(19.00 hodin)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se hlásím ke třem svým pozměňovacím návrhům. Naleznete je v systému pod číslem 6716, 6719 a 6720. Čeho se týkají? My máme za to, že u nás jsou poplatky nebo úhrady za dobyté nerosty a za dobývací prostor dlouhodobě neúměrně nízké vzhledem k tomu, že je to vlastně majetek státu, tak ta procenta jsou třeba 1 %, nebo v tomto řádu. Myslíme si, že i ve srovnání se zahraničím je to neúměrně nízká částka, a i v souvislosti s úsilím vlády o snížení zdanění práce si myslíme, že je vhodná doba pro to tyto úhrady zvednout. Proto navrhujeme zvednout úhrady za dobývací prostor, a to nějakým postupným procesem rozloženým do tří let, stejně tak úhrady za vydobyté nerosty - to je druhý pozměňovací návrh.

A třetí pozměňovací návrh upravuje rozpočtové určení takto získaných peněz v klíči, že polovinu by dostal stát, čtvrtinu by dostala obec a čtvrtinu by dostal kraj, nicméně proti současnému stavu by si všechny subjekty polepšily, protože skutečně navrhujeme výrazné zvýšení těchto částek.

Děkuji za podporu těchto návrhů. Odůvodnění naleznete samozřejmě přiložené uvnitř těch materiálů jako text. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Já se podívám tedy, zdali se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho už opravdu nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali má pan ministr a zpravodajové zájem o závěrečná slova. Máte zájem. Pan zpravodaj. Takže zpravodaj hospodářského výboru, pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já budu velice krátký. Mimo usnesení hospodářského výboru, které jsem přečetl a které si osvojil hospodářský výbor, máme podáno 14 pozměňovacích návrhů z pléna ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já končím tedy druhé čtení tohoto návrhu.

 

A poslední dnešní bod, který budeme probírat, je

 

35.
Návrh poslanců Marka Bendy, Heleny Válkové, Marka Výborného,
Jana Chvojky, Dominika Feriho, Jana Farského a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 237/ - druhé čtení

Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, jedná se o návrh, který je tady již poměrně dlouho. Předložen byl do Poslanecké sněmovny 12. července 2018 a jde o pokus do jisté míry odbřemenit Nejvyšší správní soud, to znamená institut nepřijatelnosti rozšířit nejen o věci mezinárodní ochrany, ale rozšířit jej na všechny věci, které jsou Nejvyššímu správnímu soudu předloženy v rámci kasační stížnosti. Samozřejmě jedná se o to, že nejde o to najít tu individuální spravedlnost, ale jde o to najít nějaký systém, sjednocovat rozsudky nižších soudů.

Problém, který vznikl v Poslanecké sněmovně, a tady děkuji panu předsedovi Vondráčkovi, který do jisté míry zaštítil, že se proti návrhu v jednu chvíli postavila poměrně výrazně Advokátní komora a Komora daňových poradců, vláda dala negativní stanovisko, takže bylo třeba hledat nějaké kompromisní řešení. Kompromisní řešení vám představí jako usnesení ústavně-právního výboru jeho zpravodaj, pan kolega Michálek, nicméně se jedná o řešení, které já pokládám za prospěšné pro Nejvyšší správní soud, prospěšné pro právo v naší zemi, a dokonce dostatečně flexibilní a pružné, že pokud bychom do budoucna usoudili, že některé další věci mají být přesouvány z té oblasti, která je povinně přezkoumávána, do oblasti, která nepodléhá povinné kasaci, bylo by možné pouze rozšířit věci, které jsou v prvním stupni, to znamená na krajském soudu, řešeny specializovaným samosoudcem.

Doporučuji, aby Poslanecká sněmovna propustila návrh zákona do třetího čtení a pak ho schválila ve znění ústavně-právního výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 237/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně-právního výboru poslanec Jakub Michálek a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, ústavně-právní výbor projednával tuto záležitost na svém jednání dne 29. dubna 2020, kde přijal usnesení č. 197, kterým doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila, doporučil Poslanecké sněmovně, aby přijala k tomuto návrhu zákona změny a doplňky, a to zaprvé, aby slova "ve věcech mezinárodní ochrany" byla nahrazena slovy "ve věcech, v nichž před krajským soudem rozhodoval specializovaný samosoudce"; za druhé, jde o úpravu data účinnosti tak, aby zákon nabyl účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

V rámci zpravodajské zprávy bych chtěl upozornit na to, že jsme se skutečně zabývali tím, jaký efekt bude mít přenos té působnosti v podstatě například na Ústavní soud a na nápad ústavních stížností, tak aby se to akorát nepřesunulo, a z těch dat, která jsme vyhodnotili, vychází, že nedojde k zahlcení Ústavního soudu, a to na základě podobné novely, kterou jsme vyloučili možnost podání kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu v jiných věcech, a skutečně ten efekt tam nenastal.

Takže v tomto ohledu jde o rozšíření toho ustanovení, které samozřejmě pomůže Nejvyššímu správnímu soudu, že nebude mít tak velký nápad a bude lépe vykonávat tu svoji úlohu v podstatě sjednocujícího orgánu v čele soudní soustavy a orgánu, který se zaměřuje na hledání judikatury pro správní soudy, spíš než aby se zaměřoval na to, řekněme, individuální hledání spravedlnosti a přezkoumávání každého daného případu až do velkých podrobností. Takže v takových případech ta přezkumná pravomoc bude omezena.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Navrhovatel? Zpravodaj? Nemáte zájem o závěrečná slova. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Do podrobné rozpravy se hlásí místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já již nechci kolegy zdržovat, takže se v tuto chvíli jenom přihlásím ke svým pozměňovacím návrhům k tomuto tisku, které jsou v systému pod čísly sněmovních dokumentů 4887, 4888 a 4889. Jedná se o vzájemně variantní návrhy. My jsme to již probírali na ústavně-právním výboru. Jedná se o rozšíření aktivní legitimace státních zástupců a ombudsmana a podrobné zdůvodnění je k dispozici v těch materiálech. Já zde již nebudu sněmovnu zdržovat, stejně věřím, že by mi nebyla věnována dostatečná pozornost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Podívám se, jestli ještě někdo do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Není. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Přerušuji jednání schůze Poslanecké sněmovny a uvidíme se zítra v devět hodin. Přeji hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP