Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Podvýbor pro hospodaření se surovinami a odpady
Usnesení

č. 1 
č. 2 
č. 3 
č. 4k rozlivům povodní". (ze vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem.". V další větě se za slova "Nabyvatelé těc) 
č. 5 
č. 6 
č. 7K bodům 12 až 14 návrhu: 1.Znění bodu č. 12 návrhu upravit do znění: "V § 21 odst. 1 se na začátek písm. a) vkládají slova: "před zahájením provozu skládky prokázat, že nemá dluhy vůči místně příslušnému finančnímu úřadu a že zřídil zvláštní účet podle § 50". 2. Body č. 13 a 14 návrhu vypustit. (z říčních toků a vodních nádrží, vyhovujících limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podz) 
č. 8k v.r. Ing. Jan Š k o p í k v.r. zpravodaj ověřovatel (z ropy nebo hořlavého zemního plynu, které získá při provádění ložiskového průzkumu ve stanoveném p) 
č. 9 
č. 10 
č. 11 
č. 12 
č. 13k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. (z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost, zele) 
č. 14 
č. 15k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. (z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost, zele) ISP (příhlásit)