(11.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Ještě než začnu další bod, a to bod 11, který je pořadem schůze, předsedovi Poslanecké sněmovny byla doručena omluva paní kolegyně Balaštíkové od 11.30 hodin do konce jednacího dne.

 

Nyní se tedy budeme zabývat bodem číslo

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 51/ - druhé čtení

Děkuji panu ministrovi Ťokovi, že zaujal místo u stolku zpravodajů, děkuji paní poslankyni Ožanové, že zůstala jako zpravodajka hospodářského výboru. Můžeme začít návrhem, resp. úvodním slovem ministra dopravy pana Ťoka. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem předloženého návrhu zákona je zejména implementace práva Evropské unie, a to především tří směrnic upravujících oblast pravidelných technických prohlídek vozidel, silničních technických kontrol užitkových vozidel a přípustných rozměrů a hmotností vozidel.

Nejrozsáhlejší jsou vstupy do zákona č. 56/2001 Sb.., v němž bude nejpodstatnější změnou začlenění měření emisí vozidla jako jedné ze skupin kontrolních úkonů do pravidelné technické prohlídky vozidla. Návrh zákona současně počítá s tím, že měření emise bude možné provést i ve stanici měření emisí před provedením ostatních kontrolních úkonů ve stanici technické kontroly. Bude na rozhodnutí provozovatele vozidla, zda své vozidlo podrobí technické prohlídce pouze ve stanici technické kontroly, nebo bude tato prohlídka provedena ve stanici měření emisí a následně ve stanici technické kontroly. Protokol o celkovém výsledku technické prohlídky bude vždy vystavovat kontrolní technik, jehož odborná způsobilost bude zahrnovat i měření emisí. Současně však bude umožněna existence dílčí kategorie kontrolních techniků, jejichž oprávnění bude omezeno na měření emisí.

Dále je doplňována úprava pro ztížení přetáčení tachometrů a zjednodušováno je povolovací řízení pro stanice měření emisí.

Dále se upravuje oblast kontrolního vážení, úpravy povolených hmotností a rozměru vozidel či dílčí změny v úpravě technických silničních kontrol.

Návrh zákona byl projednán v garančním hospodářském výboru, který přijal např. pozměňovací návrhy týkající se prodloužení lhůt pro pravidelné technické prohlídky motocyklů, stanovení rozsahu povinné výbavy vozidel na úrovni zákona, nového vymezení tzv. záchranářské uličky, vypuštění změn právní úpravy, jež byly v mezidobí již přijaty. Zakotvení možnosti vyřízení přestupku neoprávněného stání na vyhrazeném parkovišti příkazem na místě upřesní možnosti ukládání správního trestu, napomenutí u přestupku v oblasti pravidel silničního provozu, legislativně technické opravy odkazů, posunutí data nabytí účinnosti zákona. Rovněž byly doporučeny ke schválení pozměňovací návrhy upřesňující výpočet časové pracnosti provedení jednotlivých druhů technických prohlídek a také ty, kterými se zavádí možnost použití modročervených majáků složkami integrovaného záchranného systému. S těmito pozměňovacími návrhy Ministerstvo dopravy souhlasí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi dopravy Danu Ťokovi a připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 51/1 až 3.

Nyní žádám zpravodajku hospodářského výboru paní poslankyni Zuzanu Ožanovou, aby nás informovala o jednání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit vás s výsledky projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 51.

Hospodářský výbor se zabýval tímto sněmovním tiskem třikrát. Dne 14. února 2018 a 28. března 2018 výbor přerušil projednávání tohoto sněmovního tisku. Až dne 24. dubna 2018 po předchozím projednání v podvýboru pro dopravu hospodářský výbor projednal návrh zákona a přijal k němu usnesení. Doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 51 ve znění 25 schválených pozměňovacích návrhů.

Od jednání výboru byly načteny další pozměňovací návrhy. Předpokládám, že předkladatelé těchto pozměňovacích návrhů je sami řádně odůvodní, proč je předkládají.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které je zatím pět přihlášek, a první je přihlášený pan poslanec Polanský, připraví se pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji vám. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně a poslanci, rád bych se později v podrobné rozpravě přihlásil ke čtyřem pozměňovacím návrhům, které bych rád teď stručně představil.

První z nich je sněmovní tisk (dokument) 836, který ruší jednu část novely, vlastně tu část novely, která není transpozičního charakteru, a sice tu, která umožňuje spjatost servisu a stanic STK.

Velká část poslanců má za to, a ukázalo se to na půdě hospodářského výboru, kde se to velmi pečlivě diskutovalo, že je vhodné zachovat oddělení zájmů provozovatele stanice technické kontroly a zájmů souvisejících s výrobou prodeje nebo opravou vozidel. Já osobně jsem se velmi dlouho rozmýšlel, zda spjatost umožnit, či ne, a přiznám se, že na půdě hospodářského výboru jsem sám nakonec hlasoval pro zahrnutí tohoto bodu. Od té doby se ale problematikou zabýváme velmi intenzivně a přiklonili jsme se nakonec k argumentu, že poměrně funkční model fungování tohoto typu přenesené státní kontroly není samozřejmá věc. Příkladem může být např. situace se stanicemi technické kontroly v Polsku. Tam, kde není hluboký a systémový problém, dejme přednost evoluci před revolucí, protože jinak existuje reálné riziko, že takový problém přivodíme. Nedávno zavedená povinnost kamerového záznamu v průběhu procedury je věc opravdu čerstvá a neměla možnost se ještě plně pozitivně projevit. Nechme proto v tomto případě rozhodnout ctěné plénum.

Druhý tisk, ke kterému se přihlašuji, je tisk (dokument) 570. Současný zákon o podmínkách provozu na provozních komunikacích stanoví, že bližší podmínky upřesňující jednotnost provádění technických kontrol ve zkušebních stanicích nebo pověřené zkušebně technických prohlídek a měření emisí ve stanicích technické kontroly je stanoven ve Věstníku dopravy. Vzhledem k tomu, že věstník mnohdy obsahuje informace o ustanovení, které jsou v rozporu se závaznými předpisy, např. odsunutí platnosti vyhlášky, tato praxe je velmi problematická, může být v rozporu s principem předvídatelnosti práva a principem právní jistoty, neumožňuje efektivně vést správní řízení, např. dohledávat z věstníku informace, a mnoho dalších. Jsme přesvědčeni, že natolik závažnou věc, jako je metodika jednotného provádění technických kontrol, by měla být ošetřena řádným právním předpisem, tedy ministerskou vyhláškou.

Dále bych se rád přihlásil k tisku (dokumentu) 788, jehož předmětem je změna podmínek, za kterých může dojít k odebrání licence provozovateli STK. Současná novela zavádí institut odebrání provozní licence stanice technické kontroly v případě závažného porušení povinností. Předkládaný pozměňovací návrh tuto možnost připouští, ale teprve v případě opakovaného závažného porušení povinností. Jsme toho názoru, že v případě prvního nálezu by mělo dojít k udělení vysoké pokuty a k zavření stanice STK, teprve pokud nebude zjednána náprava, popř. pokud dojde k dalšímu hrubému porušení povinností. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP