Sněmovní tisk 1065
Novela z. v souvislosti s přijetím zákona o životním minimu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1065/0 dne 28. 7. 2005.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  Čtení proběhlo 17., 18. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1827).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1065/2, který byl rozeslán 13. 12. 2005 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 1303, usnesení č. 2095).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 239, dokument 239/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Josef Novotný).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 1. 2. 2006 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 239/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 2. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 353).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 2. 2006 poslancům jako tisk 1065/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 2. 2006 poslancům jako tisk 1065/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 160, usnesení č. 2280).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 31. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 112/2006 Sb.Související tisk: 1062 (Vl. n. z. o životním a existenčním minimu).


Hesla věcného rejstříku: Politika sociální, Potřebnost sociální, Příspěvky státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: rodinné přídavky, sociální dávky, základní životní potřeby, životní minimum

Navržené změny předpisů (50):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)1065/0
94/1963novelizujeZákon o rodině1065/0
99/1963novelizujeObčanský soudní řád1065/0
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení1065/0
114/1988novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení1065/0
37/1989novelizujeZákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi1065/0
2/1991novelizujeZákon o kolektivním vyjednávání1065/0
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů1065/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení1065/0
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí1065/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů1065/0
10/1993novelizujeZákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů1065/0
84/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony1065/0
307/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1065/0
182/1994novelizujeZákon, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky1065/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře1065/0
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře1065/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění1065/0
160/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění1065/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů1065/0
133/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů1065/0
289/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů1065/0
222/1999novelizujeZákon o zajišťování obrany České republiky1065/0
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)1065/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů1065/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí1065/0
98/2000novelizujeZákon o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti1065/0
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů1065/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)1065/2
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)1065/0
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)1065/0
257/2000novelizujeZákon o Probační a mediální službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)1065/0
492/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1065/0
271/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1065/0
109/2002novelizujeZákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů1065/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní1065/0
221/2003novelizujeZákon ze dne 26.6. 2003 o dočasné ochraně cizinců1065/0
279/2003novelizujeZákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů1065/0
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů1065/0
438/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1065/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti1065/0
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti1065/0
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů1065/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)1065/0
585/2004novelizujeZákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)1065/2
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích1065/0
669/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1065/0
124/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů1065/0
218/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů1065/2
348/2005novelizujeZákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů1065/2


ISP (příhlásit)