Pozvánka na schůzi č. 67 (17. března 2021)

Informace: veřejnosti nepřístupná

Související dokumenty EU

5513/20 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Plánování konference o budoucnosti Evropy

12976/20 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Nový program pro spotřebitele - Posílení odolnosti spotřebitele pro udržitelné oživení

13081/20 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie rovnosti: strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020-2025

13665/20 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská média v digitální dekádě – Akční plán na podporu oživení a transformace

13701/20 Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Nová agenda EU a USA pro globální změnu

5026/21 Návrh doporučení Rady o společném rámci pro používání, validaci a vzájemné uznávání rychlých testů na antigen na COVID-19 v EU

5269/21 Sdělení Komise Radě - Posouzení akčního plánu České republiky k nápravě nedostatků zjištěných v roce 2019 při hodnocení uplatňování schengenského acquis v oblasti navracení

5473/21 Návrh doporučení Rady, kterým se mění doporučení Rady (EU) 2020/1475 ze dne 13. října 2020 o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na pandemii COVID-19

5487/21 Communication from the Commission - The European economic and financial system: fostering openness, strength and resilience - Sdělení Komise - Evropský hospodářský a finanční systém - Podpora otevřenosti, síly a odolnosti

5555/21 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Jednotně proti COVID-19

6088/21 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Enhancing cooperation on return and readmission as part of a fair, effective and comprehensive EU migration policy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Posílení spolupráce v oblasti návratů a zpětného přebírání osob jako součást spravedlivé, účinné a komplexní migrační politiky EU

6118/21 Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions - Renewed partnership with the Southern Neighbourhood - A new Agenda for the Mediterranean - Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Obnovené partnerství s jižním sousedstvím - Nová agenda pro Středomoří
ISP (příhlásit)