Sněmovní tisk 897
Vl.n.z. o investičních spol. a inv. fondech - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 1. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 897/0 dne 17. 1. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Ing. Radim Jirout, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1470).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 897/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 897/2, který byl rozeslán 10. 5. 2013 v 14:21.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 138, usnesení č. 1648).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 6. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 123, dokument 123/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 6. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 7. 2013 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 123/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 7. 2013 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 270).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 7. 2013.

Zákon vyhlášen 19. 8. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 94 pod číslem 241/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6145Radim Jirout04758-04305.doc (53 KB) / PDF (92 KB, 4 strany) 2. 4. 2013 v 17:15:31


Související tisk: 896 (Vl.n.z. o investičních společnostech a investičních fondech).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Fondy, Investice
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, investiční politika, investiční společnost, kapitálová společnost

Navržené změny předpisů (33):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád897/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)897/0
21/1992novelizujeZákon o bankách897/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů897/0
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením897/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů897/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů897/0
229/2002novelizujeZákon o finančním arbitrovi897/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty897/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu897/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)897/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích897/0
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)897/0
57/2006novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem897/0
70/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí897/0
224/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů897/0
340/2006novelizujeZákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů897/0
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím897/0
104/2008novelizujeZákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)897/0
126/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev897/0
230/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony897/0
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu897/0
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník897/0
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)897/0
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech897/0
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví897/0
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu897/0
409/2010novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění897/0
188/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony897/0
426/2011novelizujeZákon o důchodovém spoření897/0
427/2011novelizujeZákon o doplňkovém penzijním spoření897/0
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky897/1
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů897/0


ISP (příhlásit)