(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády, zahajuji odpolední jednání 47. schůze Poslanecké sněmovny, a než začneme projednávat pevně zařazený bod 44 schváleného pořadu, požádám předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Přeji kolegům, kolegyním dobré odpoledne a v rychlosti výsledky volebních bodů. Z tří bodů jsme ve dvou případech byli úspěšní a podařilo se nám kandidáty zvolit, v jednom případě se to nepovedlo.

 

195.
Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Co se týká volby člena Nejvyššího kontrolního úřadu, bylo vydáno i odevzdáno 144 hlasovacích lístků, ostatně tak tomu bylo ve všech třech volebních bodech. Kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 73.

V případě člena Nejvyššího kontrolního úřadu jediný navržený kandidát Jan Málek získal 85 našich hlasů a byl tedy zvolen. U této volby mohu připomenout, že se jedná o návrh Poslanecké sněmovny panu premiérovi, který svojí funkcí nebo svým dekretem jmenuje člena NKÚ, nového člena do funkce.

 

196.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování
člena Rady pro rozhlasové a televizní vysíláni

U volby, u návrhu Poslanecké sněmovny na jmenování jednoho člena do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bylo toto druhé kolo druhé volby, bohužel jsme úspěšní nebyli. I tady bylo kvorum 73, kandidát Jan Mrzena obdržel 49 hlasů a František Vostál 55 hlasů. Nebyl tedy bohužel nikdo zvolen a tímto volba končí. Je to už druhá volba. Za komisi tedy mohu předeslat, že opět po dohodě s předsedy klubů vyhlásíme nový termín a pokusíme se zvolit ve třetí volbě.

 

197.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Poslední volební bod se týkal člena Rady Státního fondu kinematografie. Tam zbývalo obsadit jedno místo. I zde bylo kvorum nutné pro úspěch 73, Richard Němec získal 105 hlasů a paní Daniela Staníková 11 hlasů. Mohu konstatovat, že v této volbě Sněmovna byla úspěšná, zvolila Richarda Němce a Rada Státního fondu kinematografie je tak v tuto chvíli obsazená na plný počet.

Tolik výsledky voleb. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kolovratníkovi.

 

Naším prvním pevně zařazeným bodem, kterým se budeme zabývat, je

 

44.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 783/ - prvé čtení

Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedla paní ministryně práce a sociálních věcí paní Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, tento předkládaný návrh zákona především reaguje na onu poněkud problematickou část ustanovení v § 33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi, který se týká oné tolik diskutované podmínky souhlasu obce v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení u žadatele, který bydlí na ubytovně.

Jenom připomínám, že úprava, která je fakticky účinná od května 2015, byla přijata zde na základě poslaneckého návrhu a vlastně vytváří situaci, kdy je rozhodnutí o individuálním právu jednotlivce na hmotné zabezpečení, které uskutečňují orgány pomoci v hmotné nouzi v rámci výkonu státní správy prostřednictvím úřadů práce, podmíněno souhlasem obce v rámci výkonu samostatné působnosti. Jakkoli my chápeme, proč to tak vzniklo, to, jakým způsobem byl napsán poslanecký pozměňovací návrh, tato skutečnost působí zásadní aplikační problémy v oblasti správního práva a vyvolala také odůvodněné obavy týkající se možného rozporu této úpravy s ústavním pořádkem České republiky. Z hlediska praktického používání je dlouhodobě neudržitelná, protože tam také chybí kritéria udělení či neudělení souhlasu s vyplacením doplatku. Není upraven postup za účelem ochrany osobních údajů atd.

Proto jsem připravila návrh novely tohoto zákona. Nesouhlasila jsem s tím, abychom to řešili tak, že navrhneme pouhé vyškrtnutí tohoto problematického souhlasu obce, ale šli jsme cestou navržení souboru opatření, která reagují na problematiku ubytovávání osob v těchto podstandardních formách bydlení, jakými jsou ubytovny v katastru obce včetně bližšího vymezení podmínek pro uznání za případ hodný zvláštního zřetele. To znamená, že my jsme vlastně poslanecký návrh uchopili a nějakým způsobem zpřesnili, aby ta pravidla byla jasná a aby byla v souladu s ústavním pořádkem.

Tato navrhovaná právní úprava má nabýt účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, což by mělo zajistit dostatečnou legisvakanci.

Opakuji ještě, že i tato úprava je vedena snahou nejen ulehčit obcím a zabránit tomu, aby takoví ti podnikatelé v uvozovkách hýbali a stěhovali sociálně nejslabší skupiny po celé republice, aniž k tomu obce vůbec mohou něco říci, ale zároveň druhá stránka snahy je vedena tím, aby se osoby, které žijí v sociálním vyloučení, abychom je mohli lépe sociálně začleňovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryně. Nyní se měla ujmout slova zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Miroslava Strnadlová, která je bohužel omluvena. Určenou zpravodajku může zastoupit paní poslankyně Pavlína Nytrová, nicméně o změně zpravodaje v prvním čtení budeme hlasovat. Všechny vás odhlásím, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o změně zpravodaje na paní poslankyni Pavlínu Nytrovou.

Zahajuji hlasování o změně zpravodaje. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 258, přihlášeno je 88 poslankyň a poslanců, pro 86, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Prosím paní zpravodajku, aby se ujala slova. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Cílem této novely, jak už zde bylo řečeno, je zpřesnit podmínky nároku na dávku v hmotné nouzi.

Resort MPSV spravuje dvě dávky, a to příspěvek na bydlení v systému státní sociální podpory a doplatek na bydlení v systému pomoci v hmotné nouzi. Vládní návrh zákona, o kterém dnes mluvíme, se týká doplatku na bydlení. Tato dávka by měla pomoci příjemcům uhradit část nákladů na bydlení, popř. v odůvodněných případech i celé náklady na přiměřené standardní bydlení. Cílem je, aby si příjemci této dávky standardní bydlení udrželi, protože ztráta standardního bydlení vede k riziku sociálního vyloučení.

Co se týká osob, které užívají tzv. formu substandardního bydlení, tzn. bydlení v jiném než obytném prostoru, v ubytovně, části bytu, tak tyto osoby nemají zákonem založený právní nárok a dávka je přiznána jen v mimořádných situacích, v tzv. případech hodných zvláštního zřetele. V zákoně však není specifikován případ hodný vážného zřetele a tato skutečnost vede k aplikačním potížím. Žadatel nemá právní jistotu, když o dávku požádá, zda zrovna jeho případ bude vyhodnocen jako případ hodný vážného zřetele, či nikoli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP