Pondělí 13. července 1992

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dámy a pánové, dovolím si předložit rovněž jeden procedurální návrh. Domnívám se, že v tuto chvíli není jiná možná cesta, než aby pan poslanec Šuman svůj návrh vzal zpět. Domnívám se, že pravdu má pan poslanec Budinský, protože program, který jsme schválili v tomto bodu, byl vyčerpán. Jednalo se o rozšíření programu. Doporučuji, aby tento bod se stal jedním z prvních bodů na 3. schůzi České národní rady.

Předseda ČNR Milan Uhde: Ano, slovo má pan poslanec Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Velice mne mrzí, že jsem se stal karambolem této schůze. Takové bylo usnesení výboru a já jsem s ním souhlasil.

Pouze podotýkám, že nevím, zda z procedurálního hlediska je tento postup správný v situaci, kdy jsme o tom již jednali a dokonce jsme odhlasovali část znění. Zdá se mi, že za této situace je logický jediný postup, a to hlasovat o návrhu doktora Vyvadila spočívajícím v tom, což není proti návrhu kolegy Vika, protože jsme odhlasovali, že tam má zůstat předsednictvo, aby návrh zůstal v původním znění. Nyní by se podle mého názoru mělo hlasovat o druhé větě původního návrhu a pokud sněmovna odhlasuje tento návrh poslance Vyvadila, zůstane původní znění, čímž by celá záležitost byla vyřešena.

Necítím se práv nyní stahovat tuto záležitost z jednání uprostřed projednávání. Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Šumanovi. Mají poslanci v paměti, co navrhl pan poslanec Vyvadil, nebo ho mám požádat, aby zopakoval svůj návrh?

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pane předsedo, jednací řád říká, že byly-li k návrhu předloženy pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí, v jakém byly podány. Pan poslanec Vik podal návrh dříve než pan poslanec Vyvadil. Musí se proto hlasovat nejdříve o návrhu pana poslance Vika.

Předseda ČNR Milan Uhde: Je to složitá procedurální situace, ale domnívám se, že argument pana poslance Hrazdíry, je správný, že má pravdu.

Budeme proto hlasovat o druhé části návrhu pana poslance Vika. Dříve se ale ještě hlásí pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, znovu se omlouvám, ale chtěl bych upozornit na § 26, odst. 3: "O návrzích týkajících se způsobu projednávání se hlasuje před projednáváním věci".

Je to ustanovení, které říká, že o procedurálních věcech se hlasuje vždy předem. Domníval jsem se, že to, co navrhoval pan poslanec Vyvadil, je procedurální návrh.

Předseda ČNR Milan Uhde: Ano, o slovo se hlásí pan poslanec Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že v souvislosti s návrhem pana poslance Vyvadila nemáme o čem hlasovat, protože on vlastně navrhuje, aby se hlasovalo o věci, o které se zde již hlasovalo. Přitom navrhuje stejný výsledek hlasování. Domnívám se, že návrh pana doktora Vyvadila je do určité míry zmatečný a nelze o něm dost dobře hlasovat. Řešení, které nabízí, už tady sněmovna odsouhlasila.

Předseda ČNR Milan Uhde: Ano, pan poslanec Vyvadil chce na toto vystoupení reagovat? (Ano.)

Poslanec Jiří Vyvadil: Nepochybně se musí hlasovat o druhé části, to znamená o návrhu pana poslance Vika a podle výsledků se musí jednat o pozměňovacím návrhu, nikoliv zmatečném návrhu pana poslance Vyvadila.

Neznám citaci, ale pouze požaduji, aby to zůstalo tak, jak to bylo před tím. To je můj pozměňovací návrh, aby se to ocitovalo a byly zde vytvořeny podmínky.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji. Domnívám se, že nyní je třeba hlasovat o druhé části návrhu pana poslance Vika, který znovu připomenu.

Pan poslanec Vik navrhuje, aby členem dozorčí rady jako kontrolního orgánu pro použití operativní techniky Policie České republiky směl být poslanec, který zastává funkci v nejvyšším vedení politické strany.

Kdo je pro přijetí?

Prosím, pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, znovu se omlouvám za tyto zmatky Kdybychom tak, jak je teď navrženo usnesení, odhlasovali pro, znamenalo by to, že v usnesení by byly dvě věty zcela protichůdné. Jedna by říkala, že člen nejvyššího vedení nesmí být členem komise, druhá by říkala, že člen nejvyššího vedení může byt členem komise. Takto to bylo teď navrženo. Upozorňuji na to nebezpečí a doporučuji, aby bylo jednání přerušeno ke schůzce klubů na toto téma. Nemám již jinou procedurální možnost.

Dovolte, abych řekl ještě jednu věc jako bývalý předseda této komise se znalostí věci. Byl zde vznesen skutečně jeden z nejzávažnějších návrhů k systému práce této komise. Jádrem práce této komise bylo to, že musí být velmi nezávislá. To, že v ní nebude žádný vysoký představitel některé strany - předseda, místopředseda, bylo považováno za naprosto jasnou věc. To znamená, když pan poslanec Vik přednesl tento návrh, není to návrh ledajaký, ale je to návrh velmi zásadní. Proto se snažím zabránit tomu, aby bez dalších úvah o tom bylo přímo v chodu hlasováno. Děkuji za pochopení.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Navrhuji, aby tato část věty, to znamená "člena nejvyššího vedení politické strany nebo hnutí" byla vypuštěna.

Předseda ČNR Milan Uhde: To je naprosto jednoduché a srozumitelné znění návrhu, vypustit tento výměr, který zde pan poslanec Vik přečetl. Domnívám se, že je třeba hlasovat o tomto návrhu a že není možné znovu hlasovat o přerušení, poněvadž o něm jsme už jednou hlasovali a ten návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o návrhu, který nyní pan poslanec Vik upřesnil a vyjasnil, aby se slova v tomto znění nevyskytovala, aby byla vypuštěna. Rozumíme, o čem budeme hlasovat?

Kdo je pro tento návrh, který pan poslanec Vik právě tlumočil, ať zvedne ruku. 55 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku? 72 hlasů proti.

Je zcela zjevné, že tento návrh, který získal jen 55 hlasů, nebyl přijat.

Můžeme tedy dát hlasovat o celém znění návrhu poté, co byly přijaty nebo odmítnuty některé pozměňovací návrhy. Kdo z členů sněmovny je pro to, aby byl návrh usnesení, jak jej navrhl poslanec Šuman a jak bylo upraveno pozměňovacími návrhy, vcelku přijat, ať zvedne ruku. (Nesouhlasný šum.)

Poslanec Antonín Hrazdíra: Omlouvám se, pane předsedo, ale předpokládám, že už nemáme o čem hlasovat, protože první část je konstatační a říkalo se, že vypadne. A druhá část se odsouhlasila v tom samém znění, jak původně rozhodla Česká národní rada, pozměňovací návrh se neschválil, takže vlastně zůstává původní usnesení, které schválila předcházející Česká národní rada. Nemáme tedy o čem hlasovat. Děkuji vám.

Předseda ČNR Milan Uhde: Názor pana poslance Hrazdíry beru na vědomí s velkým ulehčením, protože tato lekce z jednacího řádu a ze všech zádrhelů, do kterých se jednání může dostat, byla každopádně užitečná.

Dalším bodem je

XII.

Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady

za dobu od 29. června do 13. července 1992

Zprávu o činnosti předsednictva jste obdrželi jako sněmovní tisk 9. Kdo má k této zprávě nějaké připomínky nebo dotazy, ať se přihlásí do rozpravy. Nejsou žádné přihlášky, proto rozpravu končím a navrhuji přijmout toto usnesení:

"Česká národní rada souhlasí se zprávou o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 29. června do 13. července 1992 podle sněmovního tisku 9."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať zvedne ruku. 115 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 3 hlasy proti.

Tento návrh byl velkou většinou hlasů přijat.

Dalším bodem je

XIII.

Rezignace na funkci místopředsedy Prezidia

Pozemkového fondu České republiky

České národní radě byl v této věci dne 30. června 1992 doručen dopis pana Miloslava Šabaty, který vám nyní přečtu: "Věc: ukončení výkonu funkce místopředsedy Prezidia Pozemkového fondu České republiky.

Abych mohl pracovat ve výkonném výboru Pozemkového fondu České republiky, vzdávám se podle § 12 odst. 1 zákona ČNR č. 569/1991 Sb. funkce místopředsedy Prezidia tohoto fondu.

V Praze dne 15. června 1992, podepsán ing. Miloslav Šabata."

Paragraf 12 zákona ČNR č. 569 z roku 1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR stanoví, že člen Prezidia se může před uplynutím funkčního období vzdát své funkce písemným podáním tomu orgánu, který jej do funkce ustanovil.

Paragraf 4 uvedeného zákona praví, že místopředsedu Pozemkového fondu volí Česká národní rada na návrh vlády.

Pokud nejsou k tomu připomínky, návrhy, doporučuji a navrhuji toto usnesení: "Česká národní rada I. bere na vědomí, že pan Miloslav Šabata se v souladu s § 12 zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky vzdal funkce místopředsedy Prezidia Pozemkového fondu České republiky, a to sdělením doručeným České národní radě dne 30. června 1992; II. žádá vládu České republiky, aby v souladu s § 4 zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR předložila České národní radě návrh na volbu místopředsedy Prezidia Pozemkového fondu ČR."

Kdo má k tomuto návrhu nějakou připomínku, návrh na změnu, dotaz? Nejsou takové přihlášky.

Kdo tedy souhlasí s návrhem usnesení, jak byl přečten, ať zvedne ruku. 148 hlasů pro návrh.

Kdo je proti návrhu? Nikdo nebyl proti.

Návrh byl přijat.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych ještě při této příležitosti připomněl, že teď okamžitě se v místnosti č. 120 sejde politické grémium, které shromáždí návrhy na členy komise předsednictva ČNR pro přípravu české ústavy a v 18.00 hod. zasedne předsednictvo ČNR k projednávání tohoto návrhu.

V souladu s rozhodnutím ČNR nyní přerušuji schůzi ČNR a v jednání budeme pokračovat zítra, tj. v úterý ve 14.00 hodin.

Děkuji za účast a za pozornost.

(Schůze přerušena v 17.40 hod. do úterý 14. 7. 1992 14.00 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP