(18.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí, ústavně-právnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 531/1 až 7, usnesení ústavně-právního výboru nebylo doručeno.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Leo Luzar, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru, který se v prvním čtení tímto zákonem podrobně zabýval a navrhl již úpravy, které odsouhlasil.

Usnesení hospodářského výboru ze 42. schůze ze dne 10. června 2020 k vládnímu návrhu, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství /horní zákon/, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, sněmovní tisk 531.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu náměstka ministra průmyslu a obchodu Eduarda Muřického, zpravodajské zprávě poslance Leo Luzara a obecné a podrobné rozpravě:

I. doporučuje Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 531 ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

1. v části první článku 1 bodu 10 v § 33k se doplňuje odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Sazba úhrady z vydobytých nerostů se mění v závislosti na změně referenční ceny. Pokud se referenční cena ve dvou po sobě následujících úhradových obdobích změní o více než 10 %, změní se sazba úhrady stanovená nařízením vlády pro daný vydobytý nerost pro následující úhradové období. Výše změny se stanovuje rozdílem těchto referenčních cen v procentech.

(6) Na sazby úhrad z vydobytých nerostů, které se na území České republiky netěží, se ustanovení odstavce 5 nevztahuje.

2. V části první článku 1 se za bod 10 vkládá nový bod X, který zní:

X. V § 33s odstavec 5 se text odstavce 2 nahrazuje textem odstavce 3. Následující body se přečíslují.

A 3. V části první článku 1 bodu 11 v § 37a odstavec 7 zní:

(7) Organizace je povinna mít na zvláštním vázaném účtu veškeré peněžní prostředky rezerv dle odstavce 1 do 30. června 2030, a to ve výši, která měla být vytvořena ke dni 31. prosinci 2029. Pokud organizace trvale ukončí dobývání výhradního ložiska před tímto datem, musí mít ke dni trvalého ukončení dobývání na zvláštním vázaném účtu veškeré peněžní prostředky rezerv dle odstavce 1, které měly být vytvořeny ke dni trvalého ukončení dobývání.

II. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.

III. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto zákona v hospodářském výboru.

IV. Pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se postupně ujali slova zpravodaj výboru pro životní prostředí, pan poslanec Ondřej Babka, který nahradí pana poslance Pavla Pustějovského, pověřený člen ústavně-právního výboru a zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, poslanec Dominik Feri, a informovali nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnili. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji za slovo. Já tedy si dovolím přednést 116. usnesení výboru pro životní prostředí z 25. schůze ze dne 1. dubna 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství /horní zákon/, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 531. A tedy po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Eduarda Muřického, zpravodajské zprávě poslance Ing. Pavla Pustějovského a po rozpravě výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh schválila v navrženém znění;

II. pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi výboru pro životní prostředí;

IV. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy, ano, pan poslanec Dominik Feri, takže prosím, předneste nám, prosím vás, stanovisko výboru. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Mám-li hovořit jako zpravodaj ústavně-právního výboru, tak ústavně-právní výbor návrh zákona neprojednal. Mám-li hovořit jako zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak ten návrh projednal a přečtu usnesení.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 37. schůzi po odůvodnění předlohy panem Ing. Eduardem Muřickým, náměstkem ministra průmyslu a obchodu, panem Ing. Štemberkou, Ph.D., předsedou Českého báňského úřadu, po zpravodajské zprávě pana poslance Dominika Feriho a po rozpravě přijal usnesení, kterým:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně tisk 531/0 projednat a schválit v předloženém znění;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu;

III. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní otevírám obecnou rozpravu a vyzývám k vystoupení pana poslance Romana Onderku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, ropa a hořlavý zemní plyn jsou specifické nejen z důvodu vysokých nákladů na vyhledávání a průzkum těchto ložisek, která jsou ze 100 % v České republice hrazeny ze soukromých zdrojů. Ropa je komodita, která není obchodována za pevné ceny, ale jejíž prodejní cena je obvykle odvozena od ceny ropy Brent na světových trzích, jejíž vývoj se odvíjí od mnoha geopolitických faktorů, a vývoj této ceny prochází od roku 2016 velkými skokovými poklesy. Již v okamžiku uveřejnění nařízení vlády č. 98/2016 ve Sbírce zákonů se ukázalo, že cenový propad ropy způsobil, že sazba pro ropu, jež měla dle důvodové zprávy činit 5 % tržní ceny, maximálně však dle zmocňovacího ustanovení horního zákona 10 %, činí až 14 %, což způsobuje její nezákonnost. Při aktuálních cenách ropy činí tato pevná sazba více než 20 %.

U ropy není možné při snaze o zachování nediskriminačního principu a principu spravedlnosti stanovovat sazbu za jednotku ceny pevnou částkou. Řešením se v případě tohoto nerostu neukazuje ani institut referenční ceny, a to s ohledem na skutečnost, že cenové výkyvy jsou tak zásadní, že úhradu z vydobytých nerostů nelze vztahovat k období předchozího úhradového období. Současně s ohledem na skutečnost, že ceny ropy vycházejí z cen ropy na světových trzích a není standardně utvářena obchodními vztahy na území České republiky, nevzniká při procentuálním vyčíslení sazby obava z nekontrolovatelnosti správnosti výpočtu odvodů z vydobytého nerostu. Z tohoto důvodu je pro nerost ropa a hořlavý zemní plyn navrhován návrat k původnímu modelu stanovení sazby procentuální sazbou v původní výši dle prováděcí vyhlášky. Úhrady z vydobytého nerostu pak budou kopírovat vývoj cen na světových trzích bez nutnosti dalších zásahů ze strany moci zákonodárné či výkonné.

K této problematice, a tak jak jsem ji odůvodnil, jsem podal pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se rozhlédnu, zdali někdo má zájem ještě o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže obecnou... (Poslanec Černohorský hovoří z prostoru před řečnickým pultíkem.) V obecné. Aha. Já jsem myslel, že se hlásíte do podrobné, tak prosím. Tam taky. Takže teď tedy do té obecné. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji. Já jsem myslel, že se i pan předseda Fiala hlásí, proto jsem se netlačil... (Předsedající: Ne. Přihlásil do podrobné.)

Já bych chtěl jenom v rychlosti představit pozměňovací návrhy, které jsem nahrál do systému. První pozměňovací návrh reaguje na pozměňovací návrh přijatý na půdě hospodářského výboru, který tedy navrhl, jak již bylo zmíněno, kolega Dolínek. Tento pozměňovací návrh posouvá lhůtu pro převod prostředků na vázaný účet pro všechny organizace do 30. 6. 2030. Jakkoliv je tady pochopitelná ta snaha, aby těžební organizace mohly zkusit nakumulovat prostředky a mohly tak poté, co již nebudou generovat zisk, řádně splnit své povinnosti, nemohu souhlasit s tak dlouhým prodloužením této lhůty. Proto jsem převzal ten pozměňovací návrh hospodářského výboru, potažmo kolegy Dolínka, a jediná změna, která tam oproti němu je, je úprava lhůty pro vložení těchto prostředků do 30. 6. 2027, aby případně tedy i s tím přihlédnutím k očekávanému ekonomickému poklesu měli dostatečný čas pro splnění této povinnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP