Úterý 17. listopadu 1992

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, problémy kolem zahájení činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu se neustále podsouvají do různých orgánů tohoto sboru, až skončili zde ve sněmovně v konfrontační podobě. Domnívám se, že tady není místo pro konfrontační podobu, tady je místo pro serii přesně zákonu odpovídajících kroků, které by byly provedeny pokud možno co nejrychleji, aby se nejvyšší kontrolní orgán České republiky stal tím, kterým být má podle úmyslu zákonodárců, našich předchůdců, a zejména podle Římské deklarace, která jednoznačně určuje, že v demokratických státech jsou kontrolní orgány na exekutívě nezávislé. To je třeba provést.

Nechtěl bych se účastnit sporu, ve kterém budeme dokazovat tradičně, co dříve, jestli vejce nebo slepice, jestli statut, nebo rada. Domnívám se, že nejlepší cesta je obojí a rychle.

Nejvyšší kontrolní úřad prostě musí fungovat, protože ho tato republika potřebuje. Je naší povinností zajistit, aby fungoval. Argumenty, které jsme vyslechli v předchozím vystoupení dobře znám, protože jsem členem komise rozpočtového výboru, která se touto problematikou zabývá. Nemyslím, že by bylo účelné je zde věcně vyvracet, protože každý z nás má soudnost a ví, do jaké míry jsou ty argumenty účelové.

Uvažoval jsem již delší dobu, jestli v těchto záležitostech by nebylo vhodné v jisté chvíli, pokud dojde ke konfrontační atmosféře, požádat o neveřejnou schůzi ČNR a dovést tu konfrontační atmosféru dokonce. Byl bych nerad, aby toto bylo nutné.

To by se potom netýkal tento problém jen Nejvyššího kontrolního úřadu, ale i ministerstva státní kontroly. A tady jsem přesně trefil hřebíček po hlavičce. Zde je spor, o který jde. Existuje instituce, která v demokratické společnosti nemá místo. Dříve nebo později musí ministerstvo státní kontroly zaniknout, čím dříve, tím dříve se přiblížíme k normálnímu demokratickému stavu. Je nutno vzít na vědomí, že takovéto kontrolní orgány nejen Nejvyšší kontrolní úřad, ale všechny ostatní kontrolní sbory, které již jsou definovány, nebo budou definovány patřičnými zákony tohoto sboru, mají být pojímány nadčasově, to je tak, aby kontrola čehokoliv nebyla vázána na politické složení právě existujícího poslaneckého sboru, aby pokud možno se překrývaly v několika funkčních obdobích. A to je tady zajištěno délkou jejich funkčního období.

Domnívám se, že může být několik důvodů k tomu, aby se příslušný zákon mohl malou novelou doplnit, nebo mírně pozměnit, to ano, ale nedomnívám se, že je čas k tomu, abychom jeden z kroků, který vede zcela bezpečně ke konstituování demokratických poměrů, abychom tento krok odkládali.

Proto doporučuji, abychom volbu uskutečnili podle návrhu pana poslance Tomáše Ježka. Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Wagnerovi, hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ano. Prosím pana poslance Vačkáře. Připraví se pan poslanec Grulich.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, nebudu hovořit dlouho, ale chci říci to, co zde již bylo řečeno, to je otázka toho, o čem vedeme spor.

My v současné době skutečně nevedeme spor o to, zda v presidiální radě bude ten či onen, ale vedeme spor o to, zda Nejvyšší kontrolní úřad bude pracovat na zastoupení funkcionářů, kteří již byli zvoleni či nikoliv. Byl bych rád, abychom ty různé věci, které říkáme nepřímo, si řekli přímo a pokud nejsme spokojeni s těmi, kteří byli zvoleni do čela tohoto úřadu, nechť hledáme jiné východisko, protože se dostáváme do polohy kdy nepřímo říkáme, neschválíme plán, neschválíme některé další věci a dostáváme se do té polohy, kde to skutečně není dobré.

Řekněme si mezi sebou pravdu a nevykládejme si věci různě, takže nebudeme říkat, jestli telefon nebo cokoli jiného. Myslím, že to není důstojné této sněmovny.

Osobně si myslím, že by bylo třeba tyto věci v nejkratší době dořešit a to se týká i volby presidiální rady, protože my můžeme vyslovit důvěru či nedůvěru Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, ale myslím, že tato instituce by měla být nezávislá na této instituci, měla by být nadčasová a neměla by podléhat současnému složení sněmovny, protože jinak ta kontrolní činnost nebude zajištěna tak, jak by bylo potřeba.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vačkářovi, slovo má pan poslanec Grulich.

Poslanec Václav Grulich: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pozorně jsem vyslechl pana presidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a neméně pozorně jsem vyslechl pana kolegu poslance Mandelíka. Myslel jsem si, že špatně slyším. Z tohoto místa bývá často opozice obviňována z destrukce, obstrukce a já nevím z jakých ještě "strukcí". Porozuměl jsem a vyrozuměl jsem, že pan poslanec Mandelík má výhrady proti určitým postupům presidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. To je možné. To nemohu a ani nechci posuzovat. Ale nerozumím tomu, jestliže proti funkcionáři, byť nejvyššího určitého orgánu, který dokonce je tak důležitý, že je obsažen i v ústavě, ve vládním návrhu ústavy Nejvyšší kontrolní úřad figuruje, ale nerozumím tomu, jestli tyto výhrady vůči jedné osobě jsou namířeny k destrukci celého orgánu. Protože návrh pana poslance Mandelíka nevolit a nezvolit další členy tohoto Nejvyššího kontrolního úřadu není nic jiného než snaha o ochromení tohoto úřadu, aby nemohl vykonávat svou funkci.

Vážení pánové a dámy, jestli toto není destrukční činnost, tak potom už nic. Proto navrhuji přesně opak, volit a zvolit a dovolit další členy NKÚ. Má-li pan poslanec Mandelík výhrady proti určitým postupům kteréhokoli z funkcionářů NKÚ, jsou k tomu určitě jiné cesty a jiné postupy, než snažit se tento Nejvyšší kontrolní úřad ochromit. Bylo by to nelogické a v naší poslanecké činnosti naprosto nesmyslné.

Děkuji vám.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Grulichovi, který ukončil svůj příspěvek, o slovo se hlásí pan poslanec Libor Novák starší.

Poslanec Libor Novák (1958): Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ve smyslu toho, co už dnes tady bylo řečeno několikrát o tom, jestli se bavit o meritu věci nebo zde pronášet dlouhé výroky o pozadí věcí, které jsou právě projednávány v tom smyslu, že bychom se snažili ovlivnit z technického hlediska průběh jednání a projednávání věci bych chtěl zdůraznit, že podobně jako v předchozím bodu jednání, kdy předmětem diskuse bylo to, zda jednáme o návrhu usnesení k tisku 132 Federálního shromáždění nebo o vlastní podstatě tisku 132, ať již zde před mým vystoupením bylo řečeno cokoli, troufám si připomenout všem přítomným, že nejednáme o činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, jakkoli ji můžeme ilustrativně popsat a doporučit tak určitý postoj svým kolegům a kolegyním, při volbě členů presidiální rady, tak jednáme tady o vlastní volbě členů presidiální rady. Předmětem projednávání tohoto bodu je volba. To znamená, že z vystoupení pana kolegy Mandelíka bych rád vyzvedl stanovisko k volbě členů presidiální rady. Byl bych rád, abychom se od ostatních názorů a zásadních závěrů oprostili. Myslím, že stanovisko k tomu, co bylo řečeno, a co tady řečeno nebylo, a doufám že řečeno nebude, vyjádřeme volbou. Byl bych rád, abychom k ní co nejdříve přistoupili.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji, slovo má pan poslanec Čestmír Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, uvedu několik slov na vysvětlenou. Nejvyšší kontrolní úřad nyní přináší plody způsobu svého vzniku. Je smutné v této zemi, že od listopadu 1989 neexistovala kontrola. Kontrola neexistovala podle mého názoru - a řekl jsem to tady také při příležitosti, když byl Nejvyšší kontrolní úřad projednáván - úmyslně. Nezávislý kontrolní úřad, instituce, která existuje a je v každé demokratické civilizované zemi a která by měla být i v České republice, vznikla z jiného důvodu než z důvodu, aby byl skutečně nezávislým kontrolním úřadem. Tato instituce vznikla loni, když jsme ji schvalovali proto, že začínalo fungovat ministerstvo kontroly. Byl navržen tehdy proto, aby byla prodloužena doba mlhy, ve které je možno nelegálně manipulovat se státním majetkem, proto v tehdejší době vznikl nezávislý kontrolní úřad. Nyní nese plody svého vzniku.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji, prosím hlásí se pan poslanec Skočovský.

Poslanec Miloš Skočovský: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, asi před třemi měsíci jsem zde již mluvil o nutnosti existence Nejvyššího kontrolního úřadu, protože se nám za tři roky podařilo to, že komunistický majetek, který měl být uchován pro náš stát, tento nakradený majetek se měl vrátit, a nevrátil se. Zjišťuji, že stále existují a stále se pohybují miliony, které se tady nesprávným způsobem nashromáždily a nepohybují se tam, kde bychom je měly mít, tzn. ve státní pokladně. Myslím si, a to si myslí celý svět, že nezávislý kontrolní úřad je nejvíc potřebná instituce v každém státě, který chce slušně žít. Nejvyšší kontrolní úřad náš, který má vzniknout má od začátku své činnosti mnoho překážek při svém vzniku. Jsou to překážky s místem, s personálem a s mnoha dalšími věcmi.

Přimlouvám se za to, abychom moudře zvolili a co možná rychle zvolili, jeho presidum, aby další překážka pro jeho další činnost byla po dnešním dni odstraněna. Každé odstranění takovéto překážky a dalších překážek znamená, že začne fungovat dříve a v plném rozsahu.

Děkuji Vám.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Skočovskému. Do rozpravy se hlásí místopředseda ČNR Karel Ledvinka.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nerad hovořím o sobě, ale myslím, že ti, kteří tady byli v minulém období vědí, že jsem trochu rozhodoval svým hlasem na předsednictvu o tom, že vznikl Nejvyšší kontrolní úřad. Neslyšel jsem v této debatě, že by někdo zpochybnil Nejvyšší kontrolní úřad. Měli bychom se spíše věnovat tomu, čemu se věnovat máme. Bod zní: volby. Domnívám se, že všechno ostatní by mělo být v bodu Kontrolní činnost Nejvyššího kontrolního úřadu, a to je věc výboru k tomu příslušného, který na plénu tuto záležitost přednese. Moc prosím všechny ty, kterým se zdá, že tato sněmovna je diskusním klubem k čemukoliv. Myslím, že je třeba určitý pořádek dodržovat, protože v tom je určitý kus korektnosti jednoho vůči druhému.

Spíš prosím kolegyně a kolegy, aby se zamysleli např. nad tím, co přijala národní rada Slovenské republiky ve svém dnešním usnesení. Proto moc prosím: ukončeme tuto debatu a přikročme k volbě Nejvyššího kontrolního úřadu. Přerušme toto jednání a jednejme v klubech, abychom byli připraveni na zítřejší jednání.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Ledvinkovi. Nevidím další zdvižené ruce těch, kdo se hlásí do rozpravy. Proto rozpravu uzavírám.

Táži se pana presidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Pavla Husara, zda se na závěr rozpravy chce vyjádřit.

Pavel Husar, president Nejvyššího kontrolního úřadu: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych vám poděkovat za podporu, kterou jste vyjádřili ve svých příspěvcích Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Chtěl bych vás ubezpečit, že nám jde skutečně o to, aby tento nezávislý kontrolní orgán plnil funkce, které má, aby byl důstojným partnerem pro ČNR, aby ČNR dostala dostatek podkladů pro to, aby mohla rozhodovat o těch otázkách, které se týkají státního rozpočtu, státního závěrečného účtu a hospodárného vynakládání prostředků ze státního rozpočtu.

Chtěl bych odpovědět panu poslanci Mandelíkovi, že ve všech demokratických státech, kde je kolektivní orgán v nejvyšších kontrolních úřadech, je činnost těchto členů rady doživotní, stejně jako u soudců. Při koncipování zákona o nejvyšším kontrolním orgánu jsme vycházeli ze zkušeností demokratických států a z jejich zákonů, kterými se řídí.

Jsem dalek toho, abych Vám podsouval některé z navrhovaných kandidátů.

Chtěl bych vyjádřit to, že především vy budete rozhodovat, kdo z těchto kandidátů bude zvolen do Presidiální rady. Profese těchto kandidátů je úzce zaměřena, a to z toho důvodu, abych měl záruky, že jednotlivé činnosti Nejvyššího kontrolního orgánu budou skutečně v rukou odborníků v dané oblasti, ať už třeba daňové, výdajové a pod.

Děkuji vám ještě jednou za pozornost. Prosím, abyste při hlasování zvážili to, že skutečně Nejvyšší kontrolní úřad by měl být nezávislý a že by měl mít plnou důvěru České národní rady.

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu presidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu Pavlu Husarovi za závěrečné slovo.

Bylo odhlasováno tajné hlasování. Já používám svého práva a prohlašuji přerušení této 6. schůze České národní rady tak, že pokračovat budeme v 9 hodin tajnou volbou členů Presidiální rady, přičemž v 8.45 h. se sejde předsednictvo České národní rady ke krátké schůzi. Zítra v 9 hodin pokračuje 6. schůze České národní rady. Přeji vám dobrý večer.

(Schůze přerušena v 18.12 h.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP