Středa 18. listopadu 1992

Začátek schůze České národní rady

18. listopadu v 9.20 hodin

Přítomni:

Předseda ČNR M. Uhde, místopředsedové ČNR J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 179 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych zahájil pokračování 6. schůze České národní rady a srdečně vás na ní přivítal.

O slovo se s krátkou informací přihlásila předsedkyně mandátového a imunitního výboru paní poslankyně Röschová, prosím, aby se ujala slova.

Poslankyně Anna Röschová: Děkuji, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, prosím členy mandátového a imunitního výboru, aby během dnešního jednání se seznámili s materiálem, který je u paní doktorky Havrdové, a hned po skončení pléna dnes svolávám mandátový a imunitní výbor do č. 07 vedle restaurace.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Röschové, předávám slovo panu poslanci Jarošovi ke krátké informaci.

Poslanec Emil Jaroš: Pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, zvykli jsme si v tomto shromáždění se nějakým způsobem dělit na poslance koaliční a opoziční. Já bych viděl ještě jedno dělení - odpusťte mi to -, a to na kuřáky a nekuřáky.

(Veselost a potlesk.)

Máme před sebou přece jen jednání, které bude trvat řadu dní a jsme sbor, který tvoří zákony. Prosil bych, abychom zákony také dodržovali. Chci se odvolat na zákon č. 37/1989 Sb., o alkoholismu a jiných toxikomániích, a chci poprosit kuřáky o ohleduplnost k nám nekuřákům. Jedná se mi hlavně o prostor vestibulu, kde pochopitelně se tvoří určité hovory, politika, ale také je tam bufet, mnozí z nás tam snídají, svačí apod.

Buďme k sobě ohleduplní a prosím z tohoto místa ještě jednou kuřáky o ohleduplnost vůči nám, nekuřákům.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážené poslankyně, vážení poslanci, nyní tedy už k pracovnímu programu. Vítám zástupce vlády České republiky, pana místopředsedu Luxe. Včera jsme přerušili jednání, projednali jsme 4 body schváleného programu a přerušili jsme jednání uprostřed bodu "Volby členů prezidia Rady Nejvyššího kontrolního úřadu ČR", sněmovní tisk 52 a usnesení rozpočtového výboru ČNR č. 55 z 20. 10. 1992. Nyní tedy budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Včera jsme tento bod přerušili ukončením rozpravy. Rozhodli jsme také že prezidiální Radu budeme volit tajným hlasováním. Proto je potřebné nejdříve schválit volební řád, jehož návrh vám byl předložen na minulé schůzi, jako příloha usnesení rozpočtového výboru č. 55.

Nyní bych se rád zeptal předsedy rozpočtového výboru zda se chce k této věci vyjádřit.

Musíme samozřejmě nejprve schválit volební řád.

Prosím pana poslance Tomáše Ježka.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane místopředsedo, Česká národní rado, volební řád vám byl rozdán. Má 17 bodů a chtěl bych zdůraznit jenom některé body, aby nedošlo ke zbytečným omylům a ke zbytečným nedorozuměním při sčítání.

Nejdůležitější z tohoto hlediska je bod č. 7, kde se hovoří o tom, jak se vyjadřuje souhlas s navrženým kandidátem. Podstatné je, že každý může volit nejvýše 7 kandidátů a souhlas vyjádří hlasující na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta. Kandidát, jehož pořadové číslo není zakroužkováno, není volen. Nesouhlas lze případně vyjádřit i škrtnutím jména.

Znova opakuji, že bod 7 si každý ještě přečte, protože ten je nejdůležitější, aby nedošlo k omylu.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Tedy souhlas s navrženým kandidátem vyjádří hlasující na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta. Žádné škrtání, žádné dopisování, zkrátka nic! A důležitá věc je, že hlasující poslanec může volit nejvýše 0 - 7 kandidátů, tzn. že může na hlasovacím lístku udělat 0 - 7 kroužků.

Poslanec Tomáš Ježek: Myslím, že toto postačí, ostatní informace by byly redundantní.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu předsedovi rozpočtového a kontrolního výboru. Ptám se kdo z poslanců má nějakou připomínku k tomuto návrhu volebního řádu. Žádnou přihlášku nezaznamenávám, končím tedy rozpravu k návrhu volebního řádu a ptám se,

kdo souhlasí s návrhem volebního řádu pro tajné hlasování při volbě členů prezidiální Rady Nejvyššího kontrolního úřadu ČR. 159.

Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji tedy, že volební řád je schválen.

Nyní přistoupíme k vlastní volbě, žádám ověřovatele České národní rady poslance Martu Hubovou, Evu Matouškovou, Josefa Effenbergera, Alfréda Frommera, Roberta Koláře, Ludvíka Motyčku, Ladislava Rymeše, Tomáše Svobodu a Eduarda Zemana, aby se ujali své funkce spojené s přípravou a samotným aktem voleb a ihned se odebrali do místnosti státních aktů, aby mohly býti vydávány hlasovací lístky. Jejich výdej bude ukončen po dvaceti minutách. Potom se opět sejdeme ve sněmovně a budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu našeho pořadu. Ověřovatelé zatím zjistí výsledky voleb a seznámí nás s nimi v průběhu dalšího jednání.

Pan kolega Výborný se hlásí o slovo.

Poslanec Miloslav Výborný: Svolávám krátkou, asi desetiminutovou poradu ústavně právního výboru, a to okamžitě v čísle dveří 55.

(Jednání přerušeno.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dámy a pánové, budeme se věnovat projednávání šestého bodu našeho programu, což je

VI.

Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 569/91 Sb., o pozemkovém fondu České republiky.

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 50 a společnou zprávu výboru k němu jako sněmovní tisk č. 93. Z pověření vlády ČR předložený návrh zákona odůvodní místopředseda vlády pověřený řízením ministerstva zemědělství pan Josef Lux. Prosím ho, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády ČR Josef Lux: Vážené dámy a pánové, z pověření vlády si dovoluji předložit návrh zákona ČNR, kterým se mění zákon č. 561 o Pozemkovém fondu České republiky. Vládní návrh předpokládá změnu § 4 zákona v tom smyslu, že předsedou prezidia Pozemkového fondu se stává z titulu své funkce ministr zemědělství ČR.

Návrh vychází ze skutečnosti, že za problematiku zemědělské politiky v celé její šíři odpovídá vám, České národní radě, ústavní činitel, který musí mít i možnost ovlivňovat činnost Pozemkového fondu ČR, který je důležitým článkem při restitucích zemědělského a lesnického majetku. Spojení funkcí předsedy prezidia Pozemkového fondu s funkcí ministra zemědělství umožní těsnější provázanost práce ministerstva s pozemkovými úřady a Pozemkovým fondem, odstranění umělých bariér mezi jmenovanými orgány, vzájemné využívání odborníků a ve svém důsledku snížení správních nákladů Pozemkového fondu.

Na první pohled se předložený návrh může jevit jako snaha o kumulování funkcí do jedněch rukou. Ujišťuji vás, že vládu k předloženému návrhu vedla výhradně snaha o zvýraznění odpovědnosti a kompetence ministra, člena vlády, a dále snaha o rychlé provádění restitucí v zemědělství, rychlé poskytování náhrad oprávněným osobám a plynulé předávání státních pozemků oprávněným osobám, kterým nelze vydat původní pozemky. Podobná vazba zodpovědnosti je v případě ministra pro privatizaci a správu národního majetku a předsedy Fondu národního majetku.

Pozměňující návrhy zemědělského výboru, které jsou ve zprávě, akceptuji. Dámy a pánové, dovoluji si požádat vás, abyste tento vládní návrh novely zákona o Pozemkovém fondu schválili.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi vlády a prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj výborů ČNR pan poslanec Karech Mach.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedající, vážení kolegové. Dovolte, abych jako společný zpravodaj se vyjádřil k návrhu novely zákona 569 o Pozemkovém fondu ČR ve znění společné zprávy, kterou máte jako sněmovní tisk č. 93. Tímto návrhem novely zákona se zabýval ústavně právní výbor ČNR, hospodářský výbor a zemědělský výbor a z toho je pak společná zpráva, kterou máte před sebou všichni.

Všechny výbory doporučují, aby Česká národní rada návrh zákona schválila ve znění společné zprávy, tzn. že by šlo o § 4, že nejvyšším orgánem Pozemkového fondu je prezidium, jež se skládá z devíti členů. Předsedou prezidia je ministr zemědělství České republiky, další členy volí Česká národní rada na návrh vlády na dobu pěti let z řad odborníků. Místopředsedu a další členy prezidia může Česká národní rada odvolat i před uplynutím jejich funkčního období.

Další změna se týká § 15, kde by se vložil nový odst. 4, který zní, že "Předmětem daně z příjmu Pozemkového fondu jsou pouze příjmy z výnosů cenných papírů." Důvodem k této změně zákona je to, že je možno očekávat, že Pozemkový fond nebude mít v reálném čase, v r. 1993, příliš velké výnosy z hlediska privatizace i z hlediska příjmů za převod a prodej pozemků. Jistě jste zaregistrovali, že ve spoustě věcí on bude ten, kdo bude poskytovat různé náhrady a další věci, čili je cílem, aby zdanění nebylo jako u obchodních organizací, ale jako u speciálního fondu, a aby byly zdaněny pouze výnosy z cenných papírů tam, kde bude Pozemkový fond držitelem určité části akcií nebo cenných papírů zprivatizovaných podniků.

Tolik ke společné zprávě a já doporučuji sněmovně tento návrh ke schválení.

Ještě mi dovolte jednu malou reminiscenci z hlediska současného složení prezídia Pozemkového fondu, kdy po rezignaci jednoho ze zvolených členů, a to místopředsedy pana ing. Šabaty, má současné prezídium Pozemkového fondu osm členů. Pokud bude tato změna takto schválena, tak to nevyvolá ani potřebu nějakých voleb nebo jiných změn z hlediska ČNR v prezídiu Pozemkového fondu. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu společnému zpravodaji a zahajuji rozpravu k tomuto návrhu zákona. Jako první se do rozpravy přihlásila paní poslankyně Eva Matoušková, které předávám slovo. Prosím, kdo se dále hlásí do rozpravy? Paní kolegyně Matoušková je jedním z ověřovatelů. Prosím, pan poslanec Budinský. Prosil bych pracovnici Kanceláře, zda by mohla seznámit paní kolegyni Matouškovou s tím, že rozprava začala.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážená Česká národní rado, v úvodu mého vystoupení mi dovolte, podle onoho dříve přijatého usnesení ČNR, vyjádřit stanovisko, že kvalita zákona o Pozemkovém fondu je v mém zájmu, neboť jsem členem dozorčí rady Pozemkového fondu. Dozorčí rada Pozemkového fondu projednala vládní návrh zákona a vyslovila s ním souhlas, protože se domníváme, že uvedená změna přispěje k tomu, aby Pozemkový fond začal daleko lépe pracovat, než tomu bylo od schválení zákona č. 569/1991 Sb. Dozorčí rada na svém jednání mě pověřila, abych navrhl tuto změnu zákona:

V § 9 původního znění zákona je odst. 2, který zní: Rada (myslí se tím dozorčí rada) projednává návrh rozpočtu, roční účetní uzávěrku a výroční zprávu před jejich předložením vládě. Dozorčí rada navrhuje (a tento návrh podávám já), aby bylo doplněno znění: Tyto návrhy předkládá radě prezídium. Návrh je odůvodněn tím, že jisté kompetenční i další funkční nesrovnalosti, které zatím v Pozemkovém fondu panují, vytvořily nejistotu, kdo vlastně bude dozorčí radě návrhy materiálů, které má projednat, předkládat. Čili toto ustanovení do § 9 by celou záležitost jednoznačně vyjádřilo a vyjasnilo.

Děkuji vám.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Budinskému a předávám slovo paní kolegyni Evě Matouškové. Připraví se pan poslanec Vojtěch Čechák.

Poslankyně Eva Matoušková: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych se k předloženému vládnímu návrhu vyjádřila. Vzhledem k tomu, že ministr zemědělství jako člen vlády je značně vytížen dalšími úkoly, nepovažuji kumulaci funkcí předsedy prezídia Pozemkového fondu a ministra zemědělství za vhodnou. Provázanost na orgán státní správy lze docílit tím, když v prezídiu budou zastoupeni odborníci z ministerstva zemědělství. Dále bych chtěla upozornit na fakt, že dosavadní znění zákona 569/1991 Sb., v § 4 nijak nevylučuje možnost navrhnout a zvolit ministra zemědělství do funkce předsedy prezídia Pozemkového fondu. Domnívám se tedy, že ustavit ze zákona předsedu prezídia je nadbytečné. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Matouškové, prosím pana poslance Čecháka, aby se ujal slova.

Poslanec Vojtěch Čechák: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, předkládaná novela zákona č. 569/1991 Sb. upravuje kromě jiného i způsob volby jeho nejvyššího orgánu i postavení ministra zemědělství. Chápu zejména budoucí význam Pozemkového fondu v realizaci agrárního programu. Přesto nepovažuji za nejvhodnější, aby nejvyšší představitel resortu byl současně nejvyšším funkcionářem orgánu. Jedná se o samostatný právní subjekt, který má dílčí problematiku samostatně řešit a resortu se ze své činnosti svým způsobem odpovídat.

Protože tato námitka nebyla přijata na jednání zemědělského výboru a po svých krátkých zkušenostech s prací sněmovny při stávajícím politickém rozložení nemá šanci být jako pozměňovací návrh přijata nebo schválena, nebudu o ní dále hovořit.

Předpokládal jsem však, že zpravodaj vysvětlí mně určitou nelogičnost v dikci § 4 společné zprávy. § 4 ve společné zprávě se liší od vládní předlohy s tím, že ve společné zprávě je řečeno: "Další členy volí ČNR na návrh vlády na dobu pěti let z řad odborníků. Místopředsedu a další členy prezídia může ČNR odvolat i před uplynutím jejich funkčního období."

Z toho vyplývá, že místopředsedu nevolíme. Pravděpodobně ho ze svých řad bude volit prezídium. Přitom si osobujeme právo místopředsedu odvolat. Není mi jasné, zda pouze z funkce místopředsedy s tím, že zůstane dále členem prezídia, nebo z obou funkcí.

Proto navrhuji v podstatě dva pozměňovací návrhy s tím, že by § 4 zněl - věta druhá by zněla "místopředsedu a další členy volí ČNR na návrh vlády na dobu pěti let z řad odborníků ...", zbytek by zůstal - to je první pozměňovací návrh.

Eventuálně druhý pozměňovací návrh - zůstalo by celé znění § 4, změnila by se poslední věta, která by zněla: "Členy prezídia může ČNR odvolat i před uplynutím jejich funkčního období." Vypustila by se tedy slova "místopředsedy a další".

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Čechákovi, hovoří pan poslanec Budinský. Další písemnou přihlášku nemám.

Poslanec Vladimír Budinský: Chtěl bych jenom reagovat na pana poslance Čecháka.

Česká národní rada v návaznosti na schválení zákona o Pozemkovém fondu volila všechny funkcionáře a podle schváleného volebního řádu se předsedou a místopředsedou stali ti zvolení, kteří měli nejvíce hlasů.

Čili podle schváleného volebního řádu za členy prezídia Pozemkového fondu ČNR zvolila místopředsedu. Čili stanovisko vaše, pane poslanče, že ČNR nevolí místopředsedu není správné, protože ho volí a podrobná úprava je ve volebním řádu, který je pro tuto záležitost zpracován.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Budinskému. Nemám další přihlášky do rozpravy. - S faktickou poznámkou ještě pan poslanec Čechák.

Poslanec Vojtěch Čechák: Chtěl bych reagovat na pana poslance Budinského. Chápu, že stávající dikce, která je navržena ve společné zprávě, měla vyřešit stav, který v současné době v prezídiu Pozemkového fondu je.

Já však předpokládám, že zákon by neměl řešit stávající situaci, nýbrž, že by měl vytvářet podmínky pro další fungování, a v tom případě tam ta nelogická poznámka pořád zůstává.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji za tuto poznámku. Hlásí se pan kolega Matějka do rozpravy.

Poslanec Jaroslav Matějka: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, když jsem si dělal přípravu na projednávání zákona o Pozemkovém fondu, vrátil jsem se k okamžikům, kdy jsme tento zákon v minulé sněmovně projednávali.

Jedním ze sporných míst byl problém, zda Pozemkový fond má či nemá být samostatným orgánem anebo má být umístěn dovnitř ministerstva zemědělství nebo dokonce zda má být odborem ministerstva zemědělství. Dovolím si - jenom pro připomenutí - na podporu stanoviska mé kolegyně ocitovat z těsnopisecké zprávy právě z jednání z minulého volebního období stanovisko vlády, které bylo vyjádřeno jedním z jejích členů a které v konečné fázi bylo podpořeno většinou poslanců. Následuje tedy citát.

"O tom, zda by měl být tento orgán řízen ministerstvem si myslím, že v podstatě bych chtěl poděkovat za projevenou důvěru naší instituci. Je to snad poprvé v historii, co jsem v jejím čele, ale domnívám se, že ministerský byrokrat, ať je to ministr, náměstek či referent, by neměl prostě o těchto věcech rozhodovat.

Budeme-li se bavit, je-li někdo podplatitelný a má-li někdo provést machinaci třeba se státní půdou, zcela jistě to bude možné i u ministerského úředníka.

Proto tento institut stojí zcela mimo ministerstvo, mimo resort, více méně tak, jak v případě schválení bude podléhat České národní radě, která bude mít možnost velmi silně ovlivňovat činnost jednotlivých pracovníků.

Myslím si, že pro případ řešení stížností, jestliže stížnost se dostane dejme tomu až na půdu ČNR, zcela nepochybně o ní bude rozhodnuto daleko kvalitněji, než kdyby ji řešilo vedení ministerstva."

A další část: "Domnívám se, že s čistým svědomím se mohu přiklonit k tomu, aby tento zákon byl schvalován s touto filozofií, neboť naprosto s čistým svědomím si troufnu tvrdit, že nepodtrháváme socializaci naší vesnice, ale chceme umožnit, aby se půda dostávala do soukromých rukou nových vlastníků."

Považoval jsem za nutné se vrátit k tomuto momentu, kdy jsme tento zákon projednávali a vyjádřit tak podporu stanovisku, které zde zaznělo z úst paní kolegyně Matouškové.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Matějkovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? - Prosím, pan poslanec Procházka.

Poslanec Vladimír Procházka: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, protože jsme měli na hospodářském výboru v programu projednávání návrhu tohoto zákona a vycházíme z toho, že Pozemkový fond ČR spravuje majetek státu, správa majetku státu neumožňuje převod majetku státu do vlastnictví osoby schválením privatizačního projektu, neumožňuje ani úplatně převézt movitý majetek tak, aby výtěžek z tohoto majetku byl poskytnut oprávněným osobám, jde o to, že movitá věc má vyšší hodnotu a je v majetku státu, např. jeřábová dráha, restituční nároky na nižší, než je příslušná hodnota movité věci. Zákon č. 229/91 Sb., umožňuje dohodu na vyrovnání jiným způsobem než v restitučním majetku, který restituci podléhá a tento majetek nelze vydat, a to je majetek státu, který není původním majetkem oprávněné osoby. Tyto skutečnosti se projevují zejména tam, kde je povinnou osobou obec nebo stát.

Z tohoto důvodu navrhuji, aby byl novelizován zákon č. 569/91 Sb., takto: v § 2, odst. 3, zákona 569/91 navrhuji toto znění: Pozemkový fond vydává náhrady oprávněným osobám, kde je povinnou osobou obec nebo státu. Při poskytování těchto náhrad nepodléhá zákonu o povinnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku na jiné osoby do Fondu národního majetku.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Procházkovi. Pokud má pozměňovací návrh písemně, žádám ho, aby ho odevzdal společnému zpravodaji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím.

V rozpravě zaznělo několik pozměňovacích návrhů. Chci se zeptat pana navrhovatele a společného zpravodaje, zda budou schopni zareagovat během několika desítek vteřin a nebo si vyžádají na zpracování krátkou přestávku.

Prosím, pan ministr Lux má závěrečné slovo.

Místopředseda vlády ČR Josef Lux: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se vyjádřit k připomínkám, které zde zazněly. Co se týká oné kumulace funkcí, považuji za nutné jednak povzbudit činnosti Pozemkového fondu. Tento návrh zcela jednoznačně chce zvýraznit zodpovědnost ministra, zodpovědnost ústavního činitele. A chtěl bych upozornit na určitou změnu postavení Pozemkového fondu, především z pohledu nového usnesení, nebo rozhodnutí vlády, která rozhodla o tom, že Pozemkový fond bude mít zcela zásadní úlohu v celém procesu privatizace, tzn. že na něj budou převedeny jednotlivé schválené privatizační projekty z Fondu národního majetku a Pozemkový fond je bude fakticky realizovat i ve vazbě na vypořádání restitucí. To si myslím, že je jeden z podstatných důvodů, aby tato úzká vazba existovala.

Co se týká pozměňovacích návrhů nebo doplňků, souhlasím s návrhem pana poslance Budinského, podporuji i první pozměňovací návrh pana poslance Čecháka ohledně místopředsedy atd., tak, jak byl § 4 formulován, a domnívám se, že je možno souhlasit i s návrhem pana poslance Procházky ve vztahu k obcím. Samozřejmě to bude mít vazby rozpočtové, ale to musí potom ČNR v diskusi o rozpočtu samozřejmě vzít do úvahy, tento návrh.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Luxovi, slova se nyní ujme společný zpravodaj pan poslanec Karel Mach.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů. Dovolím si je brát tak, jak byly předloženy.

První pozměňovací návrh byl od pana poslance Budinského. Zní takto: V § 9, odst. 2 se doplňuje věta: "Tyto návrhy předkládá Radě prezidium."

Čili, myslím si, že tento návrh byl komentován i předkladatelem, panem ministrem zemědělství, čili bychom mohli dát o něm hlasovat.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 142.

Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Poslanec Karel Mach: Další návrh předložila paní poslankyně Matoušková, a jak jsem já pochopil, její pozměňovací návrh, v podstatě se jedná o vypuštění § 4, tzn. nesouhlasí s tím, aby ze zákona i touto novelou byl ministr zemědělství ... nebo jsem to pochopil špatně?

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Paní poslankyně hodlá upřesnit svůj pozměňovací návrh. Máte slovo, paní poslankyně.

Poslankyně Eva Matoušková: Domnívám se, že bylo špatně pochopeno. Nepodala jsem pozměňovací návrh, pouze jsem upozornila na některé na zvážení plénu, zdali svým hlasováním podpoří předložený návrh či nikoliv. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano, děkuji. Můžeme tedy kráčet k dalšímu pozměňovacímu návrhu.

Poslanec Karel Mach: Omlouvám se. Potom byl pan poslanec Čechák, který předložil dva pozměňovací návrhy. Přiznám se, pane předsedající, že sice rozumím prvnímu návrhu, ale nevím, jak ta věta má znít. Nestačil jsem si to zaznamenat.

Pane poslanče, mohl byste to upřesnit.

Poslanec Vojtěch Čechák: Druhá věta § 4 by zněla: "Místopředsedů a další členy volí ČNR na návrh vlády." To je první pozměňovací návrh.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano, děkuji. Budeme tedy hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu, ke kterému se navrhovatel vyjádřil.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 150. Děkuji.

Kdo je proti? 1. Děkuji.

Prosím další návrh.

Poslanec Karel Mach: Další návrh pana poslance Čecháka zní:

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Faktická poznámka pana kolegy Čecháka, zřejmě ve smyslu upřesnění pozměňovacího návrhu.

Poslanec Vojtěch Čechák: Předpokládám, že po schválení prvého pozměňovacího návrhu druhý pozměňovací návrh není třeba projednávat, takže tento návrh stahuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano, děkuji za toto upřesnění. Prosím tedy o předložení dalšího návrhu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP