Pondělí 13. července 1992

Začátek schůze České národní rady

13. července v 13.05 hodin

Přítomni:

Předseda ČNR M. Uhde, místopředsedové ČNR J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 192 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr kultury J. Kabát, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr státní kontroly I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních vztahů J. Zieleniec, generální prokurátor L. Brunner, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar, předseda Nejvyššího soudu A. Mokrý.

Předseda ČNR Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, zahajuji 2. schůzi ČNR a všechny vás na ní srdečně vítám.

Jistě víte, že předsednictvo ČNR ve čtvrtek 2. července 1992 přijalo demisi vlády České republiky vedené panem Petrem Pithartem a týž den jmenovalo novou vládu České republiky.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych jménem nás všech novou vládu České republiky přivítal v našem středu a zároveň využil této příležitosti a představil vám její členy. Jsou to:

pan Václav Klaus - předseda vlády (potlesk),

pan Ivan Kočárník - místopředseda vlády pověřený řízením ministerstva financí (potlesk),

pan Jan Kalvoda - místopředseda vlády (potlesk),

pan Josef Lux - místopředseda vlády pověřený řízením ministerstva zemědělství (potlesk),

pan Karel Dyba - ministr pověřený řízením ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj (potlesk),

pan Jiří Skalický - ministr pověřený řízením ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci (potlesk),

pan Jozef Zieleniec - ministr pověřený řízením ministerstva mezinárodních vztahů (potlesk),

pan Petra Piťha - ministr pověřený řízením ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (potlesk),

pan Jindřich Kabát - ministr pověřený řízením ministerstva kultury (potlesk),

pan Jindřich Vodička - ministr pověřený řízením ministerstva práce a sociálních věcí (potlesk),

pan Petr Lom - ministr pověřený řízením ministerstva zdravotnictví (potlesk),

pan Jiří Novák - ministr pověřený řízením ministerstva spravedlnosti (potlesk),

pan Jan Ruml - ministr pověřený řízením ministerstva vnitra (potlesk),

pan Vladimír Dlouhý - ministr pověřený řízením ministerstva průmyslu a ministerstva obchodu a cestovního ruchu (potlesk),

pan Igor Němec - ministr pověřený řízením ministerstva státní kontroly (potlesk),

pan František Benda - ministr pověřený řízením ministerstva životního prostředí (potlesk),

pan Stanislav Bělehrádek - ministr vlády.

Vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, jménem všech blahopřeji členům nové vlády České republiky k jejich jmenování do významných státních funkcí a zároveň jim přeji mnoho úspěchů v náročné a odpovědné práci, ke které se uvázali.

Vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, dále mezi námi vítám a zároveň novému poslaneckému sboru představuji generálního prokurátora České republiky pana Ludvíka Brunnera (potlesk), předsedu Nejvyššího soudu České republiky pana Antonína Mokrého (potlesk) a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky pana Pavla Hussara.

Nyní přistoupíme k projednání pořadu dnešní schůze. Návrh pořadu jste obdrželi na pozvánce. Přednesu k němu nyní několik změn, a proto jste také před schůzí obdrželi opravený návrh pořadu.

Protože jsou mezi námi dva noví poslanci, navrhuji předsednictvu ČNR zařadit jejich poslanecký slib na první místo pořadu schůze. Tím způsobem naplníme ustanovení ústavního zákona o československé federaci, že poslanec skládá slib na schůzi národní rady, které se poprvé účastní.

S tím souvisí další nový bod, a ten zní: Návrh na zařazení nových poslanců do výborů ČNR. Tento bod navrhuje předsednictvo ČNR zařadit jako bod šestý.

Dále vám doporučuji návrh pořadu rozšířit ještě o bod: Rezignace místopředsedy prezidia Pozemkového fondu České republiky na funkci a zařadit jej jako bod sedmý, to je poslední.

Tolik k návrhu bodů pořadu této schůze.

Politické grémium doporučuje tento způsob při postupu jejich projednávání.

Po přednesení programového prohlášení vlády bychom jednání o tomto bodu přerušili a pokračovali v projednání dalších bodů. Mezitím by vám byl rozdán text programového prohlášení, aby se mohly ještě dnes sejít poslanecké kluby a zítra dopoledne výbory ČNR, toto programové prohlášení projednaly a zaujaly k němu stanoviska. Do jednání jednotlivých výborů jsou připraveni přijít příslušní členové vlády. Pokud o to požádají poslanecké kluby, zúčastní se členové vlády i jejich jednání.

Předpokládáme, že ČNR jako celek bude pokračovat v jednání o programovém prohlášení vlády v úterý odpoledne od 14 hodin.

Má někdo z vás, paní poslankyně a páni poslanci, k návrhu pořadu 2. schůze ČNR a k navrženému postupu projednávání nějaký dotaz, připomínku nebo návrh na doplnění?

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, navrhuji, aby bod č. 6 - Návrh na zařazení nových poslanců do výborů ČNR byl zařazen jako bod 3 a projednán ihned po programovém prohlášení vlády ČR.

Předseda ČNR Milan Uhde: Zaznamenal jsem návrh poslance Vika, aby bod navrhovaný původně v pořadí jako šestý byl zařazen hned za programové prohlášení vlády. Jsou ještě nějaké další návrhy?

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, mé vystoupení směřuje k tomu, že musím s politováním konstatovat, že politické grémium nepřijalo náš návrh, aby bylo programové prohlášení vlády rozdáno poslancům předem. Myslím, že tak zásadní politický dokument si zasluhuje daleko větší pozornosti, než aby byl projednán jen ve výborech a v poslaneckých klubech.

Předseda ČNR Milan Uhde: Mám vaši poznámce rozumět jako návrhu, který podáváte?

Poslanec Jaroslav Ortman: Byla to připomínka.

Předseda ČNR Milan Uhde: Beru váš projev jako připomínku.

Kdo se dále hlásí s pozměňovacím návrhem, připomínkou nebo jiným příspěvkem?

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedo, vážená česká vládo. Domnívám se, že programové prohlášení, které budeme projednávat, je dokumentem skutečně závažného charakteru a je proto poněkud jeho znevážením, když pouhý večer bude věnován na jeho prostudování v politických klubech a pouhé dopoledne na projednávání ve výborech. Domnívám se, že projednávání v orgánech České národní rady by si zasloužilo daleko větší pozornost, a proto navrhuji, abychom v plénu o programovém prohlášení začali jednat až ve středu ráno.

Předseda ČNR Milan Uhde: Slyšeli jsme pozměňovací návrh, aby vlastní projednávání, rozprava o programovém prohlášení vlády, bylo zařazeno na pořad až ve středu.

Jsou další připomínky?

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych podpořil návrh poslance Krause, protože i já se domnívám, že tak závažné prohlášení musíme prostudovat, musíme ho porovnat se svými volebními programy a v bodech, kde se budeme shodovat, vládu podpořit, v bodech, kde se shodovat nebudeme, předložit vlastní řešení. Myslím proto, že nejrozumnější je zařadit projednávání na středu a hlasování o programovém prohlášení ve čtvrtek.

Předseda ČNR Milan Uhde: Konstatuji, že pan poslanec Hirš se připojil k návrhu, který předložil poslanec Kraus.

Vyzývám vás k podání dalších připomínek, pozměňovacích návrhů, příspěvků.

Kdo se ještě hlásí do rozpravy? (Nikdo.)

Vzhledem k tomu, že se nikdo další nehlásí uzavírám rozpravu a konstatuji, že budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích v pořadí, v jakém byly předneseny.

Dávám hlasovat o návrhu pana poslance Vika, aby 6. bod "Návrh na zařazení nových poslanců do výborů České národní rady" nebyl projednáván v původně navrženém pořadí, nýbrž hned po programovém prohlášení vlády.

S faktickou připomínkou se hlásí pan místopředseda Vlach.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Promiňte, že hovořím z místa. Návrh je třeba zřejmě upřesnit tak, že pan kolega Vik, podle mého názoru, míní, že tento bod by měl být projednáván nikoliv po programovém prohlášení vlády, ale po jeho přednesení.

Předseda ČNR Milan Uhde: Tak jsem to také pochopil, ale zřejmě nepřesně řekl. Omlouvám se proto, a upřesňuji návrh pana poslance Vika tak, abychom návrh na zařazení nových poslanců zařadili okamžitě poté, jak odezní text programového prohlášení vlády. Dávám o tomto návrhu hlasovat.

Kdo je pro návrh, který předložil pan poslanec Vik, ať zvedne ruku. 155.

Kdo je proti? 6.

Konstatuji, že pozměňovací návrh pana poslance Vika byl výraznou většinou přijat.

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Krause, k němuž se přidal i pan poslanec Hirš.

Tento návrh zní, aby se projednávání programového prohlášení vlády stanovilo na středu 15. července.

Kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Krause, který podpořil svým návrhem pan poslanec Hirš, ať zvedne ruku. 90.

Kdo je proti? 72.

Kdo se zdržel hlasování? 28.

Konstatuji, že pro návrh pana poslance Krause a Hirše se vyslovilo 90 poslanců, proti 72, hlasování se zdrželo 28. Z toho vyplývá, že tento návrh nezískal nadpoloviční většinu a nebyl přijat.

Protože jsme tím vyčerpali hlasování o všech podaných návrzích, dávám nyní hlasovat o celkovém návrhu na pořad dnešní plenární schůze České národní rady.

Kdo je pro, aby tento pořad byl schválen v upraveném znění, jež vyplynulo z výsledků hlasování této schůze, ať zvedne ruku. 161.

Kdo je proti? Nikdo.

Znamená to, že pořad byl výraznou většinou schválen. A já jej ještě jednou přečtu:

1. Slib poslanců České národní rady.

2. Programové prohlášení vlády České republiky.

3. Návrh na zařazení nových poslanců do výborů České národní rady.

4. Návrh na schválení zákonných opatření předsednictva České národní rady (sněmovní tisky 2-8).

5. Návrh výboru ČNR pro právní ochranu a bezpečnost na volbu členů kontrolního orgánu pro použití operativní techniky Policie České republiky.

6. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 29. června do 13. července 1992 (sněmovní tisk 9).

7. Vzdání se funkce místopředsedy prezídia Pozemkového fondu České republiky.

Ještě jedno organizační sdělení bych rád učinil. Po ukončení dnešního jednacího dne se okamžitě sejde politické grémium, a to v místnosti č. 120, aby projednalo složení komise předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy České republiky. Za dvacet minut po ukončení jednacího dne se sejde ve své zasedací místnosti předsednictvo ČNR, aby složení této komise pro přípravu ústavy schválilo. Je, prosím, pravděpodobné, že tato komise předsednictva ČNR pro přípravu ústavy se sejde ještě dnes večer a to v místnosti č. 120. Předpokládáme začátek schůze ve 20.00 hodin. Prvním bodem pořadu tedy je:

I.

Slib poslanců ČNR

Předsednictvo ČNR dne 2. července vzalo na vědomí rezignaci poslanců zvolených za Sdružení za republiku - Republikánské strany Československa paní Věry Jarkovské a pana Břetislava Kalába na jejich poslanecký mandát. Tím dnem jejich mandáty zanikly.

Dne 7. července 1992 prohlásilo předsednictvo ČNR podle § 49 zákona ČNR o volbách do ČNR nastoupení náhradníků na uprázdněné poslanecké mandáty, a to ode dne 3. července 1992.

Představuji vám tedy dnes naše nové kolegy, a to poslance Jaroslava Ungra a poslance Zdeňka Vlčka a srdečně je mezi námi vítám. (Potlesk.)

Nyní přistoupíme ke složení jejich poslaneckého slibu. Pro úplnost uvádím, že podle ústavního zákona o československé federaci odmítnutí slibu nebo slib s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

Prosím nyní místopředsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Petru Buzkovou, aby přečetla slib předepsaný ústavním zákonem. Pana poslance Jaroslava Ungra a pana poslance Zdeňka Vlčka prosím, aby přistoupili ke složení slibu do mých rukou. (Přítomní povstávají.)

Poslankyně Petra Buzková: Slib poslance České národní rady: Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice a České a Slovenské Federativní Republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a České a Slovenské Federativní Republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.

(Poslanci Jaroslav Unger a Zdeněk Vlček skládají slib do rukou předsedy ČNR Milana Uhdeho.)

(Potlesk.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Dalším bodem programu je:

II.

Programové prohlášení vlády České republiky

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podle článku 127 ústavního zákona o čs. federaci je vláda republiky po svém jmenování povinna předstoupit před národní radu na její nejbližší schůzi, předložit jí svůj program a požádat ji o vyslovení důvěry.

Prosím proto nyní předsedu vlády České republiky pana Václava Klause, aby se ujal slova.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vám přednesl Programové prohlášení vlády České republiky.

Jsou tomu zhruba dva roky, co předchozí vláda České republiky předstoupila před tento zákonodárný sbor a před veřejnost s výčtem základních problémů ve všech oblastech života společnosti, které jsme zdědili po čtyřicetiletém období komunistické nadvlády, a s nárysem koncepce, jak tyto problémy do budoucna řešit. Přehlížíme-li dnes výsledky její práce, musíme konstatovat, že se jí v řadě věcí podařilo výrazně pokročit a že díky tomu má nová vláda České republiky na co navazovat. Chtěli bychom tímto vyjádřit vládě premiéra Pitharta náš dík.

Současně nemůžeme a ani nechceme zastírat, že problémy naší společnosti jsou hlubší, než jak se nemalé části naší veřejnosti jevily bezprostředně po listopadu 1989. Navíc nejnovější vývoj česko-slovenských vztahů znamená další velmi vážnou komplikaci na nastoupené cestě a ztěžuje mnohé z toho, co už bylo započato nebo dokončeno. Bezprostředně, hluboce a bolestně se toto všechno dotýká České republiky a jejích životních zájmů.

Na Slovensku se - demokratickou cestou, ve svobodných volbách - prosadila politická reprezentace, která usiluje o výraznou a rychlou národní emancipaci Slovenska a o to, aby se slovenská svébytnost ztvárnila v jeho faktické svrchovanosti a mezinárodně právní subjektivitě, tedy ve vlastní státnosti, doprovázené všemi atributy, které k tomu patří. Dnes nechceme a ani nemůžeme definitivně předjímat závěry, které z toho vyplynou pro konkrétní formy dalšího soužití Čechů a Slováků. Musíme však vycházet z toho, co je zjevné: ta forma státnosti, která byla v roce 1968 zakotvena v zákoně o čs. federaci v posledních dvou letech doznala nejen dílčí, ale i zásadní úpravy, forma, z níž jako z konstanty vycházela ve svém nástupním programovém prohlášení minulá vláda České republiky, je nyní fakticky už minulostí. Na občanech České republiky a jejich pověřených zástupcích je, aby z tohoto poznání vyvodili všechny nutné důsledky, a můžeme vás ubezpečit, že my sami z toho všeho potřebné závěry vyvozujeme a vývojem situace se nenecháme zaskočit.

V tuto chvíli není čas na podrobnou analýzu toho, kde a kdy se staly chyby. Navíc není jasné, jaký by to mělo smysl. Nechceme ani lacině svádět vinu na odstupující českou vládu za její pasivní, spíše jen obranářský přístup. Konstatujeme pouze, že právě v této oblasti musíme začínat téměř od začátku. Úkolem české vlády proto bude nově a jednoznačněji než dříve formulovat bezprostřední zájmy České republiky a tedy i to, čemu si více a více zvykáme říkat české národní zájmy.

K základním zájmům České republiky patří pokračovat v budování právního a demokratického státu, v radikální transformaci ekonomiky a v integraci České republiky do evropských i celosvětových institucí. Tyto zájmy byly potvrzeny výsledky voleb 5. a 6. června 1992: Vláda se cítí rozhodnutím voličů zavázána, vychází z toho ve svém programu a bude z toho vycházet i ve své praktické činnosti.

Slovenská politická reprezentace má od svých voličů faktické pověření k tomu, aby formulovala a uskutečňovala své zájmy odlišně. Pohled rozhodujících politických sil Slovenské republiky na ekonomickou transformaci, na priority zahraniční politiky a na některé další věci je značně rozdílný od pohledu rozhodujících sil v České republice. Z toho plynou pro vládu České republiky nové úkoly. Vláda musí připravit všechna opatření nutná k tomu, aby v případě neúspěchu dalších státoprávních jednání, ochromení federálních orgánů nebo v případě právního nebo faktického vystoupení Slovenské republiky z ČSFR byla Česká republika schopna existovat jako samostatný stát. Současně musí vláda České republiky učinit vše proto, aby v jakékoli alternativě státoprávního vývoje byla zaručena pokračující transformace ekonomiky a proces naší integrace do západního světa.

Jsme si vědomi toho, že ústavní odvoditelnost kroků potřebných ke splnění těchto úkolů může být následně předmětem různých právních interpretací. Vláda hodlá postupovat ústavní cestou; schůdnost této cesty nezávisí pouze na ní.

Vláda má mandát k tomu, aby spolu s Českou národní radou položila základy České republiky jako svébytného státního celku, schopného samostatné státní existence. Učiní k tomu nezbytné kroky jak v oblasti legislativy, tak pokud jde o institucionální zakotvení její existence ve sféře státní správy, hospodářství, bezpečnosti i sociálních a kulturních záležitostí. Musí též vytvořit pro případ tohoto vývoje nezbytné zahraničně politické předpoklady. Jedním ze základních úkolů v tomto směru bude předložit České národní radě návrh Ústavy České republiky.

Současně dává vláda jasně najevo, že je připravena aktivně a kolegiálně spolupracovat s rozhodujícími politickými silami Slovenské republiky s cílem minimalizovat náklady související se státoprávními změnami, vyloučit možné konflikty a vytvořit předpoklady pro budoucí dobré vztahy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.

Následující text vládního prohlášení není a nemůže být vyčerpávajícím výčtem všech problémů, které před vládou stojí a které bude řešit. Zaměřuje se jen na vybrané klíčové oblasti. Jeho smyslem je ukázat hlavní směry a cíle budoucí činnosti vlády a celkovou koncepci její práce.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP