(12.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Otevírám bod

 

196.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování
člena Rady pro rozhlasové a televizní vysíláni

Žádám tedy pan předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nás informoval o krocích, které máme podniknout. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V bodu 196 návrhu Poslanecké sněmovny na jmenování jednoho člena tzv. velké mediální Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se nacházíme ve druhém kole druhé tajné volby, takže jedno místo je tam neobsazeno poměrně dlouhou dobu. Funkční období skončilo panu inženýru Janu Kostrhunovi už 1. prosince 2015.

My už jsme jednu dvoukolovou volbu absolvovali, bylo to 27. ledna a následně o několik dnů v druhém kole. Tam ani jeden kandidát nezískal dostatečný počet hlasů, proto volební komise vyhlásila 7. března novou lhůtu a přijala svoje usnesení číslo 128.

První kolo této volby proběhlo 20. dubna. A nyní to nejdůležitější, o vaši přízeň na to jedno místo se dnes budou ucházet v uvozovkách finalisté, kteří postoupili z prvního kola. Je to pan Jan Mrzena, který byl navržen klubem KDU-ČSL, v prvním kole získal 53 hlasy, a pan František Vostál, který byl navržen klubem sociální demokracie a v prvním kole měl 32 hlasy.

Připomenu, že je to návrh, výběr Poslaneckou sněmovnou. Následně bude člen rady, pokud v dnešní volbě uspěje, jmenován do své funkce předsedou vlády České republiky, panem premiérem.

I tady prosím o přerušení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, rozpravu končím. Přerušuji tento bod.

 

Dalším bodem je

 

197.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Opět žádám pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nám zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V bodě 197 jsme ve stejné fázi, tedy v druhém kole běžící volby. 12. února 2016 nám pan ministr kultury Daniel Herman navrhl deset kandidátů na volbu tří členů. Volební komise následně přijala své usnesení číslo 128. V prvním kole jsme byli, mohu říci, ze dvou třetin úspěšní. Bylo to 20. dubna. Dva ze tří členů jsme zvolili. Jsou jimi Lubor Dohnal a Jan Svěrák.

Do dnešního druhého kola postoupili dva kandidáti, opět mohu říci v uvozovkách finalisté: Richard Němec se 45 hlasy a Daniela Staníková se 62 hlasy. Z těchto dvou jmen tedy budeme vybírat.

Než ten bod přerušíme, kolegyně, kolegové, v rychlosti vás poprosím - prosím, dávejte pozor na označování volebních lístků. Vím, že to je někdy vaše svobodné rozhodnutí lístek přeškrtnout nebo neoznačit, ale velmi často nacházíme lístky, které jsou například zakroužkované a už tam chybí ty další křížky, takže znehodnocujete svůj vlastní hlas. Jenom vám to chci zopakovat. Kandidáty označujeme tak, že dáváme označení na číslo před jménem kandidáta. Pokud jste se pro něj rozhodli, dáváte kroužek a na ty ostatní dáváte křížek na to číslo.

Děkuji a můžeme jít volit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přerušuji i tento bod. Pro tajnou volbu vyčleníme čas - jaký potřebujete, pane předsedo?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Myslím, že bude stačit 15 minut - nebo mohu ten čas zaokrouhlit. Do 13.05 budeme vydávat volební lístky. Výsledky voleb oznámím pět minut před zahájením odpolední části schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Přerušuji na provedení tajné volby. Prosím členy organizačního výboru, aby využili svého přednostního práva ve volbě a nejpozději ve 13 hodin přišli na organizační výbor.

Ještě budu konstatovat omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 14.30 do 16 hodin se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Roman Kubíček.

 

(Jednání přerušeno ve 12.54 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP