Organizační výbor
Usnesení č. 450 (2. června 2005)

Související sněmovní tisky

964 Návrh z. o náhradním výživném

969 Návrh zákona o registrovaném partnerství

972 Novela z. o obcích (obecní zřízení)

974 Novela zákona o trestním řízení (trestní řád)

975 Novela zákona o advokacii

983 Protokol o výsadách a imunitách Evropské organizace - CERN

987 Novela zákona o obcích (obecní zřízení)

988 Doh. mezi ČR a Polskou rep. o železnič. dopravě přes hranice

991 Novela z. o svobodném přístupu k informacím

995 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí

996 Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích

997 Vl.n.z. o změně v souvis. se sjednoc. dozoru nad fin. trhem

998 Vl.n.z. o územním plánov. a stavebním řádu (stavební zákon)

999 Vl.n.z. související s přijetím stavebního zákona

1000 Novela z. o zřízení ministerstev

1001 Novela zákoníku práce

1002 Novela z. o služ. poměru příslušníků bezpečnostních sborů

1004 Novela z. o ochraně práv k odrůdám rostlin

1005 Vl.n.z. o nemocenském pojištění

1006 Novela z. o nemocenském pojištění - související

1007 Vl.n.z. o mezinárodních sankcích

1008 Novela z. o mezinárodních sankcích - související

1009 Novela z. o návykových látkách

1010 Vl.n.z. o poskytnutí záruky na zajištění úvěru - EUROFIMA
ISP (příhlásit)