Pátek 11. března 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

166.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 543/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zaujala paní poslankyně Kovářová a zpravodaj garančního výboru, kterým byl výbor zemědělský, pan poslanec Josef Kott. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 543/7, který byl doručen 11. února. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 543/8.

Zeptám se paní navrhovatelky, zda chce vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, jsem moc ráda, že se konečně tento bod dostal na program schůze. Jak si možná vzpomínáte, druhé čtení tohoto návrhu proběhlo rekordně rychle. Nečekám ale, že by třetí čtení bylo ještě rychlejší. I když kdo ví.

Nejprve mi dovolte, abych připomněla jako zástupkyně navrhovatelů stejně jako ve druhém čtení, o co v této novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu jde. Předloha, kterou jsme s kolegy připravili, jednak usnadňuje výstavbu rodinných domů na zastavitelných plochách, když k nim nevyžaduje souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, a jednak odstraňuje diskriminační úpravu, podle níž za odnětí půdy, na níž bude vystavěna pozemní komunikace, jsou povinny platit obce a kraje, ne však stát, který jako jediný má zcela nepochopitelně stanovenou výjimku. (Silný hluk v sále).

Poslední novelizační bod říká, že v případě veřejně prospěšných staveb v zastavitelné ploše se odvody za trvale odňatou zemědělskou půdu ze zemědělského půdního fondu nestanoví.

K návrhu byla uplatněna řada pozměňovacích návrhů. O tom jistě bude dále -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, prosím o klid. Jsme ve třetím čtení, budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Prosím, poslouchejte.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ráda bych jen předem avizovala, že po dohodě s ostatními navrhovateli nepodpoříme komplexní pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí ani výboru pro zemědělství a trváme na té naší variantě. V případě však, že by prošel pozměňovací návrh zemědělského výboru, pak podpoříme pozměňovací návrh Petra Bendla, který stanoví - v podstatě je to takový mezičlánek mezi naším návrhem a návrhem zemědělského výboru.

A dále bych připomněla pozměňovací návrh Petra Gazdíka, který stanoví, že poplatky za odnětí půjdou ze 40 % obcím, 40 % dostane státní rozpočet a 20 % Státní fond životního prostředí. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a otevírám rozpravu. Pan zpravodaj se hlásí do rozpravy? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo pane předsedo. Dámy a pánové, možná že si vzpomenete, že jsem zde při projednávání této předlohy v prvním čtení hovořil o tom, že je velice důležité najít nějaký konsenzus, protože se zde střetává zájem na ochranu zemědělské půdy se zájmem na rozvoj obcí, je třeba vyvažovat každý krok pro to správné řešení. Jsem přesvědčen, že komplexní návrh zemědělského výboru lze považovat za velmi rozumný kompromis mezi uvedenými zájmy na zájmy obcí a na Ministerstvo životního prostředí, a chci poděkovat za vstřícný přístup a pomoc při jeho zpracování.

Oproti původní předloze v návrhu chybí osvobození obcí od poplatků při vynětí pro veřejně prospěšnou stavbu. Tomuto požadavku jsme se rozhodli nevyhovět s ohledem na to, že pojem veřejné prospěšnosti je značně široký a nelze vždy souhlasit s tím, že daný zájem automaticky převažuje nad zájmem na ochranu zemědělského půdního fondu. Z tohoto důvodu zemědělský výbor také nedoporučuje pozměňovací návrhy pod písmenem D, které osvobození veřejně prospěšných staveb do komplexního pozměňovacího návrhu vrací.

Naproti tomu zemědělský výbor doporučil návrh poslance pana Gazdíka pod písmenem E. Tímto návrhem se snižuje podíl státního rozpočtu na příjmech z odvodů z dosavadních 55 % na 40 %. Z toho 5 % navíc má připadnout Státnímu fondu životního prostředí a 10 % by pak dostaly obce. Tato změna by určitě byla pro obce velice zajímavá a byla by vítaným přilepšením. Na druhou stranu je zde zapotřebí připomenout, že při rozhodování na zemědělském výboru jsme neměli k dispozici podklady ze strany Ministerstva financí a to hlasování, to doporučení se nemělo možnost tímto řídit. Je zapotřebí také říci, že Ministerstvo financí nám předalo své stanovisko 1. 3. a toto stanovisko je negativní. Z tohoto důvodu nedoporučuji pozměňovací návrh pana Gazdíka přijmout. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Zeptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pan ministr. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, budu velmi stručný. Ten návrh, jak o tom hovořil pan zpravodaj Kott, pozměňovací návrh zemědělského výboru je opravdu kompromisem. Původní návrh předkladatele, který neměl podporu vlády, se opravdu podle názoru Ministerstva životního prostředí prolamoval zpátky do té omezené ochrany zemědělského půdního fondu, tak jak si myslím, že o ni všichni usilujeme, byť vím, že je to záležitost vždycky velmi citlivá to dobře vyvážit.

Já chci tedy říct, že komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru má plnou podporu Ministerstva životního prostředí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Dál do rozpravy ještě paní navrhovatelka? Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já bych se jenom krátce vyjádřila k pozměňovacímu návrh Petra Gazdíka. Myslím si, že během debat, které šly ve výborech, se hovořilo o tom, že musíme chránit zemědělský půdní fond. Smyslem onoho rozdělení, že obcím půjde 40 %, 20 % Státnímu fondu životního prostředí a státu jenom 40 %, je následovné. Obce mají za povinnost tento poplatek, který dostanou, opět vrátit do veřejné zeleně a podobných aktivit a Státní fond životního prostředí má také jasně vymezenou oblast, kam se peníze dostanou. Do státního rozpočtu to jde bez vazby na ochranu zemědělského půdního fondu. Proto si myslíme, že je to dobré navýšit, jak navrhuje Petr Gazdík.

Ráda bych ještě připomněla, že zákon ve stávající podobě znamenal pro občany velké poplatky. Jenom pro příklad uvedu příběh jedné paní, která mi zrovna včera volala, a ptala se, jak to vypadá.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně, já se omlouvám, ale znovu prosím sněmovnu o klid. Děkuji.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Jenom připomenu, o co šlo. Za odnětí 250 metrů měla zaplatit 250 tisíc. To znamená, že pokud by prošel komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru, tak této dámě ušetříme přibližně 200 tisíc. A to jenom za to odnětí. Je to samozřejmě kompromis, ale ten původní zákon skutečně nepamatoval na to, že územní plány byly schválené pro výstavbu rodinných domů, prošly procesem schvalování orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, tudíž musíme myslet též na rozvoj obcí. Tolik asi k pozměňovacím návrhům.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dál do rozpravy žádnou přihlášku nemám, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova? Není zájem. Ani další zpravodajové, to znamená pan poslanec Böhnisch ani pan poslanec Adámek nemají zájem. V tom případě budeme hlasovat. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedo. Zemědělský výbor jako garanční dne 18. 2. 2016 na své 28. schůzi projednal tisk 543/7 po druhém čtení v Poslanecké sněmovně a přijal následující doporučení k proceduře hlasování ve třetím čtení.

Návrh na zamítnutí nebyl podán, legislativně technické úpravy také nebyly podány. Takže zaprvé bychom hlasovali komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru, tedy o návrzích AI.1 až 30, AII a AIII en bloc jedním hlasováním. Ve druhém kroku bychom hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu výboru pro životní prostředí, tedy o návrzích BI.1 až 32, BII a BIII opět en bloc jedním hlasováním. Zde je ale zapotřebí upozornit na to, že pokud bude přijat komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru pod písmenem A, je návrh výboru pro životní prostředí pod písmenem B nehlasovatelný. V dalších krocích budeme hlasovat o návrhu pod písmenem C pana poslance Zemka, dále o návrhu D1, D2 pana poslance Bendla en bloc. A pak o návrhu pod písmenem E pana poslance Gazdíka. Nakonec bychom hlasovali o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Zeptám se, za je jiný návrh postupu. Není tomu tak. Ale stejně nechám hlasovat o navržené proceduře.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom postupovali podle navržené procedury? Kdo je proti?

Hlasování má číslo 330, přihlášeno je 161, pro 155, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím tedy první návrh.

 

Poslanec Josef Kott: Hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu zemědělského výboru, o návrzích AI.1 až 30 a AII a AIII en bloc. (Prosím stanovisko.) Stanovisko výboru: Doporučuje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 331. Přihlášeno je 161, pro 140, proti 13. Tento návrh byl přijat. Dál prosím.

 

Poslanec Josef Kott: V tom případě je návrh výboru pro životní prostředí nehlasovatelný. A hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu pod písmenem C pana poslance Zemka. (Stanovisko prosím?) Stanovisko výboru: Nedoporučuje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 332. Přihlášeno je 161, pro 10, proti 102. Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál.

 

Poslanec Josef Kott: Následuje hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Bendla D1 a D2 en bloc. Stanovisko výboru: Nedoporučuje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování má číslo 333. Přihlášeno 161, pro 32, proti 109, tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Josef Kott: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu poslance pana Petra Gazdíka. Zde je stanovisko garančního výboru - doporučuje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 334, přihlášeno je 162, pro 50, proti 66. Tento návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. (Zpravodaj potvrzuje.) V tom případě budeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 543, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Prosím stanovisko.

 

Poslanec Josef Kott: Stanovisko výboru - doporučuje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 335, přihlášeno je 162, pro 157, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Děkuji paní navrhovatelce, děkuji panu zpravodaji a končím bod 166.

 

Otevírám bod 20, což je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP