Výbor pro sociální politiku
O výboru

Rámcový popis činnosti

Z historie
Výbor pro sociální politiku má své historické kořeny v prvorepublikové Poslanecké sněmovně. Historickým předchůdcem se tak stal výbor sociálně-politický, který byl posléze sloučen s výbory zdravotním a pro vyživovací příspěvky v nový výbor sociálně-politický. V dalším historickém vývoji byl pak výbor sociálně-politický sloučen s výborem státně-zaměstnaneckým, přičemž v téže době byl ustaven i zvláštní výbor pro otázky sociálního a starobního pojištění. Po druhé světové válce samostatný výbor, který by se zabýval sociální politikou, několik volebních období Národního shromáždění ustanoven nebyl a fungoval pouze výbor zdravotní. Od sedmdesátých let opět existoval samostatný výbor pro sociální politiku.

Ze současnosti
Po vzniku samostatného státu v r. 1993 pracoval v Poslanecké sněmovně až do r. 2006 výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Zabýval se agendou Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví. Za tímto účelem výbor projednával rovněž příslušné kapitoly návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu. Důležitou součástí práce výboru pro sociální politiku a zdravotnictví byla kontinuální přestavba sociálního zákonodárství a s ní paralelně probíhající harmonizace českého právního řádu s právem Evropské unie před vstupem České republiky do EU. V r. 2006 byl výborem projednán a posléze Parlamentem přijat nový zákoník práce.

Aktuální agenda 6. volebního období Poslanecké sněmovny

Projednávání zákonů
Výbor pro sociální politiku projednává v rámci své činnosti především legislativní návrhy v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ale i jiných gestorů, jejichž návrhy mají sociální dimenzi. K nejvýznamnějším legislativním návrhům patří návrhy zákonů, kterými se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo zákon o důchodovém pojištění či novela zákona o zaměstnanosti.

Kontrola vlády
Výbor pro sociální politiku se zabývá kontrolou vlády především ve své věcné oblasti. Za tímto účelem spolupracuje nejen s Ministerstvem práce a sociálních věcí ale i s ostatními orgány exekutivy. Výbor zve na svá jednání členy vlády. Výbor projednává rovněž příslušné kapitoly státního rozpočtu.

Zahraniční styky a další aktivity
Výbor pro sociální politiku udržuje zahraniční styky s partnerskými výbory a případně s ministerstvy v Evropě i ve světě. Jednou z činností výboru, na kterou je kladen nejvyšší důraz, je i spolupráce v rámci organizační struktury EU. Kromě těchto aktivit pořádá výbor i odborné semináře a konference k tématům aktuální legislativy, pravidelně koná výjezdní zasedání do jednotlivých regionů.

Jednání výboru
Schůze svolává a řídí předseda výboru. Výbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů, jeho schůze jsou v zásadě veřejné.
ISP (příhlásit)