Sněmovní tisk 581
Novela z. o archivnictví a spisové službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 1. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 581/0 dne 19. 1. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 1. 2012 (usnesení č. 214). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 986).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 581/2, který byl rozeslán 14. 3. 2012 v 12:56.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 157, usnesení č. 1104).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 4. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 328, dokument 328/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 4. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Marta Bayerová) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 4. 2012 a přijal usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako tisk 328/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 4. 2012 a přijal usnesení č. 196, které bylo rozdáno jako tisk 328/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 4. 2012 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 585).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 5. 2012.

Zákon vyhlášen 30. 5. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 60 pod číslem 167/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1523Zdeněk Bezecný03197-01375.doc (30 KB) / PDF (70 KB, 3 strany) 13. 3. 2012 v 09:16:57
1529Jiří Krátký03203-01382.doc (26 KB) / PDF (96 KB, 2 strany) 13. 3. 2012 v 11:42:49
1542Jaroslav Krupka03216-01397.DOC (64 KB) / PDF (77 KB, 4 strany) 13. 3. 2012 v 16:08:28


Hesla věcného rejstříku: Archivnictví, Informatika, informační systém
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: archiv, elektronická správa, elektronická správa dokumentů, ochrana kulturního dědictví, ukládání dat, ukládání dokumentů, úřední dokument, veřejná instituce, veřejná správa

Navržené změny předpisů (49):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád581/0
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu581/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)581/0
513/1991novelizujeObchodní zákoník581/0
563/1991novelizujeZákon o účetnictví581/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení581/0
344/1992novelizujeZákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)581/0
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů581/0
252/1997novelizujeZákon o zemědělství581/0
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů581/0
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím581/0
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech581/0
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)581/0
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)581/0
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)581/0
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů581/0
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů581/0
100/2001novelizujeZákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)581/0
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů581/0
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)581/0
119/2002novelizujeZákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)581/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů581/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty581/0
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů581/0
500/2004novelizujeZákon správní řád581/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)581/0
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti581/0
21/2006novelizujeZákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)581/0
69/2006novelizujeZákon o provádění mezinárodních sankcí581/0
137/2006novelizujeZákon o veřejných zakázkách581/0
159/2006novelizujeZákon o střetu zájmů581/0
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)581/0
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)581/2
184/2006novelizujeZákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)581/2
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění581/0
227/2006novelizujeZákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů581/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce581/0
266/2006novelizujeZákon o úrazovém pojištění zaměstnanců581/0
181/2007novelizujeZákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů581/2
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů581/0
125/2008novelizujeZákon o přeměnách obchodních společností a družstev581/0
300/2008novelizujeZákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů581/0
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)581/0
111/2009novelizujeZákon o základních registrech581/0
280/2009novelizujeZákon daňový řád581/0
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)581/0
373/2011novelizujeZákon o specifických zdravotních službách581/0
495/2004rušíNařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů581/0
496/2004rušíVyhláška o elektronických podatelnách581/0


ISP (příhlásit)