(18.50 hodin)
(pokračuje Černohorský)

Cílem druhého pozměňovacího návrhu - ten první, to se přihlásím v podrobné rozpravě, to je 5717. A druhý sněmovní dokument, 6530, je tedy můj druhý pozměňovací návrh a ten by měl zakotvit právo krajů na koupi pozemků, na nichž byly v souladu se zákonem o ochraně a využití nerostného bohatství ukončeny sanace a rekultivace. Problém současné doby je, že případnou nabídku krajů na koupi těchto pozemků limituje veřejná dostupnost o schválení limitu nabídek, které může kraj podat v dražbě pozemku. Pro konkurenční zájemce je proto velice snadné tuto nabídku přeplatit a pozemky tak získat. Ačkoli tedy současná praxe umožňuje formálně zveřejňování těchto údajů omezit, lze je i přesto velmi často v praxi snadno získat například návštěvou veřejných jednání zastupitelstva, na nichž je nákup pozemku projednáván. Dalším nedostatkem současné právní úpravy je, že tyto často velmi rozsáhlé pozemky, které kraj nezřídka nutně potřebuje pro svůj další rozvoj, vlastní soukromí investníci, jejichž rukojmími se v důsledku toho krajská samospráva často stává.

Děkuji. A poprosím potom tedy ještě přihlásit se do podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, už jsem si vás poznamenal. Samozřejmě. Ještě do obecné rozpravy? (Ano.) Pan poslanec Hájek. Tak prosím.

 

Poslanec Josef Hájek: Omlouvám se, budu stručný. Ale samozřejmě jsem bývalý horník a bylo by z mé strany nekorektní, pokud bych se nevyjádřil k hornímu zákonu. Chci jenom doplnit jednu věc, a to že nerostné bohatství je majetkem občanů České republiky, všech občanů České republiky. To znamená, zákon musí být takový, aby umožnil využívání nerostů pro blaho občanů. Tato novela je potřebná.

Nezazněla tady jedna důležitá věc, o které se zmíním, a je to i trošku důsledek OKD, to znamená, dřívější nebo současné znění zákona hovoří o tom, že musí organizace vytvářet zdroje pro sanaci a rekultivaci. Dneska ta novela hovoří o tom, že musí vytvářet prostředky i pro technickou likvidaci. Dám příklad na tom OKD. OKD vytvářelo prostředky pro sanaci, to znamená, kopalo v zemi, v podzemí a sanovalo povrch. To znamená tím, že se prováděla ta důlní činnost, klesal povrch, ničilo to nějaké domy, které byly vykoupeny, ty domy se musely zlikvidovat, někde se musela čerpat voda, někde zarovnat terénní nerovnosti, ale neřešily se ty náklady v dole. Likvidace dolu - a dneska to bude řešit stát, protože nechci tady opakovat, co se stalo s OKD, 100 miliard vyvedených Bakalou a tak dále. Dneska jsme v situaci, že doly jsou státní a ty doly bude muset někdo zlikvidovat. Důl, na kterém jsem pracoval, měl v podzemí sto kilometrů chodeb. Sto kilometrů chodeb. Je tam plyn. Je tam voda. To znamená, tyhle prostory se musejí bezpečně uzavírat. A to jsou stamiliony. A tyto peníze bohužel v případě OKD bude muset řešit stát. Ale samozřejmě stát se musí poučit z toho smutného příběhu OKD a do budoucnosti zabezpečit to, aby daňoví poplatníci v případech, kdy organizace vydělává peníze, a to byl případ OKD, aby včas a systémově ukládali peníze na účet, aby v případě, že tedy dojde už potom k té technické likvidaci, byly zdroje na tu likvidaci. To jsem si považoval za důležité ještě zmínit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Zpravodajové? Ti jsou tři. Nikdo zájem nemá, takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musejí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásilo pět poslanců. Jako první vystoupí pan poslanec Dominik Feri. Připraví se pan poslanec Roman Onderka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se hlásím ke svým pozměňovacím návrhům, které jsou uvedeny v systému jako sněmovní dokumenty 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250 a 4251. Je jich tolik z toho důvodu, že se jedná o jakési variantní řešení, o nějakou parametrickou debatu ohledně úhrad z vydobytého nerostu, aby si případně mohli kolegové a kolegyně vybrat z toho, které to řešení je nejlepší. A jedna z těch věcí se týká toho již v minulém volebním období předkládaného návrhu, aby část byla rozpočtována a přikázána krajským rozpočtům. Zbylé návrhy se potom týkají směřování těch peněz do Státního fondu životního prostředí, to znamená, aby byly účelově vázány na zlepšování stavu životního prostředí. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další vystoupí pan poslanec Roman Onderka a připraví se paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, podal jsem pozměňovací návrh s kolegy Jiřím Dolejšem a Petrem Dolínkem k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, horní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 531. Tento pozměňovací návrh je v systému nahrán pod číslem 6519. A kromě toho, že obsahuje písemnou důvodovou zprávu, jsem ho odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další vystoupí paní poslankyně Helena Langšádlová a připraví se pan poslanec Radim Fiala. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Já se hlásím s pozměňovacím návrhem pod číslem 5632. Tento pozměňovací návrh řeší také rozdělení části výnosů úhrady z vydobytých nerostů, také vlastně navrhuje, aby část těchto výnosů šla za kraji. Je to proto, že jsem přesvědčena, že kraje nesou z velké části zátěž, která souvisí s vydobýváním nerostů jak již v oblasti dopravní infrastruktury, tak životního prostředí, a považuji za fér, aby měly také část těchto příjmů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Radima Fialu a připraví se pan poslanec Lukáš Černohorský. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, chci se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu číslo 4277, který je pod tímto číslem samozřejmě nahrán v systému. Tento pozměňovací návrh míří k řešení situace, kterou jsme tady měli s lithiem, jestli si pamatujete tu mimořádnou schůzi, kdy nějaká australská firma získala práva na průzkum a na těžbu lithia. Tak můj pozměňovací návrh říká naprosto jasně, že organizace, která se bude ucházet o průzkumy nebo těžbu nerostů, musí mít své sídlo v České republice. Zadruhé, pokud v této společnosti bude chtít někdo z ciziny se sídlem v cizí zemi, tedy v jiné zemi, než je Česká republika, nabýt víc než 10% podíl, musí požádat o schválení správní orgán, kterým bohužel nemůže být vláda, protože není správní orgán, ale Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby o tom aspoň někdo věděl. A zatřetí, subjekt se sídlem mimo Českou republiku, který hodlá nabýt nejméně 10% podíl v organizaci, která je obchodní korporací, anebo hodlá nabýt možnost nakládání s nejméně 10% podílem na hlasovacích právech v organizaci, je povinen získat souhlas Ministerstva průmyslu a obchodu.

Takže v podstatě už by se nemělo stát, že právo na těžbu, průzkum získá nějaká cizí firma, aniž by to schválil správní orgán, to znamená Ministerstvo průmyslu a obchodu. Má to jednu velkou výhodu v tom, že my se potom na ministerstvo můžeme obrátit, jak je to možné, co se stalo. Nemusíme svolávat mimořádné schůze Sněmovny, protože budeme jasně vědět, pokud budou jakékoli nesrovnalosti, budeme jasně vědět, kdo je viník. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí jako poslední pan poslanec Lukáš Černohorský. Prosím, máte slovo. Pardon. Ještě se hlásí Mikuláš Ferjenčík. Ano.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já se jenom přihlásím ke dvěma sněmovním dokumentům, a to číslo 5717 a sněmovní dokument 6530. Oba dva jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A jako poslední se mi zatím hlásí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP