Výbor pro zdravotnictví
Usnesení

č. 21ke koncepci hygienické služby a prevenci nemocí (23. ledna 2014) 
č. 22k návrhu programu schůze (5. března 2014) 
č. 23k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 72/ (23. ledna 2014) 
č. 24k dokumentu Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí /sněmovní tisk 113/ (5. března 2014) 
č. 25k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 30/ (5. března 2014) 
č. 26k informaci předsedy výboru pro zdravotnictví prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. k problematice strukturálních fondů pro zdravotnictví na nové finanční období (5. března 2014) 
č. 27k volbě předsedy podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku (5. března 2014) 
č. 28k volbě předsedy podvýboru pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci (5. března 2014) 
č. 29k výjezdnímu zasedání Výboru pro zdravotnictví do Královéhradeckého a Pardubického kraje (5. března 2014) 
č. 30k návrhu programu schůze (17. dubna 2014) 
č. 31k návrhu Státního závěrečného účtu ústředních orgánů České republiky za rok 2013 - kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví ČR (17. dubna 2014) 
č. 32k návrhu Státního závěrečného účtu ústředních orgánů České republiky za rok 2013 - kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví ČR (17. dubna 2014) 
č. 33k čerpání ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci nového programovacího období 2014 - 2019 (17. dubna 2014) 
č. 34k informaci náměstka ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR MUDr. Vladimíra Valenty, Ph.D. k některým pozměňovacím návrhům obsaženým v usnesení zemědělského výboru č. 35 ke sněmovnímu tisku č. 72 (17. dubna 2014) 
č. 35k informaci o stavu projektu Fakultní nemocnice u Svaté Anny, ICRC – MAYO CLINIC (17. dubna 2014) 
č. 36k návrhu programu a termínu příští schůze výboru (17. dubna 2014) 
č. 37k návrhu programu schůze (28. května 2014) 
č. 38k informaci k připravovanému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (28. května 2014) 
č. 39k vládnímu návrhu zákona o zdravotnických prostředcích - EU /sněmovní tisk 87/ (28. května 2014) 
č. 40k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových psychoaktivních látkách /kód dokumentu 13857/13, KOM(2013) 619 v konečném znění/; (28. května 2014) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)