(16.30 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Důvodová zpráva jako jednu z variant řešení uvažuje i variantu, v níž je ponechána funkce Poslanecké sněmovny jako dohledového orgánu. Lze souhlasit se závěry důvodové zprávy, že nelze opodstatněně požadovat, aby byla zároveň nadána veškerými oprávněními, která náleží klasickému správnímu orgánu. Přesto je možné, aby Poslanecká sněmovna vykonávala dohled nad hospodařením politických stran, byť s omezeným rozsahem, do doby, než bude připraven efektivní způsob kooperace mezi Poslaneckou sněmovnou a správními orgány.

Předložený pozměňovací návrh chce odstranit nadbytečnou tvorbu nového ústředního správního úřadu, který rozšíří administrativní aparát, ačkoliv je z politické praxe okolních států patrné, že podobné opatření k účinnému dohledu nad politickými stranami není vůbec potřeba. Poslanecké sněmovně zůstává zachováno právo dohledu a přezkum nad výročními zprávami.

S ohledem na připomínky důvodové zprávy bylo ponecháno zatím bez řešení sankcionování při porušení zákona politickou stranou či hnutím. Tento problém lze ale v budoucnu rychle odstranit po konstruktivní debatě o tom, jak lze mechanismus nastavit. Navržená změna rozhodně nepřinese zhoršení oproti stávajícímu stavu a zároveň zabrání tvorbě nového, nadbytečného správního úřadu.

V neposlední řadě je třeba podotknout, stejně jako uvádí důvodová zpráva, že navrhovaná změna nepřinese žádné významné zvýšení nákladů na fungování systému. Lze předpokládat, že administrativní aparát Sněmovny bude třeba v řádu jednotlivců navýšit. Je nutno poukázat na skutečnost, že česká legislativní úprava je koncipována dost komplikovaným způsobem a měla by být zásadně zjednodušena.

To je všechno, co jsem chtěl ke svým pozměňovacím návrhům, ke kterým se potom přihlásím v rámci podrobné rozpravy. Já v podstatě výhrady, které jsem měl a mám, tady sděluji konzistentně od prvního čtení a není to žádná změna mých názorů. Myslím si, že úřad je zbytečný. A jestliže praxe říká, že v Rakousku tento systém funguje, v Německu tento systém funguje, a pan ministr Dienstbier tady sám na mikrofon řekl, že německá právní úprava je zpracována velmi dobře, pak si vezměme z této německé právní úpravy i tu část, která se týká kontroly hospodaření německým parlamentem, tedy Bundestagem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Dále je přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Martin Lank. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych tady chtěl ve stručnosti představit pozměňující návrh strany Úsvit národní koalice. Tento náš pozměňující návrh upravuje § 4, který vymezuje podmínky vzniku a činnosti stran. Tento paragraf říká, že činnost nemohou vykonávat strany, které porušují Ústavu a zákony, chtějí odstranit demokratické základy státu nebo ohrožují práva a svobodu občanů. To je všechno samozřejmě naprosto v pořádku a je to nezbytná podmínka pro fungování demokracie. V pořádku ale podle našeho názoru ovšem není, že je na základě těchto paragrafů kriminalizováno vymezování se vůči nenávistným ideologiím. A ano, mluvím konkrétně o vymezování se vůči islámu. Islám je v dnešní době u výrazné části jeho vyznavačů už více než náboženstvím, spíše politickou ideologií, a to ideologií, která jednoznačně potlačuje lidská práva, pošlapává rovnost mužů a žen, neuznává právo být bez vyznání,

povoluje ponižující a kruté tresty, nepřipouští svobodnou vůli partnera. Já doufám, že se snad shodneme, že toto do evropského prostoru nepatří. Přesto se objevují názory, že snaha o zákaz této zhoubné ideologie je podněcováním k nenávisti, k náboženskému vyznání.

Chceme proto tímto pozměňujícím návrhem, ke kterému se následně přihlásím v podrobné rozpravě, jednou provždy stanovit, že usilovat o potlačení islámu je povoleno a že to nemůže vést k zákazu činnosti politické strany nebo hnutí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Lankovi. Ptám se nejdříve, jestli je zájem ještě v obecné rozpravě vystoupit. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Pane ministře? Ano. Pan ministr vnitra Milan Chovanec. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jen velmi krátce. Debata k vzniku úřadu se vedla velmi dlouho. Vedla se v koalici, vedla se ve výborech a došli jsme k názoru, který je kompromisní, a to je vytvoření tohoto malého úřadu.

Já také nejsem zastáncem tvorby nových úřadů na vše, ale tady si myslím, že opodstatněnost je namístě z jednoho jediného důvodu. Pokud budeme chtít, aby v rámci tohoto zákona byla vymahatelnost a bylo možno udělit sankci, sankci vyjádřenou pokutou ve finančním vyjádření, tak z našeho pohledu ani kontrolní výbor Sněmovny ani NKÚ nejsou schopny jako orgány, které nejsou orgány správní v této věci, tyto pokuty uložit a následně vymáhat. My se obáváme, že v tomto případě, pokud by se takto dělo, že by strany, které by tyto pokuty obdržely a obrátily se na české soudy, že by soudy pokuty rušily. To znamená, pokud přijmeme filozofii, že za prohřešek má následovat trest, a trest rozumí se tedy pokuta ve finančním vyjádření, tak jiný způsob než tento úřad z našeho pohledu není možný.

Při debatě padaly návrhy na to, že by kontrola měla být nezávislá, nějakými aktivisty dejme tomu, až po to, že úřad má být daleko větší. Toto je kompromisní návrh. Znovu říkám, nejsem zastánce nových úřadů, ale tady je to z mého pohledu namístě.

Co se týká sídla, už o tom hovořila, vaším prostřednictvím pane předsedající, paní poslankyně Němcová. Na výboru padaly návrhy na to, že má být sídlo v Brně, v Ústí. A právě z těchto důvodů se výbor neujednotil na tom, kde by toto sídlo mělo být. Předpokládám, že debata se o tom ještě povede.

Tak to je jenom krátké shrnutí debaty. Samozřejmě rozhodneme následně hlasováním ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, máte zájem o závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji. Já jenom konstatuji, že v obecné rozpravě nepadl žádný návrh, který bychom měli hlasovat. A chtěl bych právě opravit závěrečné slovo pana ministra v tom, když říkal, že ano, ve vládní koalici se došlo k nějakému konsenzu a ve výborech potom také, tak záznam z kontrolního výboru svědčí o tom, že ke konsenzu nedošlo, když kontrolní výbor jako garanční nepřijal k tomu usnesení. Tři pro, nula proti, a sedm se zdrželo hlasování, pane ministře. To byl závěr projednávání v kontrolním výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Než se zeptám zpravodaje ústavněprávního výboru, jestli má zájem o závěrečné slovo, dovolte mi, abych přivítal na galerii pro hosty delegaci výboru pro finance a hospodářský rozvoj sněmovny poslanců Maroka. Delegaci vede předseda výboru pan Said Khairoun. Vítáme vás. (Poslanci povstali a tleskají.)

Ptám se ještě pana předsedy ústavněprávního výboru, jestli má zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Není tomu tak. Zahajuji rozpravu podrobnou. Jako první vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásil ke dvěma pozměňujícím návrhům, které se týkají úvěrování politických stran bankami a také vypuštění politických institutů z návrhu zákona. Oba pozměňovací návrhy jsou uloženy do systému pod č. 4115 a oba jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Plíškovi. A nyní dále vystupuje pan poslanec Jan Sedláček. Připraví se pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Sedláček: Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu 569, sněmovní dokument 4496. Odůvodnění k tomuto pozměňovacímu návrhu je součástí tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Sedláčkovi. Nyní pan kolega Tejc. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP