Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení č. 127 (5. září 2018)

Související dokumenty EU

8922/18 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro emise CO2 pro nová těžká užitková vozidla

9006/18 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/... a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009

9040/18 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2008/96/EC on road infrastructure safety management - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury

9140/18 Sdělení Komise - Na cestě k automatizované mobilitě: strategie EU pro mobilitu budoucnosti

9141/18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropa v pohybu - Udržitelná mobilita pro Evropu: bezpečná, propojená a čistá
ISP (příhlásit)