Pátek 26. září 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

125.
Návrh poslanců Petra Kořenka, Miroslavy Strnadlové, Lukáše Pletichy
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb.,
o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 143/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Petr Kořenek a zpravodajka ústavněprávního výboru poslankyně Markéta Wernerová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny tisku 143/3.

Otvírám rozpravu, do které se zatím nikdo nehlásí. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Zeptám se paní zpravodajky či pana navrhovatele, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, v tom případě bychom přistoupili k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby zaujala místo u řečniště a sdělila nám, jak budeme postupovat. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Wernerová: Dobrý den přeji, vážené kolegyně, vážení kolegové, k pozměňovacímu návrhu sněmovního tisku 143 byly podány dva pozměňovací návrhy, a to pozměňovací návrh obsažený v usnesení ústavněprávního výboru pod písmenem A, znamená - A1 znamená rozšíření odpuštění od soudních poplatků, a to je tedy v článku 1, bod 1, písmene u) - za slovo spolek se doplňují slova: odborová organizace, mezinárodní odborová organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace. V části druhé, článku 2, zní článek 2: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení a pozbývá účinnosti posledním dnem 18. měsíce následujícího po -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně, já si nemyslím, že je úplně nutné to dále číst, protože všichni to mají k dispozici písemně. Stačí, když nám pouze sdělíte, v jakém pořadí o nich budeme hlasovat.

 

Poslankyně Markéta Wernerová: Dobře, děkuji, omlouvám se. Navrhuji tedy následující postup. Nejprve, že budeme hlasovat o písmenu B, pozměňovacím návrhu číslo - načteném pod číslem 1365 a následně pod návrhem - pod písmenem A.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Takže nejprve B, potom A a potom hlasování o zákonu jako celku. (Ano.) Procedura je jednoduchá. Zeptám se, zda má někdo připomínky, popřípadě jiné návrhy? Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování.

 

Poprosím paní zpravodajku, aby nám sdělila stanovisko k pozměňovacímu návrhu, který je uveden pod bodem B, o kterém budeme nyní hlasovat. (Kladné.) Kladné. Pan navrhovatel? (Souhlas.) Dobře.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 279, přihlášeno je 149, pro 126, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Další návrh prosím. Nyní tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který je veden pod bodem A. Je tomu tak? (Ano.) Tak prosím stanovisko. (Obě stanoviska souhlasná.) Dvakrát souhlas.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 280, přihlášeno je 149, pro 131, proti 1. Tento návrh byl také přijat.

 

To byly tedy pozměňovací návrhy.

 

Poslankyně Markéta Wernerová: Nyní budeme hlasovat o zákonu o celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Petra Kořenka, Miroslavy Strnadlové, Lukáše Pletichy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 143, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zeptám se ještě na stanoviska - paní zpravodajko? (Kladné.) Pan navrhovatel? (Kladné.) Dvakrát kladné.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 281, přihlášeno 149, pro 137, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Děkuji paní zpravodajce i panu navrhovateli. (Zpravodajka: Děkuji.)

Ještě než pokročíme, tak bych omluvil pana poslance Snopka, který se omlouvá od jedné hodiny dnes do 16 hodin, a to z pracovních důvodů.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP