Sněmovní tisk 1006
Novela z. o nemocenském pojištění - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1006/0 dne 3. 6. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 2005 (usnesení č. 450). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 28., 29. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1794).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 120 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1006/3, který byl rozeslán 13. 12. 2005 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 1487, usnesení č. 2101).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 243, dokument 243/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Richard Sequens) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 1. 2. 2006 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 243/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 2. 2006 a přijal usnesení č. 251, které bylo rozdáno jako tisk 243/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 2. 2006 a přijal usnesení č. 264, které bylo rozdáno jako tisk 243/3 (revokace usnesení).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 2. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 357).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 2. 2006 poslancům jako tisk 1006/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 2. 2006 poslancům jako tisk 1006/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 155, usnesení č. 2276).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 31. 3. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 1006/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 1006/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 174, usnesení č. 2420).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 12. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 189/2006 Sb.Související tisk: 1005 (Vl.n.z. o nemocenském pojištění).


Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: náklady na zdraví, nemoc, pojistné, pojistný nárok, pracovní nezpůsobilost, sociální dávky, výdaje na zdraví, zdravotní pojištění, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (58):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád1006/0
65/1965novelizujeZákoník práce1006/0
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu1006/0
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky1006/0
62/1983novelizujeZákon o věrnostním přídavku horníkům1006/0
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení1006/0
110/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců1006/0
180/1990novelizujeZákon o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů1006/0
2/1991novelizujeZákon o kolektivním vyjednávání1006/0
306/1991novelizujeZákon o změnách v sociálním zabezpečení1006/0
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů1006/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení1006/0
1/1992novelizujeZákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku1006/0
21/1992novelizujeZákon o bankách1006/0
143/1992novelizujeZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech1006/0
235/1992novelizujeZákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení1006/0
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků1006/2
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů1006/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1006/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění1006/0
37/1993novelizujeZákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů1006/0
160/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony1006/0
307/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1006/0
182/1994novelizujeZákon, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky1006/0
241/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů1006/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře1006/0
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře1006/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění1006/0
160/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění1006/0
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců1006/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů1006/0
113/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů1006/0
201/1997novelizujeZákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů1006/0
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání1006/0
225/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání1006/0
18/2000novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv1006/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)1006/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)1006/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze1006/0
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze1006/0
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)1006/0
238/2000novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů1006/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů1006/0
143/2001novelizujeZákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)1006/2
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní1006/0
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)1006/0
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)1006/0
420/2002novelizujeZákon, kteým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění1006/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů1006/0
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů1006/0
424/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1006/0
186/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky1006/0
281/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1006/0
359/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky1006/0
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti1006/0
501/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu1006/0
168/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1006/2
361/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1006/2


ISP (příhlásit)