Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení

č. 257k budovám a některé spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 863 (12. září 2001) 
č. 258Návrh poslanců Vlastimila Tlustého, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, sněmovní tisk 904 (12. září 2001) 
č. 259Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených zvláště chráněnými živočichy, sněmovní tisk 868 (12. září 2001) 
č. 260Vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daní, sněmovní tisk 974 (26. září 2001) 
č. 261Vládní návrh zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb.,(zákon o státní pomoci při obnově území), sněmovní tisk 959 (26. září 2001) 
č. 262Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší), sněmovní tisk 912 (27. září 2001) 
č. 263Vládní návrh zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), sněmovní tisk 962 (27. září 2001) 
č. 264Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 968 (17. října 2001) 
č. 265Složení delegace poslanců na zahraniční cestu (25. října 2001) 
č. 266Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), sněmovní tisk 912 (7. listopadu 2001) 
č. 267Vládní návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých dalších zákonů (zákon o integrované prevenci), sněmovní tisk 960 (7. listopadu 2001) 
č. 268Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2002, sněmovní tisk 1074 (7. listopadu 2001) 
č. 269k vyslovení souhlasu Úmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu veřejnosti k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva), sjednaná v Aarhusu dne 25. června 1998, sněmovní tisk 1012 (7. listopadu 2001) 
č. 270Vládní návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), sněmovní tisk 960 (28. listopadu 2001) 
č. 271Vládní návrh zákona správní řád, sněmovní tisk 1070 (7. listopadu 2001) 
č. 272Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2002, sněmovní tisk 1074 (7. listopadu 2001) 
č. 273Návrh poslanců Miroslava Máčeho a dalších na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 937 (14. listopadu 2001) 
č. 274Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2002, rozpočtová kapitola č. 314, Ministerstvo vnitra (14. listopadu 2001) 
č. 275Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2002, rozpočtová kapitola č. 317, Ministerstvo pro místní rozvoj (14. listopadu 2001) 
č. 276Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2002, kapitola místních rozpočtů a kapitola č.380 Okresní úřady (14. listopadu 2001) 

<<9101112131415>>
ISP (příhlásit)