Pondělí 13. července 1992

Část I. Právní stát

Vláda bude ve své činnosti prosazovat další upevňování principů právního státu, parlamentní demokracie a respektu k základním lidským právům a svobodám. Právní stát a platnost a dodržování zákonů jsou východiskem pro trvalé zajištění nejenom lidských práv, ale i stability a prosperity země. Budeme vytvářet prostor pro to, aby se uplatňovala vůle většiny občanů České republiky a aby byly zároveň chráněny názorové, etnické a sociální menšiny a jejich právo říci své slovo ke každodenním otázkám společenského vývoje. Vláda bude chránit svobodu náboženství, protože si je vědoma jeho významu pro jedince i společnost jako celek.

Obnova respektu k zákonům a lidským právům vyžaduje též čestné a otevřené vypořádání se s dědictvím minulého režimu, počínaje morálním odsouzením zločinů spáchaných v období komunistické totality a konče trestně právním postihem těch jednotlivců, kteří jsou za ně odpovědni. Vláda rychle a důsledně dokončí rehabilitace obětí komunistického režimu.

Vláda předloží České národní radě návrh Ústavy České republiky jako ucelený projekt nově koncipovaného ústavního systému. Ten bude vycházet z všeobecně uznávaných principů a dokumentů základních práv a svobod a bude navazovat na demokratické tradice české státnosti. Půjde o moderní a funkční systém, v němž budou vyváženy zákonodárná, výkonná a soudní moc. Vláda předpokládá zřízení funkce prezidenta České republiky. Tento úřad nebude jen symbolizovat českou státnost navenek, ale bude patřičně definovanou součástí fungujícího a vyváženého ústavního systému.

Část II. Demokracie a veřejná správa v občanské společnosti

Vláda považuje parlamentní demokracii za jedinou formu vlády důstojnou evropskou civilizace a je odhodlána ji chránit všemi zákonnými prostředky. Je samozřejmostí, že demokracie nemůže být omezena pouze na celostátní úroveň a že je nutno rozhodování v co největší možné míře přenést přímo k občanům.

V této oblasti bude proto v následujícím období prvořadým úkolem vlády reforma státní správy a její decentralizace. Obojí je podmínkou úspěchu ekonomické transformace i fungování svobodné občanské společnosti. Vláda bude dbát na to, aby se v prostoru jí vymezené více než dosud uplatnila regionální a místní samospráva. Svou roli sehrají i právě probíhající změny ve struktuře federální i české vlády.

Vláda připraví návrh zákona, kterým se nově vymezí působnost některých ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy a kterým se zruší některá ministerstva a vytvoří nová.

Spolu s postupem procesu privatizace a s rozvojem tržních vztahů a institucí tak dojde k další racionalizaci struktury a fungování státní správy. Základnímu demokratickému požadavku přenesení rozhodovacích pravomocí a odpovědnosti co nejblíže k občanovi bude odpovídat i územní uspořádání státu, jehož základem budou samosprávné obce, přirozené regiony, případně historické územní celky, vybavené odpovídajícími kompetencemi a prostředky, jež sníží jejich závislosti na rozpočtu republiky a posílí spoluodpovědnost občana za rozvoj komunity, v níž žije. Vytvoříme podrobný právní rámec, který umožní přirozený vznik samosprávných celků na základě podmínek a mechanismů zakotvených v ústavě. Vláda bude touto cestou řešit požadavky na zvýšení samosprávného postavení jednotlivých oblastí Čech, Moravy a Slezska. To vše jí umožní překonat přežívající administrativní metody státní správy a soustředit se na skutečně koncepční makroregulaci, která je pravou funkcí moderního státu. Předpokladem toho je i zkvalitnění samotné státní správy, zvýšení její profesionality, jejího technického a informačního vybavení a obnovení její prestiže ve veřejnosti. Proto vláda urychleně připraví návrh zákona o právním postavení pracovníků státní správy, v němž budou zakotveny jak nároky na tyto pracovníky a jejich povinnosti, tak určitá kompenzační opatření zabezpečující stabilitu a nezávislost jejich postavení.

Chceme, aby naše společnost byla občanskou společností a budeme hájit její základní principy. K těm patří zejména svoboda jednotlivce, rodina jako základ společnosti a rovná práva a povinnosti pro všechny bez rozdílu pohlaví, národnosti nebo barvy pleti, náboženského vyznání a nebo politického názoru. Respekt k lidským právům je samozřejmostí.

Neodmyslitelnou součástí práv a svobod občanské společnosti je právo vlastnit a svobodně podnikat. Vláda bude proto věnovat zvýšenou pozornost dalšímu zdokonalení právních záruk a jistot občanů v této oblasti.

Vláda staví svou politiku na myšlence, že svoboda člověka vede nutně k jeho odpovědnosti za sebe sama a že zároveň jedině zodpovědní lidé mohou vytvořit svobodnou demokratickou společnost.

III. Zahraniční politika

Vláda chápe zahraniční politiku jako důležitý nástroj zajišťující vnější podmínky pro svobodný život občanů, bezpečnost a prosperitu státu. Uvědomuje si však, že úspěchy zahraniční politiky budou záviset převážně na tom, jak bude probíhat vnitřní proces společenské transformace a obnovování české státnosti a jak stabilní bude česká společnost. Vytváření koncepce zahraniční politiky a její realizace je neodmyslitelnou součástí výstavby ČR jako svébytného státního celku. Právě v této oblasti nás čeká hodně práce, protože v minulém období se jí věnovalo méně pozornosti a chybělo jí i patřičné institucionální zabezpečení.

Vláda ČR bude usilovat o soulad se zahraniční politikou federace a v případě vzniku samostatného českého státu tuto politiku po nezbytné modifikaci plynule převezme. Dojde-li k tomuto vývoji, zaručí vláda nedotknutelnost práv zahraničních subjektů na území České republiky. Jsme připraveni také převzít mezinárodní závazky ČSFR, nebude-li v této věci dosaženo jiné dohody se Slovenskou republikou.

Vláda bude respektovat mezinárodní dohody, které uzavřela v letech 1990-92 předchozí vláda ČR a bude podporovat jejich realizaci. Podpoříme rozvoj mezinárodní regionální spolupráce. Budeme prohlubovat spolupráci s našimi krajany ve světě a využijeme všech možností zahraniční politiky pro ekonomický, vědecký a kulturní rozvoj ČR. Posílíme naše vztahy k orgánům Evropských společenství i k dalším mezinárodním institucím.

Naší prioritou bude i nadále rozvoj vzájemně výhodné spolupráce s našimi bezprostředními sousedy. Vláda bude ve své zahraniční politice důsledně obhajovat a prosazovat naše národní zájmy. V této souvislosti vyjadřuje své znepokojení nad pokračující podporou, které se ze strany bavorské vlády dostává jednostranným požadavkům některých představitelů Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Vláda bude důsledně chránit zájmy občanů ČR. Nepřipustí posun zákonem stanovené časové hranice - 25. únor 1948 - pro restituce a nebude iniciovat žádné výjimky ze zákonných či smluvních zásad pro usídlování cizích státních příslušníků na území ČR.

Bezprostředním úkolem české zahraniční politiky bude rovněž připravit mezinárodní veřejnost na možnost vzniku samostatné České republiky.

IV. Národní hospodářství

1. Ekonomická reforma a zásady hospodářské politiky

K základním cílům práce české vlády patří úspěšné dokončení transformace naší ekonomiky na ve světě osvědčené standardní tržní hospodářství, jež je nezbytnou podmínkou obnovení prosperity naší země v nejširším slova smyslu, tedy nejen v oblasti hmotné, ale i v oblasti duchovní. Vláda bude proto důsledně uskutečňovat ekonomickou reformu, přijatou předcházejícím parlamentem.

Za podstatný úspěch dosavadního průběhu ekonomické reformy považujeme to, že se podařilo uskutečnit zásadní změny v hospodářském systému. Komunistický systém centrálního plánování patří nezvratně minulosti. Realizací rozhodujících opatření ekonomické reformy jsme položili trvalé základy pro rozvoj tržního hospodářství. Za velký úspěch lze považovat, že tyto hluboké systémové změny proběhly ve srovnání s ostatními postkomunistickými zeměmi bez závažných destabilizujících vlivů na ekonomiku a společnost, že se podařilo zabránit rozpoutání inflace a udržet pevný měnový kurs.

Vláda považuje dosavadní razanci a tempo ekonomické reformy za spodní hranici toho, aby reforma mohla pokračovat a působit. Proto bude usilovat o urychlení celého procesu a o prohlubování a upevňování všech stavebních pilířů ekonomické transformace: cenové liberalizace, liberalizace zahraničního obchodu, vnitřní směnitelnosti koruny, opatrné rozpočtové a měnové politiky a masivní a rychlé privatizace. Zpochybnění kteréhokoliv z těchto pilířů by automaticky narušilo působení ostatních, vedlo by k návratu k dirigistickým zásahům státu a vláda, a s ní celé hospodářství by se ocitly v reformní pasti, ze které není úniku. Vláda je přesvědčena, že dostatečná rychlost reformy zkrátí i její negativně pociťované dopady. Ekonomická transformace bude proto rychlá a důsledná a vláda ČR je odhodlána takovou transformaci prosadit a dokončit.

Základní systémové změny již byly učiněny a zbývá dokončit rozhodující systémový krok, privatizaci státního vlastnictví. Soukromé vlastnictví představuje základní a nenahraditelný pilíř prosperující tržní ekonomiky jedinou dlouhodobou záruku svobody a demokracie. Privatizační proces musí být dokončen co nejdříve, neboť období předprivatizační nejistoty a neujasněnosti vlastnických vztahů ochromuje investiční a podnikatelskou aktivitu a racionální ekonomické chování podnikové sféry. Každý měsíc, ve kterém přetrvává takový stav, představuje pro národní hospodářství, a tím i pro nás pro všechny nenahraditelné ztráty.

V bezprostředně následujícím období bude dokončena malá privatizace a restituce. Vláda si je vědoma dosud nedořešených otázek, souvisejících s poskytováním finančního odškodnění a náhrad za znehodnocení vraceného majetku a bude urychleně iniciovat jejich řešení. Na základě dosavadních zkušeností z privatizačního procesu bude vláda dbát o to, aby byla druhá vlna velké privatizace založena na využití těch privatizačních metod, jež zaručí její transparentní a rychlý průběh. Za takové metody považuje vláda zejména kupónovou privatizaci a prodej prostřednictvím aukcí či veřejné soutěže.

S privatizací souvisí úkol vybudování sekundárního kapitálového trhu, který by umožňoval kapitálové transakce miliónům akcionářů. Jeho existence je podmínkou konečného úspěchu kupónové privatizace a vytvoření příznivého klimatu pro soukromé podnikání vůbec.

V souvislosti s tím bude vláda iniciovat vybudování kvalitně fungujícího státního dozoru, jehož rozhodujícím úkolem bude povolování činnosti burz, pojišťoven, investičních společností a investičních fondů a regulace obchodování s cennými papíry. Dále bude státní dozor v rozsahu svého zmocnění tyto subjekty kontrolovat, provádět dozor nad jejich činností a podporovat vytváření konkurenčního prostředí na vznikajícím kapitálovém trhu.

Tato opatření jsou nezbytná v zájmu ochrany investorů i občanů.

Důležitou podmínkou pro efektivní fungování tržního hospodářství je dostatečné konkurenční prostředí. Vláda bude dbát o jeho vytváření a udržování, a to zejména sledováním a postihováním nezákonných kartelových úmluv a kontrolou zneužívání dominantního postavení výrobců na trhu.

Hospodářská politika vlády vychází ze zásady, že základem prosperujícího tržního hospodářství je individuální iniciativa soukromého vlastníka a podnikatele. Budeme proto těmto subjektům maximálně uvolňovat prostor a zajistíme, aby stát přestal plnit funkci paternalistického ochránce neefektivních a neživota schopných výrobců.

Vláda bude důsledně dbát o upevnění makroekonomické stability, která je nezbytnou podmínkou pro podnikatelskou iniciativu, investiční aktivitu a efektivní umisťování ekonomických zdrojů. V tomto zdravém, makroekonomicky stabilním a maximálně liberalizovaném ekonomickém rámci bude vláda na mikro úrovni přispívat k oživení hospodářství jak ze strany nabídky, tak ze strany poptávky, a bude přispívat k urychlení efektivních strukturálních přeměn. Přímé zásahy státu do ekonomiky však budou rozumně omezovány. O to více se bude vláda zasazovat o vytvoření potřebných systémových podmínek oživujících podnikání, podporujících malý a střední podnikatelský stav i příliv zahraničních investic a usnadňujících investice do infrastruktury.

Důležitým principem práce vlády bude sledování hospodářských aspektů nových vztahů se Slovenskou republikou. Budeme pružně vyhodnocovat jejich vývoj a navrhovat kroky ke zvládnutí celého očekávaného procesu ekonomického osamostatnění obou republik.

2. Rozpočtová, měnová a cenová politika.

Prvořadým cílem rozpočtové a měnové politiky je vytvoření stabilního makroekonomického rámce a stabilní měny, což jsou základní podmínky pro dlouhodobý a zdravý ekonomický růst. V tomto směru mají nezastupitelné místo i zdravé státní finance a vyrovnané rozpočtové hospodaření.

Vláda přebírá neuzavřený účet státního rozpočtu za rok 1991, který - jak známo - skončil deficitem ve výši 9,9 mld Kčs. Tento schodek, který bude zatěžovat rozpočtové hospodaření v dalších letech, bude kryt emisí státních dluhopisů se splatností do pěti let.

Na státní rozpočty v letošním i v příštím roce lze očekávat značný tlak. Je zřejmé, že státní rozpočet v současných podmínkách nemůže být dominantním nástrojem oživování ekonomiky, nechceme-li připustit rozvrat státních financí a měny. Vláda bude proto i nadále usilovat o vyrovnaný státní rozpočet. V souvislosti s tím, se zaměří na rychlé a kvalitní dobudování sítě finančních úřadů, včetně jejich technického a personálního vybavení, které vytvoří předpoklady pro omezení daňových úniků a pro efektivní výběr daní. Daňové úniky stojí na úrovni trestních činů a nebudeme se s nimi smiřovat.

Vzhledem k napjatosti rozpočtového hospodaření v letošním roce bude vláda pokračovat v regulaci rozpočtových výdajů. Ještě v měsících červenci a srpnu bude provedena analýza vývoje rozpočtového hospodaření za 1. pololetí tohoto roku, včetně návrhů opatření, která by udržela rozpočtovou rovnováhu. Tato analýza bude bezprostředně předložena České národní radě.

Vláda s plnou odpovědností připraví státní rozpočet na rok 1993, kde - v souladu s uzavřenými dohodami mezi republikami - bude důsledně uplatněn princip "každý za své", což posílí transparentnost rozpočtového hospodaření a svébytnost České republiky. V souvislosti s daňovou reformou a s novým přístupem k sestavení rozpočtu na rok 1993 vláda připraví zákon, kterým budou změněna rozpočtová pravidla České republiky.

Zásadní změny proběhnou v oblasti místních rozpočtů. Prvořadým úkolem vlády bude vytvořit podmínky pro zvýšení finanční a rozpočtové soběstačnosti měst a obcí. V rámci schválených daňových zákonů se rozšíří spektrum jejich vlastních příjmů, a tím bude posílena jejich samostatnost i odpovědnost za rozvoj spravovaného území, což bylo dosud omezováno vysokým podílem dotací ze státního rozpočtu. Nový systém rozpočtového hospodaření měst a obcí vláda dořeší již v roce l993. Zásady objektivizace výdajů podle jednotlivých okresů, zavedené v roce 1992, budou dále zdokonaleny tak, aby byly odstraněny neodůvodněné rozdíly mezi jednotlivými okresy.

Jedním z klíčových úkolů vlády je zvládnutí daňové reformy, která bude uskutečněna k 1. 1. 1993. Vláda nezastírá značnou složitost tohoto kroku, která vyplývá z relativně pozdního schválení daňových zákonů, z časově opožděné technické i organizační připravenosti plátců i finančních úřadů, jakož i z nepřipravenosti navazujících zákonů o fondu sociálního pojištění a fondu zaměstnanosti. Vláda učiní vše pro minimalizaci ztrát daňových výnosů a bude průběžně o svých krocích informovat Českou národní radu. V závislosti na vývoji rozpočtového hospodaření bude vláda podporovat podnikatelský sektor, perspektivně i snižováním jeho daňového zatížení.

Existence jednoho státu znamená existenci jedné měny na celém jeho území, jakož i jedné měnové politiky prováděné jednou centrální bankou. Dodržení této zásady je i základním východiskem vlády ČR ke všem jednáním o státoprávním uspořádání. Budeme prosazovat politiku zdravé a pevné měny. Vláda bude podporovat takovou politiku centrální banky, která směřuje k nízké míře inflace a k udržení dosavadního měnového kursu koruny. Ve spolupráci se Státní bankou československou bude vláda ČR podporovat rozšiřování vnitřní směnitelnosti koruny, a tím se přibližovat perspektivnímu zavedení její plné směnitelnosti. Zároveň bude vláda napomáhat tolik potřebnému zlepšování kvality služeb bankovního sektoru a zejména zpružnění jeho úvěrové a úrokové politiky. Snížení úrokových sazeb na úroveň zhruba odpovídající očekávané míře inflace je jedním z nezbytných předpokladů pro urychlení hospodářského oživení. O tomto kroku bude vláda urychleně s bankovním sektorem jednat.

Pro udržení zdravého makroekonomického vývoje vláda i nadále počítá s dočasným využíváním mimotržního nástroje mzdové regulace. Vláda bude přistupovat k postupnému omezování a posléze k plnému odstranění mzdové regulace v přímé vazbě na tempo privatizace, a tedy na změnu chování podnikové sféry.

V závislosti na postupující privatizaci, na vytváření konkurenčního prostředí na trhu a na vývoji životních nákladů obyvatelstva budeme pokračovat v procesu deregulace cen a v postupném odbourávání dotací k cenám.

3. Politika vlády vůči jednotlivým sektorům. Vláda se i přes svůj důraz na privatizaci a tržní mechanismy nezříká svého dílu odpovědnosti za ekonomický vývoj na mikroúrovni. V zájmu co největšího urychlení restrukturalizace ekonomiky bude vláda vytvářet podmínky pro co nejsnazší pohyb a přelévání výrobních zdrojů na mezistátní, teritoriální i podnikové úrovni, bez čehož není restrukturalizace ani ekonomický růst možný. Vláda samozřejmě nebude vznik těchto procesů přímo organizovat a zajišťovat, ale soustavou vhodných opatření bude iniciovat jejich rozvoj a fungování. Nebudeme se však podílet na socializujících praktikách státních intervencí, které by se pod hesly strukturální či průmyslové politiky pokoušely omezovat či dokonce zcela nahradit přirozené tržní procesy.

Za hlavní nástroj potřebných strukturálních změn v české ekonomice pokládá vláda privatizaci a rozvoj tržních vztahů, neboť toto jsou předpoklady pro zásadní změny v chování podnikové sféry, pro její urychlenou adaptaci a pro uvolňování výrobních zdrojů, dosud neracionálně vázaných v neefektivních výrobách. Naše ekonomika nemůže, tak jak tomu bylo ve značné míře v minulosti, fungovat jen jako jakási výroba pro výrobu. Proto nebudeme nadále podporovat výrobce, kteří nejsou schopni vyrábět pro trh a nalézat odbyt pro své výrobky. Pouze v případech nepředvídatelných a rozsáhlejších kolapsů zahraničních trhů by vláda provedla opatření ke zmírnění dopadů na domácí podniky.

S výjimkou vybraných případů nebude vláda provádět restrukturalizaci podniků, protože tu musí uskutečnit jejich noví vlastníci. Jinak řečeno, vláda vychází z principu, že privatizace státních podniků je předpokladem pro jejich úspěšnou restrukturalizaci, a nikoliv naopak.

Vláda si je vědoma nebezpečí, které pro zdravé a efektivní fungování podnikové sféry vyplývá ze špatné platební disciplíny a z platební neschopnosti podniků. Za základní způsob řešení nedobré finanční situace podniků však nepovažuje paušální státní pomoc, ale konkursní řízení ztrátových, předlužených a platebně neschopných podniků. Nelze se bohužel vyhnout bankrotům neživotaschopných podniků, neboť i ty jsou v některých případech nevyhnutelné pro ozdravění hospodářství.

Vláda zdůrazňuje nezbytnost urychlené adaptace velkých podniků na podmínky tržní ekonomiky. Cestu k tomu vidí v jejich rychlé privatizaci a v účasti zahraničního kapitálu na jejich restrukturalizaci. Vláda bude jejich situaci sledovat a bude na ni reagovat v kontextu své obecně platné hospodářské a sociální politiky.

Vznik středního stavu a rozvoj malého a středního podnikání na jedné straně úzce souvisí s rychlostí transformace české ekonomiky na tržní hospodářství, ale na druhé straně k této transformaci významně přispěje. Pozitivní strukturální změny v našem průmyslu se neobejdou bez značných kapitálových investic a bez účasti zahraničního kapitálu. Výraznější přínosy lze v tomto směru očekávat spíše až v středním nebo delším časovém horizontu. Tím neodkladněji se proto jeví potřeba urychleně zvýraznit podporu rozvoje malého a středního soukromého podnikání, které bude schopno pružně reagovat na poptávku a vytvářet nové pracovní příležitosti, což může v relativně krátkém čase významně přispět k oživení hospodářské aktivity.

Pro rozvoj malého a středního podnikání je nejdůležitější tržní prostředí s přesně definovaným právním rámcem, o jehož zdokonalení bude vláda nepřetržitě usilovat. Například v živnostenském zákoně bude novelizována část upravující povolování živností a udělování licencí a koncesí pro vybrané živnosti.

Při podpoře vzniku a rozvoje malých a středních soukromých podniků bude vláda volit formy a metody konformní se základními principy fungování trhu. Podle možností rozpočtu České republiky budou v souladu se zákonem uvolňovány finanční prostředky především na garance bankovních úvěrů, na podporu poradenství a informačních služeb pro malé a střední podniky a případně i na podporu jejich zahraničně obchodních aktivit.

Ve všech záležitostech týkajících se malého a středního podnikání budou příslušné orgány státní správy partnersky spolupracovat s hospodářskými komorami jako základními články podnikatelské samosprávy.

Vláda bude rovněž vytvářet potřebné podmínky pro příliv zahraničního kapitálu do české ekonomiky. K takovým podmínkám mimo jiné patří také dobrá informovanost potenciálních investorů o možnostech a podmínkách investování u nás, kterou budou zabezpečovat k tomu zřízené specializované instituce, jakož i obchodní komora.

Pokud jde o exportní schopnost naší ekonomiky, považuje vláda České republiky za rozhodující přizpůsobení se našich firem zahraniční konkurenci. Tohoto momentu však bude dosaženo pouze tehdy, budou-li se naše podniky střetávat s touto konkurencí již na domácím trhu. Vláda bude proto důrazně prosazovat politiku pokračující liberalizace zahraničního obchodu, která je prvořadou podmínkou otevírání se české ekonomiky zahraniční konkurenci. Postupné snižování cel a odstraňování netarifních bariér obchodu, jakož i odbourání dovozní přirážky v dohledné době, budou základem při prosazování této politiky v bezprostředně následujícím období.

Ekonomika České republiky se v procesu hospodářské transformace stane skutečně otevřenou ekonomikou, jejíž hospodářský růst bude do značné míry podmíněn právě její exportní výkonností založenou na dlouhodobých komparativních výhodách naší země.

Vzhledem ke ztrátě značné části východních trhů, ke které došlo rozpadem RVHP a Sovětského svazu, jsou naše podniky nuceny přeorientovat své exporty na náročnější západní trhy. Proniknout na tyto trhy vyžaduje nemalé úsilí i určitý čas, i když jsou dosavadní výsledky velkým příslibem. Vláda zastává názor, že základním proexportním stimulem je soudobý měnový kurs čs. koruny, jak o tom ostatně svědčí i výsledky naší obchodní a platební bilance.

Značná část našich exportů, zejména u zboží zpracovatelského průmyslu, je však závislá i na jiných faktorech než jen na ceně (kvalita, užitné parametry, znalost zahraničních trhů a jiné). Vláda České republiky proto považuje vlastní proexportní politiku za významnou část své hospodářské politiky. Dosavadní koncepci proexportní politiky, která byla přijata minulou federální vládou, považuje vláda za správnou a hodlá z ní vycházet i do budoucna. Jednou z jejích rozhodujících složek je zahájení činnosti Exportní garanční a pojišťovací společnosti.

V oblasti energetiky spatřuje vláda jádro řešení v cenové politice a v odpovídajících legislativních a institucionálních změnách, a teprve v druhé řadě klade důraz na jednotlivé státem inspirované, koordinované či financované, rozvojové či sanační programy. Ve změnách cen energií spatřuje vláda základní podmínku pro snížení energetické náročnosti i pro strukturální změny nejen v sektoru energetiky, ale v celém hospodářství. Tržní podmínky vyžadují i tržní ceny paliv a energií, a proto považujeme za nezbytné, aby liberalizace cen energetických zdrojů byla dokončena v prvních dvou letech fungování této vlády.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP