Úterý 14. července 1992

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému, k řečnickému pultu zvu pana poslance Grulicha, další v pořadí je pan poslanec Opatřil.

Poslanec Václav Grulich: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jsem pověřen sdělit jménem poslaneckého klubu ČSSD rozhodné výhrady k nedostačujícímu termínu, ve kterém jsme nuceni se vyjádřit k předloženému programovému prohlášení vlády.

Jestliže předseda vlády řekl, že vládní program se píše především pro opozici, je nutné dát opozici, ale také jednotlivým výborům tohoto sněmu dostatek času na seriózní studium dokumentu, nemá-li to být pouze formální záležitost, jak bývávalo na této půdě zvykem.

K prohlášení samotnému. Můžeme konstatovat, že v některých pasážích se předložený program blíží k našemu vlastnímu programu a někdy se s ním dokonce shoduje. Je samozřejmé, že v těchto činnostech vládu plně podpoříme, pokud své záměry dodrží. V řadě dalších bodů však vzhledem k velké obecnosti prohlášení, k jeho neurčitosti a k vytváření možnostem neústavních postupů vlády a dále i vzhledem k některým personálním obsazením jednotlivých postů ministrů, kde nevidíme záruku rozpracování obecných záměrů, máme řadu výhrad a připomínek.

Jsou to vesměs otázky, které jsou v rozporu s našim programem, i s našim postojem k osudu tohoto státu. Jsme ochotni tyto jednotlivé záležitosti postupně konzultovat tak, jak budou vládou postupně precizovány, pokud bude mít vládní koalice o taková jednání zájem.

Považujeme v této chvíli za nadbytečné rozebírat jednotlivé dílčí záležitosti. Bereme toto prohlášení vlády jako celek tak, jak bylo předsedou vlády deklarováno.

Pro to, co jsem uvedl, se náš klub rozhodl toto vládní prohlášení nepodpořit.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Grulichovi, na řadě je pan poslanec Opatřil, připraví se pan poslanec Ortman.

Poslanec Rudolf Opatřil: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych jako předseda Klubu HSD-SMS zaujal k prohlášení české vlády následující stanovisko.

1. oceňujeme deklarovaný záměr pokračovat v procesu zásadní transformace společnosti, započatém po listopadu 1989 včetně ekonomického programu, nebo alespoň v jeho určujících rysech.

2. vítáme trend přenášení pravomocí k občanovi, tedy trend rozsáhlé decentralizace státní moci ve všech oblastech života společnosti.

3. Jsme znepokojeni, že navrhovaná česká státnost je pojata příliš na bázi nacionální a méně na základě občansko-emancipačním.

4. Za závažný nedostatek a pro politické rozhodnutí HSD-SMS determinující považuje vágní, přesněji ignorační vyjádření se k historickým celkům, a to nejen Moravy a Slezska, k jejich postavení a zapojení se do konstituování či naplnění nově tvořícího se pojmu české státnosti.

5. Stabilizující úsilí Moravy a Slezska v rámci Československa je zcela opomenuto. Místo toho je produkován neústavní stav rozdělení Československa. Upozorňujeme, že adekvátní postoj i minulé vlády vedl ke konfrontaci jednotlivých částí republiky a k těžké destabilizaci Československa se závažnými geopolitickými důsledky. Vstup nové vlády do funkčního období se zakódovaným destabilizujícím prvkem, považujeme za škodlivý a v rozporu s potřebami občanů tohoto státu.

6. HSD-SMS jako druhá nejvýznamnější síla na Moravě a třetí ve Slezsku považuje za svou povinnost podílet se na stabilizování politického dění v Československu, a proto i v souladu s přáním svých voličů Programové prohlášení vlády České republiky v tomto znění nepodpoří.

7. HSD-SMS navrhuje jmenovité hlasování o programovém prohlášení, aby občané mohli porovnat předvolební sliby s konkrétním politickým krokem.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Opatřilovi. Na řadě je pan poslanec Ortman, připraví se pan poslanec Valach.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a vážení kolegové, česká vláda nám včera předložila text svého Programového prohlášení. Je v něm vyjádřena představa nové české vlády, jak řešit problémy společnosti. Lze v něm nalést některé pozitivní prvky. Dovolte abych vás seznámil se stanoviskem klubu poslanců Levého bloku k předloženému Programovému prohlášení.

Tímto programovým prohlášením se vláda uchází o důvěru České národní rady na začínající čtyřleté volební období. Výchozí přístup české vlády je v 39 stránkovém prohlášení formulován již v preambuli. Cituji:

"Vláda musí připravit všechna opatření nutná k tomu, aby v případě neúspěchu dalších státoprávních jednání, ochromení federálních orgánů nebo v případě právního nebo faktického vystoupení Slovenské republiky z ČSFR byla Česká republika schopna existovat jako samostatný stát." Konec citátu.

Tento neúspěch je však v jejím přístupu v celém prohlášení apriori předjímán.

Česká vláda se mýlí, když rovněž v preambuli tvrdí, cituji:

"Vláda má mandát k tomu, aby spolu s Českou národní radou položila základy České republiky jako svébytného státního celku schopného samostatné státní existence."

Tento mandát jí nikdo nedal. Jsme toho názoru, že jedině občané v referendu se mohou vyslovit, zda si přejí případný zánik společného státu.

Programovým prohlášením se line snaha vlády České republiky převzít kompetence dané ústavním zákonem federaci. Lze to dokladovat na příklad v oblasti zahraniční politiky konstatováním její připravenosti převzít mezinárodní závazky ČSFR, v ekonomické oblasti řešením měnové a finanční politiky, úpravou podnikání, zahraničně obchodních aktivit, energetiky, dopravy a dalších. Vláda bez jakéhokoliv dalšího zdůvodňování chce realizovat reformu trestního a občansko právního zákonodárství, konstituovat justiční systém a transformovat oblast prokuratury, aniž na to má platné ústavní pravomoci.

Pochybnosti a obavy v nás vzbuzuje zejména formulace, že vláda je "... připravena věcně a rychle převzít všechny důležité působnosti nutné k ochraně vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky." V té souvislosti jsme tého názoru, že ústavní odvoditelnost takových kroků by musela být právně zdůvodněna a zákonodárnými orgány schválena předem a nikoliv být předmětem následných diskusí, jak je uvedeno v preambuli.

Programové prohlášení nedůsledně a neadresně řeší otázku samosprávy. Zcela opomíjí dosud platné usnesení České národní rady z května 1990 k otázce postavení Moravy a Slezska. Stejně tak není dostatečně vyjádřena vzájemná provázanost v procesu zrychlené ekonomické a sociální transformace společnosti. Důsledkem toho je nebezpečí růstu počtu osob se snižující se životní úrovní. Musíme také konstatovat, že přednesené Programové prohlášení postrádá konkrétnost, kontrolovatelnost, nadřazuje metody nad cíle a odsouvá vlastní odpovědnost vlády na jiné subjekty.

Klub poslanců Levého bloku je toho názoru, že vyslovit souhlas s Programovým prohlášením vlády předneseným jejím premiérem panem Václavem Klausem by znamenalo podporovat její otevřeně deklarované úsilí o zánik společného státu. Jsem proto povinen vám sdělit, že poslanci Levého bloku Programové prohlášení vlády České republiky nepodpoří.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Slovo má pan poslanec Valach, jako poslední reprezentant poslaneckého klubu; z těch, kteří promluvili, rozumí se.

Poslanec Vítězslav Valach: Pane předsedo, dámy a pánové, byl jsem pověřen poslaneckým klubem Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa, abych přednesl naše stanovisko.

Včera jsme si poslechli Programové prohlášení nové vlády České republiky. Přednesl nám je předseda Občanské demokratické strany, strany jejíž někteří poslanci rádi rozdělují parlamentní strany na demokratické a nedemokratické. Jelikož se členy jeho vlády stali i bývalí členové jedné z těchto tzv. nedemokratických stran, určitě se to projeví i na tom, jak budou tito poslanci hlasovat o vyslovení důvěry vládě. Bude i zajímavé sledovat, jak se zmínění ministři - cituji doslovu z vládního prohlášení - "čestně a otevřeně vypořádají s dědictvím minulého režimu a morálně odsoudí jeho zločiny," na kterých se vlastně svým členstvím v KSČ podíleli a se kterými svým podpisem na přihlášce a legitimaci vyslovili svůj souhlas.

V krátkosti se zmíním o příkladu několika bodů z mnoha. S výjimkou preambule v prohlášení opomíjí vláda stále platnou sounáležitost Československa a očividně počítá s jeho co nejrychlejším rozbitím, což odporuje i předvolebním slibům některých koaličních stran. Pro Sdružení pro republiku - Republikánskou stranu Československa je za zcela nepřijatelnou považována alternativa rozpadu společného státu, na níž, jak z Programového prohlášení jednoznačně vyplývá, tato vláda horečně pracuje.

V části věnované národnímu hospodářství se mluví o dalším využití jedné z privatizačních metod a to prodeje prostřednictvím aukcí. V této souvislosti chceme vědět, zda-li pan předseda Klaus stále ještě zná jen jedny peníze, a ne - tak jako celý civilizovaný svět - dvoje, a to čisté a špinavé. Takových opatření, která kontrolují pohyb peněz a velmi jednoduše řečeno nutí plátce prokazovat jejich původ a zdanění, se v lepším případě asi dočkáme za několik let až se většina peněz pravděpodobně pocházejících z nezákonných zdrojů touto cestou očistí.

Příznačně se situací navozenou několika lidmi před dvěma a půl lety jsme se také dozvěděli o tom, že se dále počítá s tzv. humanizací vězeňství v intencích evropských pravidel a pravidel OSN. Až poté se prohlášení velice stručně zmiňuje také o ochraně práv občanů, omezení růstu zločinnosti, boji s organizovaným zločinem. Programové prohlášení vlády ČR je tak jako mnohá, které jsme v posledních letech slyšeli a četli vcelku povedenou prací: zhodnocení situace, provedení kritiky, nástin správného řešení a trocha optimismu. Bohužel za tímto prohlášením stojí lidé podílející se na vládě již přes dva roky, při jejich účasti i minulá vládní prohlášení zůstala nenaplněna a některé problémy zatím narostly do obřích rozměrů.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že česká vláda nás svým programovým prohlášením a personálním složením nepřesvědčila, a proto klub poslanců Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa Programové prohlášení vlády nepodpoří.

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Valachovi. Tím byla vyčerpána tlumočení stanovisek jednotlivých klubů. Promluvili zástupci všech devíti klubů.

Nyní přicházejí na řadu zástupci jednotlivých výborů, aby tlumočili stanoviska, která výbory zaujaly. Jako první se do rozpravy ze zástupců výborů přihlásil pan poslanec Pavela, připraví se pan poslanec Černý za zemědělský výbor.

Poslanec Josef Pavela: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem výboru petičního, pro lidská práva a národnosti. Není to tedy mé soukromé stanovisko.

Výbor ČNR petiční, pro lidská práva a národnosti po projednání programového prohlášení vlády ČR doporučuje České národní radě, aby do svého usnesení zapracovala toto stanovisko:

"Česká národní rada žádá vládu ČR, aby do příští řádné schůze České národní rady předložila:

a) harmonogram plnění těch koncepčních úkolů, k nimž se ve svém programovém prohlášení zavázala, zejména ve vztahu ke koncepci územně správního uspořádání České republiky, zemědělské politiky, vzdělávací a školské politiky, jaderné energetiky, sociální politiky;

b) aby předložila postup dalších kroků, které vláda učiní pro zachování společného státu."

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Pavelovi, slovo má pan poslanec Černý, připraví se pan poslanec Budinský.

Poslanec Jan Černý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru ze dne 14. 7. k programovému prohlášení vlády ČR.

Výbor na základě vystoupení předsedy vlády ČR pana Václava Klause na 2. schůzi České národní rady po projednání v poslaneckých klubech a po rozpravě ve výboru za přítomnosti místopředsedy vlády ČR a ministra zemědělství ing. Josefa Luxe vyslovuje souhlas s programovým prohlášením české vlády.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Černému. Slovo má pan poslanec Budinský, připraví se pan poslanec Šuman.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedo České národní rady, vážená vládo, vážená Česká národní rado. Hospodářský výbor věnoval projednávání programového prohlášení téměř 5 hodin. V podrobné rozpravě vystoupilo 8 ministrů české vlády. Projednávali jsme podrobně i ty otázky, které tady byly nastíněny zástupci jednotlivých politických klubů. To se týká zaměstnaneckých akcií, technologií a jejich dovozu, deregulace mezd, restituce právnických osob. Projednali jsme i možnosti toho, aby státní rozpočet se stal garantem nebo stimulem oživení ekonomiky. Konstatovali jsme, že pro toto v našem dnešním období podmínky nejsou.

Hospodářský výbor je místem, kde právě k těmto diskusím dochází a docházet bude. Ale na závěr svého jednání hospodářský výbor doporučuje České národní radě, aby pasáže, které patří do působnosti hospodářského výboru, týkající se ekonomiky, schválil.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Budinskému, slovo má pan poslanec Šuman za výbor pro právní ochranu a bezpečnost. Připraví se pan poslanec Tomáš Ježek.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, výbor pro právní ochranu a bezpečnost přijal na svém jednání dnešního dne následující usnesení:

"Po podrobném projednání programového prohlášení vlády ČR spolu s ministrem vnitra ČR Janem Rumlem, ministrem spravedlnosti ČR Jiřím Novákem a generálním prokurátorem Ludvíkem Brunnerem výbor ČNR pro právní ochranu a bezpečnost

I. konstatuje, že v oblastech, které spadají do působnosti výboru, programové prohlášení správně akcentuje důležité problémy naší společnosti i cíle a způsoby jejich řešení,

II. doporučuje České národní radě, aby vyslovila souhlas s programovým prohlášením vlády ČR a vyslovila vládě ČR důvěru,

III. doporučuje vládě ČR, aby v oblasti legislativních prací zaměřila pozornost na předložení:

1. novely zákona o Policii ČR v horizontu několika let,

2. novely zákona o civilních bezpečnostních službách, a to neprodleně,

3. novely zákona o požární ochraně."

Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Šumanovi. Jménem rozpočtového výboru promluví pan poslanec Tomáš Ježek, připraví se pan poslanec Křížek.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedo, vážená Česká národní rado, po výkladu zástupců české vlády, pana místopředsedy Ivana Kočárníka, ministra státní kontroly Igora Němce a po obsáhlé rozpravě rozpočtový výbor ČNR doporučuje České národní radě, aby na základě předloženého programového prohlášení vyslovila vládě ČR důvěru.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ježkovi, slovo má pan poslanec Křížek, připraví se pan poslanec Syka.

Poslanec Josef Křížek: Vážený pane předsedo, pane premiére, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych zaujal stanovisko k té části programového prohlášení české vlády, která se týká zemědělství a lesnictví.

V zemích Evropského společenství, s nimiž jsme podepsali asociační dohodu, je samozřejmostí, že hospodářská politika státu přebírá odpovědnost za to, že zemědělsky činné obyvatelstvo musí dostat šanci podílet se přiměřenou měrou na všeobecném růstu příjmů. Jinak řečeno zajišťuje rozvojové možnosti pro vesnici. Tento princip je zakotven i v důležitém dokumentu tzv. Bangeninském memorandu přijatém v září 1991, jež koncipuje program tzv. vyváženého zemědělství, které je kompatibilní s ochranou životního prostředí, se zásadou přiměřených důchodů zemědělců, s rovnovážným agrárním trhem i s přijatými dohodami v rámci mezinárodního obchodu s potravinami a umožňuje dokončit úspěšné jednání uruquayského kola GATTO. Země Evropského společenství chápou agrární politiku jako vše zahrnující politiku pro venkovské oblasti. Je tedy také energetickou, dopravní, průmyslovou, vzdělávací, jakož i konzumní politikou a především politikou ochrany životního prostředí. Agrární politika se tedy stává spojovacím mostem mezi ekonomií a ekologií.

Při posuzování programového prohlášení je nutno vzít v úvahu situaci, ve které se nachází současné zemědělství. Není jistě žádným tajemstvím, že v důsledku nekoncepční a nedomyšlené agrární politiky bylo v posledních dvou letech přivedeno zemědělství ke hranici plošného kolapsu. Svědčí o tom výsledek hospodaření resortu zemědělství, a sice ztráta hospodaření za rok 1991 ve výši 21 mld. korun, narůstající zadluženost, výrazné snížení životní úrovně na úroveň 85% ostatních odvětví národního hospodářství, a to za situace, kdy ze zemědělství odešlo za jediný rok 138 tisíc lidí. Trend zhoršující se ekonomické situace pokračuje zrychlujícím se tempem v letošním roce. To vyžaduje okamžité opatření ze strany české vlády.

Řešení důchodové situace v zemědělství je na pořadu dne, jinak hrozí reálné nebezpečí, že většina zemědělských družstev se nedočká transformace a u státních statků privatizace.

V programovém prohlášení není rovněž reagováno na situaci, která vznikne po provedení transformace zemědělských družstev a privatizace státních statků. A sice není řečeno, co se stane s minimálně 250 až 300 tisíci nadbytečnými pracovníky zemědělství. Po smutných zkušenostech získaných v loňském roce, a zejména v letošním roce, s otvíráním se našeho agrárního trhu zahraniční konkurenci musíme jako zemědělci požadovat účinnou celní ochranu našeho zemědělství. Lekci, kterou jsme dostali od Evropského společenství v zákazu dovozu vepřového masa pod průhlednou záminkou očkováni prasat proti moru, jež nám znemožní po dobu minimálně 12 měsíců export vepřového masa do zemí Evropského společenství, nás o tom přesvědčuje.

O nízké účinnosti ochranářské politiky našeho státu svědčí i příklad státního zemědělského podniku Státního statku Albrechtice, který musel zlikvidovat 80 tisíc slepic v plném snáškovém období jen proto, že byla na regionální trh dodávána vajíčka pochybné kvality, nakoupená za nízké ceny na Ukrajině a v Rumunsku.

Stávající celní sazby nejsou dostatečnou překážkou pro import levných potravin ze zemí Evropského společenství, neboť země Evropského společenství jsou natolik ekonomicky silné, že mohou vývozcům poskytovat vysoké vývozní subvence. Země Evropského společenství uplatňují např. u zeleniny, ovoce i jiných komodit v době sklizně ve vlastní zemi absolutní celní ochranu. Nebudeme-li reagovat stejně, zlikvidujeme vlastní zelinářství, ovocnářství i jiná odvětví zemědělské výroby.

V programovém prohlášení rovněž postrádám jasné stanovisko ke kapitálovému propojení zemědělské prvovýroby se zpracovatelským průmyslem. Nedokonalostí restitučního zákona je nám, zemědělcům upíráno podílet se na restitucích za bez náhrady zestátněný majetek hospodářských, mlékařských a jiných družstev.

Mám vážné obavy, že nebude dodržen slib, jenž nám dala již minulá vláda, že minimálně 30% akcií zpracovatelského průmyslu bude v dohledné budoucnosti patřit podnikatelským subjektům v zemědělské prvovýrobě.

Je škoda, že v programovém prohlášení byla pominuta problematika zemědělské vědy a školství. Bez transformace zemědělské vědy a zemědělského školství je nemyslitelné dosáhnout rychlé konkurence našeho zemědělství. Právě pro koncepci vyváženého zemědělství, jež je připravována v zemích Evropského společenství, je zapotřebí nových vědeckých poznatků, v zásadě nově připravených menežerů i pracovníků v zemědělství. To nelze zajistit bez zemědělské vědy a školství.

Zbývající zásady programového prohlášení na úseku zemědělství a lesnictví hodnotím pozitivně. Chtěl bych rovněž ocenit i přístup ministra zemědělství a místopředsedy vlády ing. Luxe, který si rozhodně získal naše sympatie, když v zemědělském výboru nám jasně vysvětlil filozofii ministerstva zemědělství.

Dovolte mi, abych na závěr svého vystoupení vyslovil přesvědčení, že budou-li tyto připomínky, které nejsou jenom moje, ale s nimiž souhlasí i poslanci klubu LSU, vládou akceptovány, potom nic nebrání tomu, aby naše zemědělství se stalo v historicky krátké době konkurence schopným.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Krížkovi. Slovo má pan poslanec Syka, připraví se pan poslanec Dobal, který bude mluvit jménem ústavně právního výboru.

Vyzývám všechny představitele jednotlivých výborů, kteří ještě nemluvili, aby se pokud možno přihlásili a dali najevo, že jsou připraveni vystoupit. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Martin Syka: Děkuji. Pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté!

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví dnes dopoledne projednal kapitoly týkající se resortu zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. Na jednání byl přítomen ministr zdravotnictví dr. Lom a ministr práce a sociálních věcí ing. Vodička.

Kapitola zdravotnictví byla v podstatě shledána výborem jako zpracovaná konsistentně a po výkladu ministra zdravotnictví nebylo shledáno větších připomínek.

Je možné říci, že kapitola sociální politiky vychází z programu koaličních stran a byla podrobena kritice hlavně opozičních stran. Výbor při svém jednání nezaujal žádné usnesení, neboť jeho členové se domnívají, že programové prohlášení lze chápat jako celek a tudíž vyjádření k jednotlivým kapitolám v tomto kontextu by nemělo většího smyslu. Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Sykovi. Slovo má pan poslanec Dobal, jako další se připraví pan poslanec Kozel.

Poslanec Viktor Dobal: Vážený pane předsedo, vážená česká vládo, dámy a pánové.

Dovolte mi, abych vás z pověření předsedy ústavně právního výboru České národní rady seznámil s tím, že ústavně právní výbor za přítomnosti místopředsedy vlády České republiky Jana Kalvody a ministra spravedlnosti Jiřího Nováka se zabýval otázkami legislativy, státní správy, justice a vězeňství, ale nepovažoval za nutné přijmout jakékoli stanovisko. Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Dobalovi. Slovo má pan poslanec Kozel. Předpokládám, že se chystá promluvit jménem výboru, jehož je předsedou. Pane poslanče, máte slovo.

Poslanec František Kozel: Pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové!

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se na dnešní schůzi zabýval nikoliv celým prohlášením vlády, ale částmi, které se týkají.školství, vědy a kultury, a to za přítomnosti pana ministra Jindřicha Kabáta a pana ministra Petra Piťhy.

Při jednání výboru nebyly vzneseny žádné podstatné a závažné připomínky k těmto částem programového prohlášení, výbor nepřijal usnesení k celému programovému prohlášení vlády, ale přijal pouze dílčí usnesení, která se týkají harmonogramu předkládání materiálů jednotlivými ministry výboru.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kozlovi. Dále se hlásí o slovo pan poslanec Zubek, rovněž za výbor, jehož je předsedou.

Poslanec Leopold Zubek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové!

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí se rovněž dnešního dopoledne zabýval programovým prohlášením české vlády, a to v pasáži veřejné správy a životního prostředí. Z diskuse nevyplynuly žádné připomínky, takže je možno vyjádřit souhlas s programovým prohlášením.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Zubkovi.

Konstatuji, že do rozpravy se dále písemně přihlásili poslanci, které přečtu a kteří nabývají pořadí tak, jak je budu číst: - pan poslanec Drápela - pan poslanec Karas - pan poslanec Votava - pan poslanec Vačkář - pan poslanec Vyvadil - pan poslanec Kraus - pan poslanec Chudoba - pan poslanec Šoler.

Mluví pan poslanec Drápela, připraví se pan poslanec Karas.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP