(9.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Jako devátý bod bychom zařadili bod 13.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování 319. Přihlášeno je 153, pro 108, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Jako desátý bod bychom zařadili bod 57.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 320. Přihlášeno je 154, pro 113, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Jako jedenáctý bod bod 60.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 321. Přihlášeno je 154, pro 108, proti 27. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní bychom tedy asi měli hlasovat i o tom, že po bodě jedenáct budou pokračovat body z bloku prvního čtení. Pro jistotu to také nechám odhlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. kdo je proti?

Hlasování má číslo 322. Přihlášeno je 154, pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat. A tedy po bodu 60 budou řazeny body z bloku prvního čtení.

 

Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze, pokud se nikdo dále nehlásí.

Ještě přečtu omluvy. Omlouvá se pan ministr Němeček z pracovních důvodů. Omlouvá se paní poslankyně Hubáčková celý den z osobních důvodů a omlouvá se paní poslankyně Matušovská celý den z osobních důvodů. Tolik tedy omluvy.

 

Můžeme pokračovat projednáváním bodu 152, který jsem otevřel. Jedná se o

 

152.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb.,
o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb.,
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 545/ - třetí čtení

Tímto tiskem jsme se zabývali 27. ledna na 39. schůzi. Rozpravu jsme přerušili. Prosím pana ministra průmyslu a pana poslance Kučeru, který je zpravodajem, aby zaujali místa u stolku zpravodajů.

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Pan ministr se hlásí. Prosím, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento zákon je poněkud přenošené dítě, protože byl přerušen už při probíhajícím třetím čtení. Nebudu opakovat celé úvodní slovo, jenom stručně bych vám řekl, o co se jedná.

Smyslem tohoto zákona je vytvoření nové instituce Agentura pro podnikání a inovace, která bude odčleněna z CzechInvestu. Důvodem pro toto odčlenění je jednání s Evropskou komisí, že je nezbytné, aby ti pracovníci CzechInvestu, kteří se v současné době zabývají alokací evropských peněz, spadali pod služební zákon. Původně plánovanou variantu, že budou ti pracovníci uvnitř CzechInvestu či část bude pod zákoníkem práce, zhruba polovina, druhá polovina byla pod služebním zákonem, se nepodařilo obhájit v Bruselu. Tudíž je zapotřebí, aby to bylo jasně odděleno.

Zároveň může vzniknout otázka, proč nejde celý CzechInvest pod služební zákon. Tím důvodem je to, že původní část CzechInvestu, tj. ti, kteří se starají o lákání zahraničních investic, mají být jakýmsi přechodovým můstkem mezi podnikatelským sektorem a státní správou, tudíž by měli fungovat pružněji než standardní úředníci.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Velmi se omlouvám, pane ministře. Kolegyně a kolegové, prosím o klid ve Sněmovně - jak pravou stranu, tak levou stranu. Uprostřed je klid. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek To je ten důvod, proč chceme zachovat to jádro CzechInvestu pod zákoníkem práce, nikoliv pod služebním zákonem.

Hospodářský výbor přijal pozměňovací návrhy, kde se podřazuje CzechInvest pod působnost zákona o státní službě. Není to dobrý nápad, proto bych chtěl požádat o hlasování po bodech, o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Budu souhlasit s pozměňovacím návrhem 1 a 5. Ty pozměňovací návrhy mezitím - požádal bych Sněmovnu, aby byly odmítnuty, a samozřejmě návrh zákona jako celek schválen. Podřazovat celý CzechInvest pod služební zákon zvláštním zákonem není zapotřebí. To bychom byli bývali zvládli exekutivními rozhodnutími, protože dostat nějakou instituci pod služební zákon je lehčí než cokoliv jiného. Nicméně si myslím, že zejména do doby, než bude služební zákon aspoň trochu zpružněn, není dobré, aby tam bylo více lidí, než je opravdu zapotřebí.

To je všechno. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Zeptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Zeptám se pana ministra a pana zpravodaje na závěrečná slova. Není zájem.

V tom případě prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s postupem hlasování a přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedo, hospodářský výbor na své 31. schůzi 16. prosince 2015 přijal následující usnesení. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 545/3 v následujícím pořadí: Za prvé hlasovat pozměňovací návrhy A.

Za druhé hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To je velmi jednoduchá procedura. (O slovo se hlásí ministr.) K proceduře, pane ministře? Dobrá, prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Chtěl bych znovu opakovat návrh, aby se hlasovalo po jednotlivých bodech a pak o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud s tím pan zpravodaj bude souhlasit, tak samozřejmě - (Připomínky z pléna.) Ano. Vzhledem k tomu, že je to návrh změny proti proceduře výbory, tak bychom o tom asi měli hlasovat.

 

V tom případě se zeptám Sněmovny v hlasování, které jsem zahájil, zda souhlasí, aby se hlasovalo tak, jak navrhl pan ministr, to znamená po jednotlivých bodech. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 323. Přihlášeno je 158, pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím teď pana zpravodaje, aby podle schválené procedury přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Michal Kučera: Takže teď budu číst jednotlivé pozměňovací návrhy a budeme o nich hlasovat jednotlivě, tak jak jsme si odhlasovali. Poté budeme hlasovat o celém návrhu.

Teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo A1.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko? (Zpravodaj: Stanovisko výboru je ke všem pozměňovacím návrhům A souhlasné, to znamená doporučuje.) Ano. Pan ministr? (A1 souhlas.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 324. Přihlášeno je 160, pro 157, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Dál prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo A2, který zní: V článku I se bod 1 zrušuje. Stanovisko hospodářského výboru je souhlasné.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 325. Přihlášeno je 160, pro 35, proti 100. Tento návrh nebyl přijat. Dál prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP