Úterý 22. září 1992

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Sykovi. Byla to druhá a zároveň poslední přihláška. Pan poslanec Jaroš se hlásí z místa a po něm pan poslanec Čerbák. Jsou ještě další přihlášky? Prosím, pane poslanče.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se jenom krátce vyjádřil k návrhu zákona, který je tady předkládán. Mám možnost se zúčastnit v posledních dnech a týdnech řady setkání se zdravotníky. A zdravotníci na tento zákon, dalo by se říci, toužebně čekají. Je to zákon, který opravdu umožní udělat určitý poměrně dlouhý krok k systémových změnách v privatizaci ve zdravotnictví.

Chtěl bych proto z tohoto místa podpořit přijetí tohoto zákona a znovu opakuji, že zdravotníci na něj opravdu toužebně čekají.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jarošovi. Pořadí přihlášených je poslanec Čerbák, potom pan poslanec Janeček.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pane předsedo, dámy a pánové, souhlasím s kolegou Janečkem v tom, že je poměrně pozdě. Lépe ale pozdě, než vůbec. Naše zdravotnictví je chudé, neefektivní a mnohdy špatně řízené na všech úrovních. Aby se to změnilo, je skutečně potřeba jej do značné míry zprivatizovat. A aby bylo možno privatizovat, byla potřeba změkčit úvěrové podmínky pro lékaře a pro ostatní zdravotníky, poněvadž v současné době za současně platných pravidel neměl lékař možnost splácet úvěr a mnohdy ani neměl možnost úvěr získat, poněvadž nebyl solidním partnerem pro bankovní dům.

Je jistě nejvyšší čas tento zákon přijmout. Kolega Janeček má pravdu v tom, že je nejvyšší čas, že už je poměrně pozdě. Myslím si ale, že je pořád menší nebezpečí, když se přijme tento zákon, než když se budou sypat ještě v dalších čtyřech až pěti měsících peníze do neefektivního zdravotnictví, kde se ztrácejí.

Pokud nepřijmeme zákon a neukončíme první kolo privatizace k 31. 10., tak se nemůže uskutečnit zásadní privatizace už někdy k 1. lednu. A pokud to potáhneme ještě do dalšího roku, mám obavu, že ztráty budou ještě větší a pro ty, co skutečně mají ještě zájem, je termín sice šibeniční, ale přijatelný.

Děkuji vám.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Čerbákovi. Slovo má pan poslanec Janeček.

Poslanec Josef Janeček: Já bych se chtěl ohradit proti nařčení, že připomínky jsem nevznesl na výboru. Všichni členové výboru vědí, že přesně tytéž připomínky jsem na výboru měl, ale řekl jsem, že hlasuji dokonce pro tento zákon, protože chci, aby zdravotnictví bylo privatizováno, ale způsob a časové situování je nevhodné. Už na minulé vládě jsem žádal, aby jasně definovala ekonomické podmínky ve zdravotnictví. Že to je až nyní, je smutné a ještě smutnější je, jak tu bylo řečeno, lékař dneska není partnerem pro peněžní ústav.

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Janečkovi a ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy.

Poslanec Tomáš Sojka: Pane předsedo, dámy a pánové, skutečně v tuto chvíli nelze nic namítat k tomu, abychom zabezpečili podporu pro privatizaci zdravotnictví. To, co zdravotníci od nás ale opravdu očekávají, se domnívám, je to, aby slyšeli, že úvěr pro jejich privatizační projekty může být skutečně delší než čtyři roky tak, jak běžná banka dnes úvěr poskytuje, že tento úvěr může být skutečně poskytnut ne za 14 či 13%, ale za 7 či 8%. A to já mám pocit, že v tuto chvíli neříkáme. Navíc se domnívám a ze semináře, který jsme zde měli se zástupci ministerstva pana Dyby a Záruční rozvojové banky, že není dořešena otázka podpory malého a středního podnikání. Není v tuto chvíli dořešena otázka financování zemědělství a rozvoje podpory soukromého hospodaření rovněž v dlouhodobém časovém horizontu s prodloužením těchto termínů.

Domnívám se, že tento návrh tak, jak předložen je, je návrh nesystémový, pouze vytrhující zdravotnictví z kontextu věcí, které v tuto chvíli je třeba řešiti. Proto doporučuji, aby byl tento návrh stažen, abychom se vrátili k celé záležitosti s tím, a se zkrácením všech možných lhůt na co nejkratší lhůtu, za což se přimlouvám, ale tak, abychom o tomto problému mohli mluvit skutečně jasně a konkrétně. Já nevím, co vám řekne toto rozhodnutí, ale mně, pokud bych byl zdravotníkem a chystal se na privatizační projekt, mnoho ne. Tento názor jsem považoval za nutné říci.

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Pan poslanec Sojka, jestli jsem správně rozuměl, podal procedurální návrh na to, aby byl tento návrh stažen z pořadu našeho jednání. Rozuměl jsem, pane poslanče, správně? Ano. Jako procedurální návrh musí být podle jednacího řádu projednán bez rozpravy neprodleně. Pokud není nějaká technická výhrada, která by poukazovala na to, že hlasování je nemožné, budeme hlasovat. Pan poslanec Janeček se hlásí. Já vám k technické poznámce slovo udělím. Je to procedurální návrh a o něm budeme hlasovat.

Kdo je pro přijetí procedurálního návrhu pana poslance Sojky, aby návrh poslanců R. Koláře a M. Syky byl stažen z pořadu našeho jednání, ať zvedne ruku. 19 hlasů bylo pro tento návrh.

Kdo je proti přijetí tohoto návrhu? 93 hlasů bylo proti přijetí tohoto návrhu. Domnívám se, že je zcela zjevné, že tento návrh nebyl přijat. Doporučuji pokračovat v rozpravě, pokud jsou do ní nějaké přihlášky. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Pan místopředseda Ledvinka, který byl přihlášen původně, a připraví se pan poslanec Janeček.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, souhlasím s mnohým z toho, co bylo v kritice řečeno na margo zákona, který je dnes projednáván. Především v tom, že postrádám od vlády, od všech zainteresovaných orgánů větší míru informovanosti. Zdá se mi však, že přísliby, které vláda dala na svém středečním zasedání minulý týden a realizuje je tak, že dnes ve 20.40 h v Československé televizi vystoupí odpovědní pracovníci vlády, páni ministři pro privatizaci a pan ministr Lom a zástupce ČNR a následně na to bude v Hospodářských novinách uveřejněna "kuchařka", smím-li to tak pracovně nazvat, kde budou všechny podmínky privatizace zdravotnictví vysvětleny. Vzhledem k tomu, co jsem teď řekl, doporučuji vřele tento zákon přijmout a souhlasím s doktorem Jarošem. Bez toho, aniž bychom ho přijmuli, nemáme už vůbec žádnou systematiku.

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji místopředsedovi Ledvinkovi, přihlásil se pan poslanec Janeček a má slovo. Dále se přihlásil pan poslanec Tomáš Ježek.

Poslanec Josef Janeček: Já jsem chtěl říci přesně totéž, co místopředseda Ledvinka.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Janečkovi a dávám slovo panu poslanci Tomáši Ježkovi.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, já bych přece jenom chtěl reagovat na to, co říkal pan poslanec Sojka, protože cítím, že by jeho argument mohl mít váhu a jakoby mohl mít právo mít pocit, že řekl něco vážného, a že nebyl vyslyšen, a že jeho argument je relevantní. Chci mu říci, že se jedná o nedorozumění. To, že tento návrh zákona přichází tak pozdě, má své důvody, o nich nechci hovořit. Ale ten projekt je vymyšlen už od dubna. Na schválení tohoto zákona navazuje technický projekt poskytování úvěrů vítězům zdravotnických privatizačních projektů, a aby peněžní ústav - zatím jsme především jednali s Českou spořitelnou - mohl tento technický projekt udělat, znamená to říci, že bude úvěr za 4% nebo za 5% nebo za 7%, tak jsme potřebovali klíčový vstup do tohoto projektu, a to je objem privatizovaného majetku. Ministerstvo zdravotnictví té minulé vlády tak nečinilo - a teprve teď nové ministerstvo zdravotnictví nám tuto částku sdělilo. Činí 15 miliard korun. Čili, 15 miliard korun a proti tomu přijde úrokový výnos, který očekáváme z 25,2 miliardy korun a teprve na základě těchto dvou vstupních údajů je možné říci, za kolik procent se úvěry budou dávat.

Už je to známé, proto se to může spustit. Ale dosud to známé nebylo. O to tam jde. Technický projekt má Česká spořitelna připraven a čekalo se prostě jenom na objem privatizovaného majetku. Vlastně toto číslo je možné znát až teprve, když se v sektoru zdravotnictví udělá přehled toho majetku, nyní už se ví zhruba, kolik projektů bylo předloženo a jak to vypadá. Čili teď je to možné spustit.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, především bych chtěl velmi a velmi podpořit ten pozměňovací návrh předkladatele a poslance Martina Syky, vztahující se ke druhé části společné zprávy. Kdyby totiž skutečně bylo odhlasováno to, co je v té společné zprávě, tak dojde k legislativní hrůzostrašnosti. Nicméně ani v tom textu, ve kterém pan poslanec Syka tento návrh přednesl, bychom zřejmě nedosáhli toho, a ověřil jsem si to konzultacemi u některých našich kolegů ekonomů, čeho dosáhnout chceme.

Pokud by byl odhlasován text tak, že "úroky se použijí formou spoluúčasti na úhradě úroků z úvěrů" atd., znamenalo by to ve svých důsledcích, že právě a výlučně na tento účel je povinnost tyto úroky použít a na nic jiného. Já jsem dokonce přesvědčen, že toto není ani úmyslem předkladatele a že by to navíc nebylo vůbec vhodné, protože tyto úroky z účtu je nezbytné používat i jinak, byť souhlasím s tím, že pravděpodobně z největší části budou použity právě na tento účel.

Navrhuji, aby, bude-li přijat pozměňovací návrh poslance Syky, byla slova "se použijí" nahrazena slovy "lze použít". Tím ničemu nebráníme, ale ponecháváme otevřené dveře i dalším ekonomickým možnostem hospodaření s těmito úroky.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému, hlásí se pan poslanec Kolář, jako navrhovatel, má slovo.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, považuji za nutné reagovat na tento návrh, neboť jsem byl k tomu v podstatě vyzván. Domnívám se, že opravdu záměna na místo slov "se použijí" - "lze použít" ničemu nebrání, naopak si myslím, že v podstatě vystihuje návrh tak, jak jsme ho předkládali, protože zde padla i výtka na to, že chybí ekonomický rozbor. Já jsem se ve své zprávě zmínil o tom, že proběhla celá řada jednání na úrovni fondu, ministerstva zdravotnictví, privatizačního ministerstva, peněžních ústavů. Samozřejmě ty ekonomické rozbory existují a je tam předpoklad, že by nebyl pro tyto účely blokován celý blok národního jmění. Dokonce každý rok by se určitá částka snižovala, čili opravdu ta formulace "lze použít" lze použít.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kolářovi. Prosím, pan poslanec Mach.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vůbec jsem neměl v úmyslu k tomuto zákonu diskutovat, protože nejsem lékař a moc tomu nerozumím, ale musím podpořit jaksi zplna návrh pana poslance Výborného a následně předkladatele, protože bych pro ten zákon asi nemohl hlasovat, domnívám se, že řada priorit, které ještě nejsou vyjasněny, a je jich daleko více a že podobně jako je na tom zdravotnictví s tou potřebou určitou, tak na tom bude v současné době, kdy se řeší vlastně otázka privatizace státních statků a toho majetku, který není atraktivní, a tam ty prostředky budou potřeba také převést na pozemkový fond FNM v té první části. Čili pokud tam budou slova "lze použít", jaksi s klidným svědomím mohu pro to hlasovat. A potom si myslím, že pak jsou otevřené dveře pro to, co říkal pan poslanec Ježek a další ... "kuchařku" a ty věci další, které tam ty podmínky uplatní.

To už není návrh teď, jenom taková podpora. Chci jen říci, že by bylo skutečně dobré, aby ta informační kampaň, jak bylo navrženo - hospodářské noviny - panem poslancem Ledvinkou a podobně, aby byla. Přitom se mi ta doba zdá krátká, i když říkáte, že je času dost. Ale než ten zákon vyjde a tak dále, aby to bylo známo lékařské veřejnosti.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Machovi a ptám se po dalších přihláškách do rozpravy. Pan poslanec Syka.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedo, já se omlouvám, nemám ve zvyku tak často se zde vyskytovat. Ovšem návrh pana poslance Výborného mne nutil k zamyšlení a myslím si, že ano, je to návrh, který je hoden skutečně zamyšlení, ale nedomnívám se, že je to ten návrh nejideálnější. Já bych tedy v tom případě se snažil vznést protinávrh vůči tomuto návrhu, který - si myslím - opět zpřesňuje tuto oblast, a sice zůstal bych u svého původního "Úroky z tohoto účtu se použijí...", ale nyní to slovo nového návrhu "zejména", čili "Úroky z tohoto účtu se používají zejména formou spoluúčasti na úhradě atd. atd.".

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Konstatuji, že výklad tohoto návrhu, jako protinávrhu k návrhu, není zcela obsahově jednoznačný, je třeba se na něj dívat jako na nový návrh. Ale hlásí se pan poslanec Výborný k technické poznámce a já mu ji uděluji.

Poslanec Miloslav Výborný: l tento návrh poslance Syky řeší to, co jsem řešit chtěl. Ve prospěch tohoto návrhu já svůj návrh stahuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému, za to, že zjednodušil situaci s pozměňovacími návrhy, a ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Není přihlášek do rozpravy, proto ji uzavírám a ještě než dám slovo zástupci navrhovatele a společnému zpravodaji, aby přednesli závěrečné slovo, ptám se pana společného zpravodaje vzhledem k tomu, že vystoupilo nejméně 12 diskutujících a byla k tomuto textově nepříliš rozsáhlému návrhu bohatá rozprava s řadou pozměňovacích návrhů, ptám se tedy, jak rychle může předložit tyto návrhy k hlasování, zda hned nebo zda žádá nějakou lhůtu, přestávku a podobně.

Poslanec Ivan Vrzal: Pane předsedo, já se domnívám, že přestože byla řada příspěvků, tak byly vzneseny vlastně po stažení pana poslance Výborného pouze dva pozměňovací návrhy. Vzhledem k tomu, že pan poslanec Syka svůj jeden návrh poopravil, domnívám se, že bychom mohli přistoupit k hlasování okamžitě.

Předseda ČNR Milan Uhde: Ano, je to třeba uvítat a prosím, abyste se ... pokud nechce navrhovatel pronést nějaké souhrnné závěrečné slovo, ujal pane společný zpravodaji, ... ne, přece jenom dáme slovo panu navrhovateli.

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za slovo, já bych chtěl pouze říci, že jsem velice rád, že všechny podpůrné návrhy, které tady zazněly, opravdu dokumentují, že tato sněmovna má přehled o situaci ve zdravotnictví a že je si vědoma toho, že tady jde opravdu o velice významný signál, který dnes večer může ke zdravotníkům zaznít. Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kolářovi a předávám slovo panu společnému zpravodaji Vrzalovi.

Poslanec Ivan Vrzal: Byly podány dva pozměňující návrhy pana poslance Syky, a to v § 15 - přečtu nejdříve původní znění ve společné zprávě: "Úroky z tohoto účtu použije fond k podpoře privatizace zdravotnických zařízení formou spoluúčasti na úhradě úroků z úvěrů poskytnutých fyzickým nebo právnickým osobám." Takže první pozměňující návrh byl: "Úroky z tohoto účtu se použijí k podpoře privatizace..." atd. Domnívám se, že ta připomínka pana poslance Syky byla správná a je v duchu společné zprávy, takže bych doporučil její přijetí a navrhuji, abychom o ní hlasovali.

Předseda ČNR Milan Uhde: Budeme tedy hlasovat o tomto pozměňujícím návrhu. Byl dostatečně vysvětlen nebo je potřeba jej doplnit? Pan místopředseda Vlach.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Promiňte mi, pro urychlení z tohoto místa - já jsem navrhovateli rozuměl jako zároveň stažení toho svého původního. Takže já si myslím, že o tomto není potřeba hlasovat, ale měli bychom hlasovat rovnou i s tím slovem "zejména".

Předseda ČNR Milan Uhde: Já se domnívám, že je to správný výklad a že bychom tedy měli hlasovat o tom pozměňovacím návrhu, který shrnuje všechny návrhy, které byly předloženy a na kterých se jejich předkladatelé shodli.

Poslanec Ivan Vrzal: Pokusím se přečíst shrnutí těchto dvou pozměňujících návrhů. Prosím, aby pan poslanec Syka sledoval: "Úroky z tohoto účtu se použijí zejména formou spoluúčasti na úhradě úroků z úvěrů poskytnutých fyzickým nebo právnickým osobám pro účely privatizace zdravotnických zařízení."

Předseda ČNR Milan Uhde: Pan poslanec Kolář.

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedo, když dovolíte, domnívám, se, že by bylo správnější to slovo "zejména" "zejména pro účely privatizace".

Předseda ČNR Milan Uhde: Ne. Prosím, technická poznámka pana místopředsedy Vlacha.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Promiňte, mě je to velice líto, ale po skončení rozpravy nemůže zástupce navrhovatele upřesňovat návrhy.

Předseda ČNR Milan Uhde: Já se spíš zeptám pana poslance Syky, zda to znění, které pan poslanec společný zpravodaj přečetl, odpovídá tomu soustředěnému návrhu, který podával.

(Posl. Syka: Odpovídá.)

Můžeme tedy o znění tohoto pozměňovacího návrhu hlasovat. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. (Hlasování.)

130 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo nehlasuje proti.

Tento pozměňovací návrh byl přijat. Pane společný zpravodaji, prosím pokračujte.

Poslanec Ivan Vrzal: Vzhledem k tomu, že po stažení pana poslance Výborného nemám zaznamenány další pozměňující návrhy, domnívám se, že bychom mohli hlasovat o přijetí tohoto zákona ve znění společné zprávy po úpravě pana poslance Syky.

Předseda ČNR Milan Uhde: Předsednictvo zaznamenalo, že "stažení" pana poslance Výborného obsahuje nejméně o jedno slovo méně, než by mělo obsahovat.

Poslanec Ivan Vrzal: Já se omlouvám, mým úmyslem nebylo vyřadit pana poslance Výborného ze zákonodárného procesu.

Předseda ČNR Milan Uhde: Prosím, pane společný zpravodaji, abyste ještě jednou zopakoval znění.

Poslanec Ivan Vrzal: Takže ještě jednou zopakuji znění společné zprávy. V § 15 v odstavci 4 se slovo "dvěma" nahrazuje slovem "sedmi" a v § 15 se připojuje odstavec 5, který zní: "Úroky z tohoto účtu se použijí zejména formou spoluúčasti na úhradě úroků z úvěrů poskytnutých fyzickým nebo právnickým osobám pro účely privatizace zdravotnických zařízení."

Předseda ČNR Milan Uhde: Budeme tedy hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu, je to vlastně celý zákon. Kdo tedy je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. (Hlasování.)

136 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo.

Tento návrh byl tedy přijat. Já se ptám pana poslance Koláře, zda chce ještě něco podotknout na závěr.

Poslanec Robert Kolář: Nechci podotknout nic, pouze bych vám chtěl všem za naše zdravotníky poděkovat.

Předseda ČNR Milan Uhde: Já děkuji navrhovateli i společnému zpravodaji za provedenou práci. Skončili jsme projednávání 6. bodu a zbývá nám poradit se o tom, jak si budeme počínat dále.

Hlásí se pan místopředseda Vlach.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, odhlasovali jsme si, že se tisky 23 a 41 budeme zabývat zítra ve 13.00 hodin. Vzhledem k tomu, že body 8, 9, a 12 je rozumné projednávat za účasti členů vlády, nebo je možné je projednávat za účasti členů vlády, dovolil bych si navrhnout - v programu tedy zbývá bod 10 a 11 - abychom v tomto okamžiku přerušili naše jednání, vytvořili tak dostatek prostoru pro jednání klubů, případně výborů, které se budou chtít zabývat sumou pozměňujících návrhů, které zazněly v rozpravě k projednávání bodu 5. Dávám tedy návrh, abychom zahájili naše jednání zítra v 10.30.

Předseda ČNR Milan Uhde: Pan místopředseda Vlach podal procedurální návrh. Pokud nemá nikdo nějaký jiný procedurální návrh nebo technickou námitku, a poznámku, dám o tomto procedurálním návrhu neprodleně hlasovat.

Kdo je pro přijetí návrhu místopředsedy Vlacha, abychom své jednání zahájili zítra v 10,30, ať zvedne ruku. (Hlasování.)

100 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu? 3 hlasy proti.

Tento návrh byl přijat.

Naše jednání je přerušeno do zítřka do 10,30 a já vám všem přeji dobrý večer.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP