Černý.

Poslanec Jan Černý: Myslím, že bychom další bod měli vzít až po hlasování o tomto ústavním zákoně.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dobře, respektuji právo navrhovatele a svůj návrh beru zpět.

Takže, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nelze než vyčkat, dokud Kancelář ČNR nepřipraví hlasovací řád, vyhlašuji přestávku na deset minut. (Přerušeno na 10 minut.)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Připomínám, že vše je připraveno. Prosím pana poslance Koláře jako poslance skupiny ověřovatelů, aby se ujal slova a seznámil nás s návrhem řádu pro tajné hlasování při schvalování ústavního zákona ČNR. Ostatní dámy a pány bych prosil, aby zaujali svá místa ve sněmovních lavicích.

Prosím pana poslance Koláře, aby se ujal slova.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP