(9.20 hodin)

 

Poslanec Michal Kučera: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A3, který na žádost i přečtu. To znamená, v článku I bod 2 zní: Za § 4a se vkládá nový § 4b, který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní: § 4b

(1) Agentura je podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, služebním úřadem. Nadřízeným služebním úřadem agentury je ministerstvo.

(2) Statutárním orgánem agentury je generální ředitel, který je vedoucím služebního úřadu. Výběr generálního ředitele agentury, jeho jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

(3) Na zaměstnance agentury, kteří vykonávají činnosti uvedené v § 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se vztahuje zákon o státní službě.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko prosím. (Zpravodaj: Stanovisko garančního výboru je souhlas.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu.

Hlasování má číslo 326, přihlášeno je 160, pro 35, proti 108. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Michal Kučera: Dále budeme hlasovat o bodu A4, který zní: V článku II se bod 2 zrušuje a bod 1 nově zní: Článek II Přechodná ustanovení: (1) Dosavadní zaměstnanci agentury, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona vykonávali činnosti podle § 5 zákona o státní službě, se považují za zaměstnance, kteří vykonávali činnost ve správním úřadu. Pro přechod zaměstnanců agentury pod působnost zákona o státní službě se použije část jedenáctá zákona o státní službě obdobně s tím, že lhůta pro podání žádosti o přijetí do služebního poměru a lhůta pro složení slibu představeného je 62 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona.

Následující body se přečíslují.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko. (Stanovisko garančního výboru je souhlas.) Pan ministr (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování má číslo 327, přihlášeno 160, pro 34, proti 110. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Michal Kučera: Posledním pozměňovacím návrhem je bod číslo A5, který je legislativně technickou připomínkou a zní: Článek III Účinnost zní: Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko. (Stanovisko garančního výboru je souhlas.) Pan ministr. (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 328, přihlášeno je 160, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

To byly tedy všechny pozměňovací návrhy. A pokud tomu tak je, budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 545, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Prosím o stanovisko. (Stanovisko garančního výboru je souhlasné.) Pan ministr. (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení. Kde je proti? Hlasování má číslo 329, přihlášeno je 160, pro 108, proti 1. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem 166, což je

 

166.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 543/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zaujala paní poslankyně Kovářová a zpravodaj garančního výboru, kterým byl výbor zemědělský, pan poslanec Josef Kott. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 543/7, který byl doručen 11. února. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 543/8.

Zeptám se paní navrhovatelky, zda chce vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, jsem moc ráda, že se konečně tento bod dostal na program schůze. Jak si možná vzpomínáte, druhé čtení tohoto návrhu proběhlo rekordně rychle. Nečekám ale, že by třetí čtení bylo ještě rychlejší. I když kdo ví.

Nejprve mi dovolte, abych připomněla jako zástupkyně navrhovatelů stejně jako ve druhém čtení, o co v této novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu jde. Předloha, kterou jsme s kolegy připravili, jednak usnadňuje výstavbu rodinných domů na zastavitelných plochách, když k nim nevyžaduje souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, a jednak odstraňuje diskriminační úpravu, podle níž za odnětí půdy, na níž bude vystavěna pozemní komunikace, jsou povinny platit obce a kraje, ne však stát, který jako jediný má zcela nepochopitelně stanovenou výjimku. (Silný hluk v sále).

Poslední novelizační bod říká, že v případě veřejně prospěšných staveb v zastavitelné ploše se odvody za trvale odňatou zemědělskou půdu ze zemědělského půdního fondu nestanoví.

K návrhu byla uplatněna řada pozměňovacích návrhů. O tom jistě bude dále -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, prosím o klid. Jsme ve třetím čtení, budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Prosím, poslouchejte.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ráda bych jen předem avizovala, že po dohodě s ostatními navrhovateli nepodpoříme komplexní pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí ani výboru pro zemědělství a trváme na té naší variantě. V případě však, že by prošel pozměňovací návrh zemědělského výboru, pak podpoříme pozměňovací návrh Petra Bendla, který stanoví - v podstatě je to takový mezičlánek mezi naším návrhem a návrhem zemědělského výboru.

A dále bych připomněla pozměňovací návrh Petra Gazdíka, který stanoví, že poplatky za odnětí půjdou ze 40 % obcím, 40 % dostane státní rozpočet a 20 % Státní fond životního prostředí. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a otevírám rozpravu. Pan zpravodaj se hlásí do rozpravy? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo pane předsedo. Dámy a pánové, možná že si vzpomenete, že jsem zde při projednávání této předlohy v prvním čtení hovořil o tom, že je velice důležité najít nějaký konsenzus, protože se zde střetává zájem na ochranu zemědělské půdy se zájmem na rozvoj obcí, je třeba vyvažovat každý krok pro to správné řešení. Jsem přesvědčen, že komplexní návrh zemědělského výboru lze považovat za velmi rozumný kompromis mezi uvedenými zájmy na zájmy obcí a na Ministerstvo životního prostředí, a chci poděkovat za vstřícný přístup a pomoc při jeho zpracování.

Oproti původní předloze v návrhu chybí osvobození obcí od poplatků při vynětí pro veřejně prospěšnou stavbu. Tomuto požadavku jsme se rozhodli nevyhovět s ohledem na to, že pojem veřejné prospěšnosti je značně široký a nelze vždy souhlasit s tím, že daný zájem automaticky převažuje nad zájmem na ochranu zemědělského půdního fondu. Z tohoto důvodu zemědělský výbor také nedoporučuje pozměňovací návrhy pod písmenem D, které osvobození veřejně prospěšných staveb do komplexního pozměňovacího návrhu vrací. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP