(16.40 hodin)

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. V případě, že úřad nebude zřízen - a určitě to bude skvělá zpráva - tak budeme muset rozhodnout o tom, v případě, že zřízen bude, kde bude sídlit, a já tedy navrhuji a hlásím se k pozměňovacímu návrhu pod číslem 4065, abychom nahradili v § 19 slovo "v Praze" slovem "v Brně". Jak jsem říkal, vedou mě k tomu nejen ekonomické důvody, ale také to, že pokud ten úřad má být nezávislý, to jsme několikrát slyšeli, tak by asi neměl sídlit tam, kde má centrály většina politických stran. Myslím si, že Brno jako město soudnictví, kde logicky soudy budou přezkoumávat rozhodnutí případně toho úřadu, je tím místem správným. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jeronýmu Tejcovi. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se pan poslanec Karel Fiedler. Prosím o klid! Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto se hlásím ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem vložil do systému pod čísly 4157, 4158, 4501 a 4502.

Ten první pozměňovací návrh, 4157, se týká změny v § 18, omezení spektra možných dárců politického institutu podobně jako v případě dárců politickým stranám.

Pozměňovací návrh číslo 4158 se týká toho, aby nemohlo dojít k obcházení limitů na maximální povolenou výši daru pro stranu od jednoho dárce v jednom kalendářním roce na 3 mil. korun, a měl by obdobný limit být zaveden i pro limity na dary politickým institutům a obchodním korporacím. Týká se tedy opět § 18.

Pozměňovací návrh číslo 4501 se týká v podstatě zrušení úřadu a převedení kompetencí ke kontrole hospodaření politických stran a hnutí na předsedu Poslanecké sněmovny, který jsem tady zdůvodňoval před chvílí.

Pozměňovací návrh číslo 4502 je v podstatě zrušení úřadu a ponechání kompetencí Poslanecké sněmovně, v daném případě tedy kontrolnímu výboru.

Všechny tyto pozměňovací návrhy jsem zdůvodňoval v obecné rozpravě a považuji zdůvodnění za dostatečné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nyní pan poslanec Karel Fiedler, připraví se pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Kolegové byli rychlí, já toho mám trochu více, ale budu se snažit být také stručný, ať neztrácíme tolik času.

První můj pozměňovací návrh je ve sněmovním systému pod číslem 4132 a jeho obsahem je to, že zakazuje přijímat dary, resp. poskytovat dary těm, kteří jsou příjemcem státních dotací. Podstatou toho je to, že firma, která přijímá státní dotace, na jedné straně natahuje ruku vůči státnímu rozpočtu a na druhé straně je vydává politickým subjektům a nelze tyto peníze oddělit. Pokud tedy někdo chce žádat o dotace, nesmí sponzorovat a přispívat dary politickým stranám. Tímto se tedy hlásím ke sněmovnímu tisku 43 (?).

Krátké zdůvodnění. Důvodem toho je jasné šetření financí ze státního rozpočtu a větší transparentnost.

Druhý pozměňovací návrh, který je ve sněmovním systému pod číslem 4408, říká, že v případě, že dojde k založení politické strany nebo politického hnutí nebo ke změnám stanov, tyto stanovy, které jsou předkládány k registraci na Ministerstvu vnitra, jsou podepsány všemi členy, myšleno tedy zejména u toho založení toho spolku, tak aby zakládající spolek měl jistotu, že stanovy, na kterých se domluvil a politická strana má na nich fungovat, jsou v souladu s tím, jaký byl zájem zakladatelů.

Krátké zdůvodnění. Je to z důvodu toho, aby došlo k naprosté garanci členům, kteří tuto stranu zakládají, že budou účastni spolku, na kterém se domluvili. Je to dáno, přiznám se, i mými osobními zkušenostmi, které jsem nabyl, takže je to i pro čistotu politického prostředí. Hlásím se tímto ke sněmovnímu tisku 4408.

Další můj pozměňovací návrh, který je ve sněmovním systémem pod číslem 4409, říká, že v případě, že dojde ke sloučení politických subjektů nebo k jejich zániku, údaje o tom původním zůstávají v rejstříku zapsány, tak aby byly dále dohledatelné a byla jasná historie.

Zdůvodnění. Připomínek k tomuto je několik. Sám jsem se setkal s problémem, že jsem si nemohl dohledat informace. I od kontrolního výboru jsem zaregistroval podobné připomínky a výtky, že toto není řešeno. O subjektu, který takto zaniká, v podstatě není veden žádný záznam v rejstříku. Jde o to, aby byla dohledatelná historie. Hlásím se tedy tímto ke sněmovnímu tisku 4409.

Polovinu máme za sebou.

Další je tisk, který je ve sněmovním systému pod číslem 4410 a říká, že pokud dojde ke změnám stanov politického subjektu ať už strany, nebo hnutí na jednání, konferenci nebo sněmu, návrh stanov, který se předkládá na Ministerstvo vnitra, musí být podepsán všemi členy návrhové komise. Zdůrazňuji návrhové komise.

To zdůvodnění je v podstatě stejné nebo podobné jako u sněmovního tisku 4408, garance dojednaného a zabezpečení čistoty politického prostředí. Hlásím se tedy tímto ke sněmovnímu tisku 4410.

Pátý pozměňovací návrh je pod číslem 4499, který rozšiřuje údaje uvedené na transparentních účtech. V návrhu zákona je to tak, že tam jsou příjmy a výdaje na politickou kampaň, a já dávám návrh, aby to bylo rozšířeno i o běžné provozní výdaje politických subjektů, protože se domnívám, že existuje reálná možnost a obava z toho, že tyto částky, které budou vynakládány na volební kampaně, budou účelově přesouvány do provozních výdajů, v čase posouvány tak, aby tyto výdaje byly skryty a rozpuštěny do delšího časového období. Domnívám se, že toto nebezpečí je poměrně reálné.

Zdůvodnění je jednoduché - zabezpečení naplnění textu a myšlenky zákona, který tímto novelizujeme, a nastavení mantinelů pro to, aby nedocházelo k těmto přesunům, které by mohly zkreslit částky vynakládané na volební kampaně. Tímto se tedy hlásím ke sněmovnímu tisku 4499.

A jsme u mého posledního pozměňovacího návrhu, který je v systému pod číslem 4500, který říká, že výroční zprávy jsou povinny předkládat i ty politické subjekty, u nichž došlo k ukončení činnosti buď rozpuštěním, nebo sloučením s jiným politickým subjektem. Dosavadní praxe je taková, že se to má objevit ve výroční zprávě subjektu, se kterým došlo ke sloučení. Praxe je ovšem taková, že se tam tyto údaje, jak jsem zjistil, dohledat nedají. Tento můj pozměňovací návrh říká to, že jasně stanoví, že tato povinnost je za období od 1. ledna až k datu zániku původního politického subjektu.

Zdůvodnění je opět takové, aby byla dohledatelná historie, pokud by byl zájem se podívat do minulosti tohoto subjektu, který ani ne tak zanikl, jako se sloučil s jiným subjektem. Tímto se tedy hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 4500.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP