(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Fiedlerovi. Ještě budu konstatovat omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 16.30 do skončení jednacího dne a na dny 2. a 3. 6. se omlouvá pan poslanec Vojtěch Adam.

Nyní pan poslanec Martin Lank v podrobné rozpravě a připraví se pan kolega Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo. Nebudu zdržovat, jenom velice stručně. Chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem tady odprezentoval a který je zavedený v systému pod číslem sněmovního dokumentu 4412. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura, zatím poslední přihlášený v podrobné rozpravě. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chci představit dva pozměňující návrhy. První, jehož číslo sněmovního dokumentu je 4503, se týká výplaty státního příspěvku politickým stranám. V dnešní době je to zpětně dvakrát za rok, to znamená jednou za šest měsíců. Politické strany si tím pádem musí zajistit provozní financování po dobu šesti měsíců ať už z úspor, nebo z úvěru. Navrhuji, aby to bylo čtyřikrát ročně, tzn. ta potřeba zajistit si provozní financování by klesla z šesti na tři měsíce, což je bezesporu dobře.

Můj druhý pozměňující návrh je obsažen ve sněmovním dokumentu 4504. V něm navrhuji vrátit státní příspěvek za mandát jak poslanců, senátorů, tak za mandát krajských zastupitelů a zastupitelů hlavního města Prahy na původní a dlouhodobě používanou úroveň.

Oba dva sněmovní dokumenty obsahují i zdůvodnění v písemné podobě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova pana ministra. Není tomu tak. Pana zpravodaje? Není tomu tak. Po skončení podrobné rozpravy mohu konstatovat, a zpravodajové mě kontrolují, že nepadl žádný návrh na vrácení zákona garančnímu výboru ani na zkrácení lhůty k projednání do třetího čtení, a aby se jím garanční výbor nezabýval. Čili mohu ukončit druhé čtení bodu číslo 16.

 

Můžeme pokračovat. Podle schváleného pořadu schůze máme bod číslo

 

30.
Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv)
/sněmovní tisk 699/ - druhé čtení

Požádám, aby se připravil pan ministr Marian Jurečka, pan poslanec Jan Chvojka, který je zpravodajem garančního ústavněprávního výboru, a pan poslanec Klán, který je zpravodajem výboru pro veřejnou správu. Hospodářský výbor bude zastupovat Štěpán Stupčuk.

V tuhle chvíli žádám za navrhovatele pana ministra Mariana Jurečku, aby uvedl druhé čtení tohoto tisku. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, vážený pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách a účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, tedy zkráceně zákon o registru smluv.

Jediným cílem námi předloženého návrhu zákona je vyjmutí národního podniku Budějovický Budvar z působnosti zákona o registru smluv, a to ještě před nabytím účinnosti tohoto zákona. Tento krok je motivován obavou, že zahrnutí Budějovického Budvaru do působnosti zákona o registru smluv v praxi způsobí značné problémy s velmi vážnými důsledky pro tento národní podnik. Specifické postavení Budějovického Budvaru, které jeho vyjmutí z působnosti zákona o registru smluv odůvodňuje, je podle mého názoru dostatečně známé. Budějovický Budvar je podnikatelským subjektem a hlavním cílem jeho činnosti je dosahování zisku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás na chviličku přeruším. Připomenu, že na galerii pro hosty máme dnes dalšího významného hosta, je to první místopředseda Parlamentu Estonska, kterého doprovází pan místopředseda Gazdík. Pane místopředsedo, vítáme vás u nás. (Poslanci povstávají v lavicích a potleskem vítají delegaci.)

Děkuji. Můžete, pane poslanče, pokračovat.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Především však je třeba zdůraznit, že Budějovický Budvar se pohybuje na vysoce konkurenčním trhu, a to nejen vnitrostátním, ale zejména mezinárodním. Tímto se Budějovický Budvar odlišuje od státních podniků, jež čelí pouze omezené nebo vůbec žádné konkurenci. Povinným zveřejňováním smluv, do jejichž okruhu spadají nutně také smlouvy se zahraničními odběrateli, by byl Budějovický Budvar vystaven narušení dlouhodobě budovaných obchodních vztahů, zhoršení konkurenceschopnosti a poškození hodnoty podniku. Povinným zveřejňováním smluv se Budějovický Budvar navíc vystavuje nebezpečí zhoršení svého postavení v probíhajících známkoprávních sporech.

Budějovický Budvar je významným zaměstnavatelem a do státního rozpočtu prostřednictvím fondu zakladatele odvádí každoročně část zisku v řádech stamilionů korun. Nezanedbatelná je rovněž úloha, již svým úspěšným působením na mezinárodním trhu Budějovický Budvar zastává při šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Rizika, jež zákon o registru smluv pro Budějovických Budvar představuje, mají celospolečenský přesah.

Hospodářský výbor návrh zákona projednal dne 18. 3. 2016 a doporučil jej schválit ve znění pozměňovacích návrhů.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj návrh zákona projednal dne 1. 4. a doporučil jej schválit v předloženém znění.

Ústavněprávní výbor návrh projednal dne 25. 5. 2016 a doporučil jej schválit ve znění pozměňovacích návrhů.

Společným jmenovatelem pozměňovacích návrhů schválených na výborech je rozšíření výjimek ze zákona o registru smluv. Za předkladatele návrhu zákona mohu konstatovat, že není naším záměrem bránit přijetí komplexnějšího řešení, pokud na něm bude široká politická shoda. Z našeho pohledu je ovšem zcela zásadní, že výsledek nesmí ohrozit náš původní cíl, tedy vynětí Budějovického Budvaru z působnosti zákona o registru smluv.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi za předkladatele. Konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a hospodářskému výboru. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 699/2 až 6.

Nyní žádám zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Jana Chvojku, aby nás informoval o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ústavněprávní výbor se předmětným tiskem zabýval na své 67. schůzi minulou středu, 25. května 2016. Po vyjádření člena návrhové skupiny poslanců, ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky, zpravodaje poslance doktora Jana Chvojky a po rozpravě ústavněprávní výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila. Za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona změny a doplňky - které máte každý buďto na svých stolech, nebo v systému. Za třetí pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu. Za čtvrté zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi v ústavněprávním výboru. Za páté zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Janu Chvojkovi. Nyní požádám zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Jana Klána, aby nás informoval o jednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 39. schůzi po odůvodnění návrhu poslancem Ing. Marianem Jurečkou, po zpravodajské zprávě poslance Mgr. Jana Klána a po rozpravě přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 699 projednat a schválit v předloženém znění.

Já se zároveň s přednostním právem hlásím do obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. O další zpravodajskou zprávu požádám zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Štěpána Stupčuka, aby nás informoval o projednání v hospodářském výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru k předmětnému tisku. Hospodářský výbor se zabýval návrhem zákona na své 35. schůzi ze dne 30. března 2016 a po vyslechnutí úvodního slova pana poslance Petra Kudely a zpravodajské zprávě pana poslance Štěpána Stupčuka a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky projednala a schválila sněmovní tisk 699 ve znění schválených pozměňovacích návrhů, tak jak byly schváleny hospodářským výborem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP