(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já se tímto přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu číslo 800, který tímto načítám k hlasování ve třetím čtení. Už jsem to odůvodňoval v obecné rozpravě a dovolím si zareagovat na pana ministra a na paní zpravodajku prostřednictvím pana předsedajícího.

My jsme si vědomi toho, že reformu volebního systému je potřeba projednat řádně. A právě proto jsme žádné změny ve volebním systému nenavrhli. My jsme navrhli snížení klauzule a zrušení aditivní klauzule pro koalice, ale neudělali jsme žádné změny v počtu krajů, ve velikosti krajů, v přepočítávacích systémech. To všechno zachováváme. A vzhledem k tomu, že ta technická novela odstraňuje věci, které považujeme za technické chyby, tak my zase považujeme za technickou chybu, že je tam ten absurdní aditivní systém pro koalice. To je podle nás technická chyba toho zákona, která byla účelově zavedena kvůli čtyřkoalici. Ostatně pamatujeme si, na tomto plénu velmi často někdo říká, že se nemají zavádět zákony kvůli nějaké specifické situaci. A tehdy byl jednoznačně přijatý zákon kvůli konkrétnímu politickému subjektu. A my si myslíme, že tento dysbalance je potřeba odstranit. Považujeme ho za diskriminační a je v rozporu s poměrným systémem, který v České republice podle Ústavy má být.

Jinak naprosto souhlasím s tím, že volební systém potřebuje větší změny. Ostatně ta disproporce, o které hovořil kolega Výborný, že hnutí ANO potřebovalo dvakrát méně hlasů na mandát než hnutí STAN, podle nás není řešitelná technickými úpravami volebního systému a potřebuje to komplexní novelu. S tím souhlasím. Ale zdůraznil bych, že náš pozměňovák je na dva paragrafy a fakticky se ruší jen technické parametry, systém jako celek se nemění. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi a pokračujeme v podrobné rozpravě vystoupením pana místopředsedy Pikala. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za slovo. Já jsem sem přišel, hlavně abych načetl svůj návrh, tzn. sněmovní dokument číslo 806. Je to změna volebních komisí v případě místních a krajských referend tak, abychom mohli tu přímou demokracii budovat odspodu, jak by měla být budována. Děkuji panu ministrovi, že se přihlásil k tomu, že tenhle návrh je vhodný. Je to kvalitně připraveno, můžete si to včetně podrobného odůvodnění, proč se to zavádí, samozřejmě prohlédnout. Já už jsem návrh předal paní zpravodajce, nevidím důvod, abych tady říkal ještě něco dalšího, takže děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Pikalovi. A dalším vystupujícím v podrobné rozpravě je pan poslanec Výborný, připraví se paní kolegyně Langšádlová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Já bych se tímto chtěl přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsou načteny v systému pod číslem 702 a 703 včetně důvodové zprávy. Tu jsem také tady tlumočil v rámci obecné rozpravy. A snad mi ještě dovolte jenom krátce komentář.

Samozřejmě jsme si vědomi toho, co tady bylo zmiňováno, že se jedná o technickou novelu. Nicméně jsme se domnívali, že v situaci, kdy je tady podaná ústavní stížnost, by mohla být Sněmovna a Parlament rychlejší a zareagovat na to. Nicméně pokud se tak nestane, tak já také vnímám tu diskusi z ústavněprávního výboru, kde zaznělo i od poslanců z ostatních poslaneckých klubů včetně klubu ANO, že jsou připraveni k otevření debaty a diskuse, a to nejenom na úrovni Sněmovny, ale i dalších odborníků. I když podotýkám, že naše návrhy nejsou podávány od stolu, ale byly diskutovány s ústavními právníky. Myslím, že příští měsíc se můžeme věnovat ve spolupráci s vládou, s panem ministrem, širší diskusi nad tím volebním systémem a třeba do roka se můžeme dočkat nějaké komplexní úpravy, změny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Výbornému. Nyní paní poslankyně Langšádlová, připraví se paní poslankyně Válková. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se především chtěla přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 802, kde je pozměňující návrh, který jsem uváděla. A přece jen bych krátce zareagovala na to, co tady říkal pan ministr.

Já si nemyslím, že k těm chybám, k pochybením, které nám tady zpochybňují celý volební systém nebo výsledky voleb, dochází z nějakých politických úmyslů, zlých úmyslů. Jsem opravdu přesvědčena, že je to nedbalost. A jsem také přesvědčena o tom, že kdyby tam bylo vědomí toho, že nějaké opravdu byť malé promile bude zpětně kontrolováno, že by ty komise byly ještě pečlivější a k těm pochybením, která opravdu byla tak závažná, že vedla ke změně mandátu, to je výrazné pochybení a výrazné zpochybnění výsledku voleb, tak jsem přesvědčena, že by k tomu nedocházelo.

Víte, mě mrzí, že se bráníte, protože všude existuje takový princip, že ve chvíli, kdy nějaký proces řídíte, tak musíte řídit rizika. Ty věci, které vy děláte, které by měly předcházet přípravě, jsou dílčím způsobem správnou reakcí. Ale jsem přesvědčená, že tento mechanismus, který navrhuji, by opravdu výrazně snížil to riziko. Ale řiďme rizika u toho mechanismu, který je pro zastupitelskou demokracii naprosto zásadní, a to jsou volby. A prosím, pane ministře, mě znepokojuje to, že nenavrhujete dostatečná opatření pro to, aby tady výsledky voleb, principu, který je naprosto zásadní pro zastupitelskou demokracii, nebyly zpochybňovány. A ty návrhy, které jste přinesl, samozřejmě k něčemu přispívají, ale nejsou dostatečné. A mě to velmi mrzí, že vám jako ministrovi vnitra na tak zásadní věci, jako je zpochybnění výsledků voleb, ke kterému došlo, nezáleží a nejste ochotni přistoupit k tomu, že byste přijali nějaký díl kontrolního mechanismu, který by eliminoval zpochybnění tohoto základního demokratického kroku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Langšádlové. Nyní paní poslankyně Helena Válková, zatím poslední přihlášená do podrobné rozpravy. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Takže já se také jako moji předřečníci, pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, hlásím ke sněmovnímu dokumentu číslo 784. Protože jsem měla pocit, že jsem své vystoupení v obecné rozpravě možná vzala příliš zkrátka, tak si dovolím přece jenom z té poměrně obsáhlé důvodové zprávy odcitovat ještě asi dva argumenty, resp. ne argumenty, vysvětlení je příhodnější výraz, a to totiž hlavně pro zde přítomné právníky.

Já jsem si sama v tomto směru i nastudovala k tomu judikaturu a opravdu volební zákon se vyhýbá pojmu bydliště. Pro oblast volebního práva jako práva veřejného je podstatné, kde je volič primárně veden v seznamu. A zdůrazňuje ten aspekt administrativní, který vychází z evidenčního principu. Čili není to jako v občanském zákoníku podle § 80 to věcné pojetí, ale je to to administrativní pojetí. Takže to je první moje poznámka.

Druhá poznámka se týká té zmíněné obecné rozpravy, judikatury, kdy např. Krajský soud v Brně k tomu vydal, byť se tomu říká, když jde o jedno individuální rozhodnutí, které je závazné pouze inter partes, takové doporučení státní volební komisi, která měla upozornit na povinnost v případě žádostí do těch seznamu voličů zapsat i občany jiného členského státu EU, abychom se vyhnuli těm stovkám žalob, které by následovaly a skončily by tak, jak jsem naznačila v obecné rozpravě. To se tu skutečně také stalo. Čili to jsou ještě ty další argumenty, kdyby si někdo říkal, proč to upravujeme. Tak právě proto, abychom tomuto předešli.

Jinak se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 784, který byl vložen do našeho systému, a předpokládám, že ten pozměňovací návrh shledá i u vás pozitivní odezvu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové a ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy s pozměňovacím návrhem. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není ani od ministra ani od zpravodajky. Protože v podrobné rozpravě nepadl žádný návrh, který by byl hlasovatelný, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce. Končím bod 22. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP