(Jednání pokračovalo ve 12.20 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 12.20, což je doba, do které bylo přerušeno jednání Poslanecké sněmovny. Já jsem žádnou jinou žádost o prodloužení přestávky neobdržel, tudíž mi nezbývá nic jiného než pokračovat v jednání. Budeme pokračovat bodem

 

125.
Návrh poslanců Petra Kořenka, Miroslavy Strnadlové, Lukáše Pletichy
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb.,
o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 143/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Petr Kořenek a zpravodajka ústavněprávního výboru poslankyně Markéta Wernerová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny tisku 143/3.

Otvírám rozpravu, do které se zatím nikdo nehlásí. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Zeptám se paní zpravodajky či pana navrhovatele, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, v tom případě bychom přistoupili k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby zaujala místo u řečniště a sdělila nám, jak budeme postupovat. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Wernerová: Dobrý den přeji, vážené kolegyně, vážení kolegové, k pozměňovacímu návrhu sněmovního tisku 143 byly podány dva pozměňovací návrhy, a to pozměňovací návrh obsažený v usnesení ústavněprávního výboru pod písmenem A, znamená - A1 znamená rozšíření odpuštění od soudních poplatků, a to je tedy v článku 1, bod 1, písmene u) - za slovo spolek se doplňují slova: odborová organizace, mezinárodní odborová organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace. V části druhé, článku 2, zní článek 2: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení a pozbývá účinnosti posledním dnem 18. měsíce následujícího po -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně, já si nemyslím, že je úplně nutné to dále číst, protože všichni to mají k dispozici písemně. Stačí, když nám pouze sdělíte, v jakém pořadí o nich budeme hlasovat.

 

Poslankyně Markéta Wernerová: Dobře, děkuji, omlouvám se. Navrhuji tedy následující postup. Nejprve, že budeme hlasovat o písmenu B, pozměňovacím návrhu číslo - načteném pod číslem 1365 a následně pod návrhem - pod písmenem A.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Takže nejprve B, potom A a potom hlasování o zákonu jako celku. (Ano.) Procedura je jednoduchá. Zeptám se, zda má někdo připomínky, popřípadě jiné návrhy? Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování.

 

Poprosím paní zpravodajku, aby nám sdělila stanovisko k pozměňovacímu návrhu, který je uveden pod bodem B, o kterém budeme nyní hlasovat. (Kladné.) Kladné. Pan navrhovatel? (Souhlas.) Dobře.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 279, přihlášeno je 149, pro 126, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Další návrh prosím. Nyní tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který je veden pod bodem A. Je tomu tak? (Ano.) Tak prosím stanovisko. (Obě stanoviska souhlasná.) Dvakrát souhlas.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 280, přihlášeno je 149, pro 131, proti 1. Tento návrh byl také přijat.

 

To byly tedy pozměňovací návrhy.

 

Poslankyně Markéta Wernerová: Nyní budeme hlasovat o zákonu o celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Petra Kořenka, Miroslavy Strnadlové, Lukáše Pletichy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 143, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zeptám se ještě na stanoviska - paní zpravodajko? (Kladné.) Pan navrhovatel? (Kladné.) Dvakrát kladné.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 281, přihlášeno 149, pro 137, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Děkuji paní zpravodajce i panu navrhovateli. (Zpravodajka: Děkuji.)

Ještě než pokročíme, tak bych omluvil pana poslance Snopka, který se omlouvá od jedné hodiny dnes do 16 hodin, a to z pracovních důvodů.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

130.
Návrh poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 199/ - třetí čtení

Prosím paní zpravodajku Marii Pěnčíkovou a paní navrhovatelku paní Margitu Balaštíkovou, aby zaujaly místa. Už tak učinily. Chci vám sdělit, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 199/3.

Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tak ji také končím. Zeptám se paní navrhovatelky a paní zpravodajky, zda si přejí závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě poprosím paní zpravodajku, aby nám navrhla postup při hlasování.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, děkuji za slovo. Byl nám předložen jeden pozměňovací návrh, který máte k dispozici jako tisk 199/3. Navrhuji o něm hlasovat jako o celku a potom hlasovat o zákonu jako o celku. Takže dvě hlasování.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Je zde jiný návrh? Není tomu tak, tím pádem budeme postupovat podle návrhu paní zpravodajky.

 

Takže nyní bychom hlasovali o tom jediném pozměňovacím návrhu. Zeptám se paní zpravodajky na její stanovisko. (Kladné.) Kladné. Paní navrhovatelka? Také kladné.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 282, přihlášeno 149, pro 133, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a můžeme přikročit k hlasování o zákonu jako o celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 199, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu.

Stanovisko paní zpravodajky? (Kladné.) Paní navrhovatelka rovněž kladné. Dvakrát kladné.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 283, přihlášeno je 149, pro 137, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme vyslovili souhlas s návrhem zákona, a děkuji oběma dámám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP