(10.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 155, přihlášeno 94, pro 34, proti 42. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: Pozměňovací návrhy kolegyně Balaštíkové pod písmenem M se staly nehlasovatelné vzhledem k tomu, že jsme přijali pozměňovací návrh A2.

A jsme u pozměňovacího návrhu kolegy Grospiče uvedeného pod písmenem N, kdy stanoví tento pozměňovací návrh, že povolení k odběru či akumulaci podzemních vod lze vydat pouze z důvodu nezbytného využívání vody jako vody pitné pro zásobování obyvatelstva. Stanovisko garančního výboru je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 156, přihlášeno 93, pro 17, proti 63. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: Máme tady poslední pozměňovací návrh - kolegyně Pěnčíkové, nebo pozměňovací návrhy pod písmenem O1 až O2, které zavádějí povinnost měřit spotřebu vodoměrem, který umožňuje dálkový přenos dat. Stanovisko garančního výboru je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 157, přihlášeno 94, pro 21, proti 39. Tento návrh přijat nebyl.

 

O všech návrzích bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 556, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 158, přihlášeno 94, pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Končím třetí čtení tohoto tisku.

 

Děkuji panu zpravodaji za vzornou práci a končím tento bod.

S přednostním právem pan předseda Jurečka a já předávám řízení schůze.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji moc. Já chci poděkovat na jedné straně, že se podařilo i mnoho pozměňovacích návrhů opozice i dva pozměňovacími návrhy z našeho klubu KDU-ČSL podpořit a prosadit. Ale musím říct, že mě hodně mrzí pozměňovací návrh, který se týkal ochrany nejlepší zemědělské půdy před dalším zastavováním, před logistickými centry a nákupními centry. Ten pozměňovací návrh na zemědělském výboru měl podporu všech přítomných poslanců a mrzí mě, že tady potom v Poslanecké sněmovně se velká část zdrží. Nevím, z jakých důvodů a z jakých zájmů, ale myslím si, že to je škoda pro Českou republiku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Ještě jednou poděkování panu ministru zemědělství a zpravodaji.

 

A dalším bodem třetích čtení je bod číslo

 

336.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 644/ - třetí čtení

Děkuji místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy Karlu Havlíčkovi, že zaujal místo u stolku zpravodajů, a o totéž požádám i zpravodaje garančního hospodářského výboru pana poslance Leo Luzara, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny, a tak se mohu zeptat pana navrhovatele, místopředsedy vlády, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy ve třetím čtení. Pane místopředsedo - není tomu tak, v tom případě otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ale vidím přihlášku z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Já nebudu popisovat detaily toho zákona, nebo novely, to je myslím všem známé. Chci jenom říct, že pirátská snaha o změnu přístupu českého státu k technickým normám trvá již déle než šest let, a opravdu moc oceňuji, že v tomto volebním období se to povedlo domluvit. Myslím, že to ocení desítky tisíc živnostníků, řemeslníků, podnikatelů atd. Zároveň chci velmi ocenit přístup Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, stejně tak České agentury pro standardizaci, se kterou jsme toto během celého volebního období podrobně rozebírali, a byl tam velmi pozitivní konstruktivní přístup na naše návrhy a povedlo se to za nás velmi dobře domluvit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiránkovi a ještě se ptám, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, v tom případě můžeme přikročit k proceduře hlasování. Požádám zpravodaje, aby nám proceduru objasnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, u tohoto návrhu je procedura velice jednoduchá. Budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku, usnesení hospodářského výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je to jednoduché. Myslím, že nemusíme proceduru schvalovat vzhledem k tomu, že ani ve třetím čtení nepadly žádné legislativně technické připomínky, a v tom případě můžeme hlasovat o zákonu jako o celku. Zagonguji a pozvu kolegy a kolegyně do sálu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 644." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP