(12.40 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Je to můj zásadní návod pro to, proč nepodpořím pozměňovací návrh G1. Souvisí to s tím, o čem se tady mluví. Bylo řečeno, že ti občané si půjčují dobrovolně. Říkal to, myslím, pan zpravodaj Klaška, teď si nejsem jistý, ale myslím ano. Prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, já jsem v rámci šetření, co se tady odehrává, zjistil, že existují takzvaní tipaři, kteří tipují, komu by ty půjčky, ty nehorázné sprostě drahé půjčky vnutili. Tady nejde o to, že ti lidé si chtějí půjčit. Oni se snažili zabezpečit provizi pro toho, kdo dá tip na toho, komu by tu půjčku mohli vnutit, i když on o ni sám nežádá. Bavíme se o takovém stavu na finančním trhu. To si prosím vás uvědomme.

Paní kolegyně Langšádlová říkala, ať necháme RPSN, prostřednictvím pana předsedajícího v návaznosti na to, co jsem právě řekl, paní kolegyně, to je jako když popálenému dáváme horkou tyč. To je přesně tohle. Ten popálený už neví kudy kam s penězi a my mu vnutíme ještě další finanční průser. Proto si myslím, že by to mělo být zastropováno, jak tady říkali kolegové - 900 % nebo dokonce nějaké tisíce. Měli bychom se o to snažit.

To, co říkal pan kolega Gabal, s tím naprosto souhlasím. Řada těch firem půjčky poskytuje, a jak já jsem před chvílí řekl, vnucuje a vůbec nepřemýšlí o tom, jestli jsou, nebo nejsou vratitelné. Tam nejde o to, jestli ta půjčka se zaplatí. Tam jde o to ji někomu vnutit, aby se nastartoval ten kolotoč financí, ten finanční kolotoč, který řadě lidí láme vaz.

Proto se domnívám, vážení kolegové a kolegyně, že bychom měli velmi vážně uvažovat o tom, jestli to problematické zastropování - už jsme o tom tady debatovali jednou, když tady ten návrh, ta novela byla před nějakou dobou - má, nebo nemá smysl. Na základě toho, co já jsem tady absolvoval a co jsem slyšel, jak to je, si myslím, že to smysl má.

Uvědomme si jednu zásadní věc. Jestliže klient, který si vyřizuje půjčku, potřebuje ji nebo ji chce, nevyhoví u bankovního sektoru, který má nastavena nějaká pravidla, jestli ten klient je, nebo není schopen splácet, tak jeho bonita, jeho schopnost splácet se nemění tím, že přejde k jinému institutu, nebankovnímu nebo do šedé zóny. Jeho schopnost splácet, resp. nesplácet, je pořád stejná. A jestliže ho dáváme těmto tygrům, kteří jenom čekají, komu vnutí svůj produkt, a nepřemýšlejí tolik o tom, jestli je, nebo není schopen splácet, jestli je to půjčka, která bude splácena nebo která spadne potom do nějakého dalšího režimu, tak těm lidem moc neprospíváme. Proto si myslím, že bychom měli opravdu uvážit, jestli ten pozměňovací návrh ano, nebo ne. Ať se na mě autor pozměňovacího návrhu G1 nezlobí, já jsem radikálně proti.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Fiedlerovi. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura. Požádal bych ho, že bych rád ukončil rozpravu po jeho vystoupení.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, já jsem skutečně na rozpacích, protože to evidentně nestihnu. Budu mluvit pouze k věci a k jednotlivým pozměňujícím návrhům. Možná ty dvě minuty využiji na začátek svého vystoupení.

S mnohým z toho, co tady zaznělo, souhlasím. Pan poslanec Gabal i pan zpravodaj říkali, abychom se zamysleli nad tím, že vzniká milion exekucí ročně. Já s tím souhlasím. Nicméně v okamžiku, kdy přinesu jako opoziční poslanec pozměňující návrh, který by mohl bránit vzniku zbytečných exekucí, tak stanovisko Ministerstva financí je pro mne z nepochopitelných důvodů proti.

Jedná se o to, co dělají inkasní agentury. To znamená v okamžiku, kdy si sjednáváte - každému se může stát, ztratí zaměstnání, onemocní, skutečně člověku, který doposud pravidelně plnil své závazky, že najednou nemůže. A předstupněm exekuce je také dohoda o splátkovém kalendáři. Je to mnohem účinnější, týká se to těch zodpovědnějších. Když jsem navrhl, aby sjednávání splátkových kalendářů nepodléhalo tak přísné regulaci jako spotřebitelský úvěr, tak stanovisko Ministerstva financí je, když to zjednoduším, že uzavření splátkového kalendáře je nový spotřebitelský úvěr. Ale to není pravda. Naopak by to mnoha lidem pomohlo odvrátit hrozící exekuci.

Já mám k dispozici několik čísel. Inkasní agentury řeší ročně zhruba 1,66 mil. pohledávek, jednotlivých případů, za celkem více než 21 mld. korun. A z toho 85 % tvoří pohledávky za jednotlivci.

A já si myslím, že není třeba znesnadňovat vytváření splátkových kalendářů, a umožnit těm lidem, aby se vyhnuli exekucím. Takže všechny žádám, až o tom pozměňujícím návrhu budou hlasovat, aby zkusili zapomenout, kdo je pod ním podepsaný, že jsem to zrovna já z opoziční strany, a zkusili zvážit podporu toho návrhu. Nebo si skutečně myslíte -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, mně nic jiného nezbývá než vás přerušit. Teď to nedělám ze svého oprávnění, ale z povinnosti plynoucí z usnesení Poslanecké sněmovny. Přerušuji v obecné rozpravě ve třetím čtení. Nemohu jinak, protože jsem přerušil vystoupení kolegy Stanjury, takže svou ambici uzavřít rozpravu jsem nenaplnil. A přerušuji tím i bod 160.

 

Podle usnesení Poslanecké sněmovny ve 12.45, což právě uplynulo, se budeme zabývat volebními body. Naším prvním krokem je

 

195.
Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové, pustíme se tedy do volebních bodů. Osobně je mi trochu líto, že jsme ten důležitý předchozí bod museli přerušit, na druhou stranu jménem volební komise zase musím říci, že jsem rád, protože tu máme tři nedokončené volební body, které už jsou nedokončené dva, možná dvaapůl měsíce a bude dobré, když dotčené orgány se nám podaří naplnit tak, aby mohly pracovat v souladu se zákonem, jak je jejich povinností.

První je bod 195, návrh na volbu jednoho člena Nejvyššího kontrolního úřadu. Tento materiál jsme vám nerozdali na lavice.

Já budu konstatovat úvodem, že už 28. března 2016 skončilo funkční období člence NKÚ paní Mgr. Zdeňce Profeldové, a proto tu nyní máme návrh na hlasování na tajnou volbu o novém členu Nejvyššího kontrolního úřadu. Prezident NKÚ nám 20. dubna předložil návrh na jmenování pana Ing. Jana Málka.

Abych dodržel jednací a volební řád, tak vám teď usnesení volební komise číslo 132 z 5. května v rychlosti přečtu:

Volební komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pověřuje předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu

I. s návrhem kandidáta na člena NKÚ, tak jak jej předložil prezident NKÚ, a to pana Ing. Jana Málka,

II. s tím, že zvláštní zákon způsob volby nestanoví - volební komise navrhuje volbu tajnou,

III. s tím, že nově zvolený člen se ujme funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Zmíněný návrh prezidenta NKÚ byl rozeslán všem poslaneckým klubům, a jak jsem citoval z usnesení, zvláštní zákon způsob volby nestanoví. V tomto případě vždy my za komisi navrhujeme volbu tajnou.

Nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu, a poté abychom hlasovali o návrhu na tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Vidím přihlášku předsedy kontrolního výboru poslance Vladimíra Koníčka. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se na své 33. schůzi dne 12. května zabýval návrhem prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na nového člena Nejvyššího kontrolního úřadu a svým usnesením číslo 197 vzal na vědomí informaci prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu o návrhu na nového člena NKÚ Jana Málka a zmocnil mě, abych vás s tímto usnesením seznámil. To je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nikdo další se do rozpravy nehlásí. Můžeme tedy hlasovat o návrhu, který přednesl předseda volební komise, a to o otázce tajné volby.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 257 a ptám se, kdo je pro tajnou volbu člena kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 257, ze 169 přítomných pro 126, proti 1. Byla odhlasována tajná volba. Přerušuji tento bod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP