(10.00 hodin)

 

Poslanec Karel Tureček: Pozměňovací návrhy uvedené pod písmeny H6, H9 a H10 se teď nehlasují z důvodu totožného znění s H3 až H5.

Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu H7 a H8, což je problematika, která zavádí, že Státní pozemkový úřad má být vodoprávním úřadem... Státní pozemkový úřad vodoprávním úřadem ve věcech staveb k melioraci. Stanovisko garančního výboru je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 145, přihlášeno 94 poslanců, pro 17, proti 61. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Pozměňovací návrh pod číslem H11 se týká zemědělského půdního fondu, kdy zavádí, že není potřeba k souhlas vynětí zemědělské půdy pro registrovaný významný krajinný prvek, a doplňuje se, že odvody nejsou stanoveny nejen vodní nádrže, ale i retenční nádrže a rybníky. Stanovisko zemědělského výboru je kladné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 146, přihlášeno 94, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Další pozměňovací návrh H12 se týká opět zemědělského půdního fondu a snižuje na polovinu rozlohy nutné pro souhlas s vynětím u obecních úřadů, MŽP a krajských úřadů. Stanovisko garančního výboru je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 147, přihlášeno 94, pro 35, proti 29. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: Teď tady máme pozměňovací návrhy uvedené pod číslem H13 a H14. Je to problematika vynětí půdy první a druhé třídy ochrany pouze pro potřeby veřejné infrastruktury, zemědělství, lesního a vodního hospodářství, rodinného bydlení nebo rekreace, a to pouze ve výjimečných případech. Zároveň stanovuje souhlas k použití sedimentu, pozbývá-li platnosti, nebylo-li zahájeno do tří let. Zároveň ruší přestupek za využívání půdy první a druhé třídy ochrany jako plantáž dřevin. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 148, přihlášeno 93, pro 35, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: Poslední pozměňovací návrh H15, opět se týká zemědělského půdního fondu, příjemcem odvodu, a pokud není státní rozpočet, ale Státní pozemkový úřad. Stanovisko garančního výboru je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 149, přihlášeno 94, pro 20, proti 13. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Pozměňovací návrh kolegy Holíka uvedený pod písmenem I, kdy je deklaračního charakteru, říká, že voda je základní podmínkou života na planetě Země atd. Stanovisko je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 150, přihlášeno 94, pro 23, proti 29. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: Dále tady máme pozměňovací návrhy kolegy Schillera uvedené pod písmenem J1 až J5. Je to problematika zneškodňování odpadních vod, úprava § 38 odst. 2 zákona o vodách, který stanoví dovážené odpadní vody zneškodňované na komunálních čistírnách odpadních vod, přestupek pro provozovatele čistíren odpadních vod, přestupky za neplnění povinnosti uložené opatřením komise pro sucho, ustanovení přestupky dle předchozího a přiřazuje jim sazby. Stanovisko garančního výboru je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 151, přihlášeno 94, pro 20, proti 37. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: Pozměňovací návrh J6 se nehlasuje, protože jsme přijali pozměňovací návrh A2, a zároveň J7 je možný hlasovat pouze s hlasováním J6. Takže tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovací návrhy kolegy Schillera.

Jsme u pozměňovacích návrhů kolegy Holomčíka. Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod písmenem K1 až K3. Je to problematika, která stanovuje, že v chráněných oblastech přirozené akumulace vod se zakazuje těžba rašeliny a nerostů a další práce vedoucí k odkrytí hladiny podzemních vod, a stanovuje přestupky za toto porušení. A dále jsou to přechodná ustanovení. Stanovisko garančního výboru je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 152, přihlášeno 94, pro 29, proti 34. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Pozměňovací návrhy pod písmenem K4 až K5. Je to změna zákona o ochraně veřejného zdraví a stanovení účinnosti zákona o ochraně veřejného zdraví. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 153, přihlášeno 94, pro 91, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: A poslední návrhy kolegy Holomčíka, K6 až K7. Je to problematika: údaje z evidence stavu vod se zveřejňují jako otevřená data včetně nabytí účinnosti tohoto ustanovení. Stanovisko je kladné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 154, přihlášeno 94, pro 89, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu kolegy Munzara. Vzhledem k tomu, že jsme nepřijali pozměňovací návrh G15, je to - rozšíření tohoto pozměňovacího návrhu a postupy pro omezení odtoku povrchových vod ze srážek na stavby upraví prováděcí předpis. Stanovisko garančního výboru je záporné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP