(9.30 hodin)
(pokračuje Kott)

Naproti tomu zemědělský výbor doporučil návrh poslance pana Gazdíka pod písmenem E. Tímto návrhem se snižuje podíl státního rozpočtu na příjmech z odvodů z dosavadních 55 % na 40 %. Z toho 5 % navíc má připadnout Státnímu fondu životního prostředí a 10 % by pak dostaly obce. Tato změna by určitě byla pro obce velice zajímavá a byla by vítaným přilepšením. Na druhou stranu je zde zapotřebí připomenout, že při rozhodování na zemědělském výboru jsme neměli k dispozici podklady ze strany Ministerstva financí a to hlasování, to doporučení se nemělo možnost tímto řídit. Je zapotřebí také říci, že Ministerstvo financí nám předalo své stanovisko 1. 3. a toto stanovisko je negativní. Z tohoto důvodu nedoporučuji pozměňovací návrh pana Gazdíka přijmout. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Zeptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pan ministr. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, budu velmi stručný. Ten návrh, jak o tom hovořil pan zpravodaj Kott, pozměňovací návrh zemědělského výboru je opravdu kompromisem. Původní návrh předkladatele, který neměl podporu vlády, se opravdu podle názoru Ministerstva životního prostředí prolamoval zpátky do té omezené ochrany zemědělského půdního fondu, tak jak si myslím, že o ni všichni usilujeme, byť vím, že je to záležitost vždycky velmi citlivá to dobře vyvážit.

Já chci tedy říct, že komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru má plnou podporu Ministerstva životního prostředí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Dál do rozpravy ještě paní navrhovatelka? Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já bych se jenom krátce vyjádřila k pozměňovacímu návrh Petra Gazdíka. Myslím si, že během debat, které šly ve výborech, se hovořilo o tom, že musíme chránit zemědělský půdní fond. Smyslem onoho rozdělení, že obcím půjde 40 %, 20 % Státnímu fondu životního prostředí a státu jenom 40 %, je následovné. Obce mají za povinnost tento poplatek, který dostanou, opět vrátit do veřejné zeleně a podobných aktivit a Státní fond životního prostředí má také jasně vymezenou oblast, kam se peníze dostanou. Do státního rozpočtu to jde bez vazby na ochranu zemědělského půdního fondu. Proto si myslíme, že je to dobré navýšit, jak navrhuje Petr Gazdík.

Ráda bych ještě připomněla, že zákon ve stávající podobě znamenal pro občany velké poplatky. Jenom pro příklad uvedu příběh jedné paní, která mi zrovna včera volala, a ptala se, jak to vypadá.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně, já se omlouvám, ale znovu prosím sněmovnu o klid. Děkuji.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Jenom připomenu, o co šlo. Za odnětí 250 metrů měla zaplatit 250 tisíc. To znamená, že pokud by prošel komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru, tak této dámě ušetříme přibližně 200 tisíc. A to jenom za to odnětí. Je to samozřejmě kompromis, ale ten původní zákon skutečně nepamatoval na to, že územní plány byly schválené pro výstavbu rodinných domů, prošly procesem schvalování orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, tudíž musíme myslet též na rozvoj obcí. Tolik asi k pozměňovacím návrhům.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dál do rozpravy žádnou přihlášku nemám, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova? Není zájem. Ani další zpravodajové, to znamená pan poslanec Böhnisch ani pan poslanec Adámek nemají zájem. V tom případě budeme hlasovat. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedo. Zemědělský výbor jako garanční dne 18. 2. 2016 na své 28. schůzi projednal tisk 543/7 po druhém čtení v Poslanecké sněmovně a přijal následující doporučení k proceduře hlasování ve třetím čtení.

Návrh na zamítnutí nebyl podán, legislativně technické úpravy také nebyly podány. Takže zaprvé bychom hlasovali komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru, tedy o návrzích AI.1 až 30, AII a AIII en bloc jedním hlasováním. Ve druhém kroku bychom hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu výboru pro životní prostředí, tedy o návrzích BI.1 až 32, BII a BIII opět en bloc jedním hlasováním. Zde je ale zapotřebí upozornit na to, že pokud bude přijat komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru pod písmenem A, je návrh výboru pro životní prostředí pod písmenem B nehlasovatelný. V dalších krocích budeme hlasovat o návrhu pod písmenem C pana poslance Zemka, dále o návrhu D1, D2 pana poslance Bendla en bloc. A pak o návrhu pod písmenem E pana poslance Gazdíka. Nakonec bychom hlasovali o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Zeptám se, za je jiný návrh postupu. Není tomu tak. Ale stejně nechám hlasovat o navržené proceduře.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom postupovali podle navržené procedury? Kdo je proti?

Hlasování má číslo 330, přihlášeno je 161, pro 155, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím tedy první návrh.

 

Poslanec Josef Kott: Hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu zemědělského výboru, o návrzích AI.1 až 30 a AII a AIII en bloc. (Prosím stanovisko.) Stanovisko výboru: Doporučuje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 331. Přihlášeno je 161, pro 140, proti 13. Tento návrh byl přijat. Dál prosím.

 

Poslanec Josef Kott: V tom případě je návrh výboru pro životní prostředí nehlasovatelný. A hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu pod písmenem C pana poslance Zemka. (Stanovisko prosím?) Stanovisko výboru: Nedoporučuje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 332. Přihlášeno je 161, pro 10, proti 102. Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál.

 

Poslanec Josef Kott: Následuje hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Bendla D1 a D2 en bloc. Stanovisko výboru: Nedoporučuje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování má číslo 333. Přihlášeno 161, pro 32, proti 109, tento návrh nebyl přijat. Další prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP