(15.00 hodin)

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi vás seznámit s usnesením č. 61 výboru pro obranu z 15. schůze ze dne 29. května 2013 k vládnímu návrhu zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů, zákon o Vojenské policii, sněmovní tisk 916.

Po odůvodnění náměstkyně ministra obrany ČR Mgr. Lenky Ptáčkové Melicharové, náčelníka Vojenské policie ČR brigádního generála Ing. Milana Schulce, zpravodajské zprávě poslance Ing. Antonína Sedi a po rozpravě výbor pro obranu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR schválit vládní návrh zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů, zákon o Vojenské policii, sněmovní tisk 916, ve znění pozměňovacích návrhů, které jsou uvedeny v usnesení č. 61.

Zároveň bych se chtěl přihlásit, vážená paní předsedající, do podrobné rozpravy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Do podrobné? Ano. Děkuji za úvodní slovo panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Nehlásí se nikdo. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má pan poslanec Antonín Seďa. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Já bych si dovolil načíst pozměňující návrh k vládnímu návrhu zákona o Vojenské policii, konkrétně k usnesení výboru pro obranu, které máte uvedené jako usnesení č. 61. Pozměňovacím návrhem se upravuje znění bodu 5 usnesení k § 6 odst. 3 o ustanovení organizační struktury Vojenské policie.

Znění pozměňujícího návrhu: § 7 zní: "§ 7. Organizační strukturu Vojenské policie stanoví ministr obrany po projednání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu."

Stručné odůvodnění: Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu textu usnesení výboru. O stanovení organizační struktury Vojenské policie se v zákoně hovoří právě v § 7 a příslušná úprava patří do tohoto paragrafu, a nikoliv do § 6 odst. 3, jak bylo chybně uvedeno v usnesení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Seďovi. Pan poslanec Petr Hulinský v podrobné rozpravě. Pana ministra upozorním, aby návrh na zkrácení lhůty poté vznesl také ještě v podrobné rozpravě. Pan poslanec Hulinský. Prosím.

 

Poslanec Petr Hulinský: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, rád bych načetl návrh v podrobné rozpravě.

V usnesení § 3c se uvádí: Vojenská policie působí vůči osobám, které jsou podezřelé, že spáchaly nebo páchají trestné činy proti vojákům ve vojenském objektu nebo trestné činy nebo přestupky spolu s vojáky nebo proti vojenskému objektu, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Domnívám se, že tato úprava je nedostatečná. A i po diskusi na výboru pro obranu a po diskusi s panem ministrem bych rád uvedl nové znění § 3c, aby znělo takto: Vojenská policie působí vůči osobám, které jsou podezřelé, že spáchaly nebo páchají trestné činy směřující proti obranyschopnosti a bezpečnosti státu, trestné činy proti vojákům ve vojenském objektu nebo trestné činy nebo přestupky spolu s vojáky nebo proti vojenskému objektu, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo, pokud tento zákon nestanoví jinak.

To je můj pozměňovací návrh. Jinak bych chtěl poděkovat panu ministrovi, že na zasedání si dalších zhruba osm nebo devět návrhů osvojil. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pane ministře, nyní prosím, abyste v podrobné rozpravě vznesl svůj návrh.

 

Ministr obrany ČR Vlastimil Picek Vážená paní předsedkyně, zároveň žádám o zkrácení lhůty na projednání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zeptám se ještě na další přihlášku do podrobné rozpravy. Není žádná. Končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením dle návrhu pana ministra. Budeme hlasovat o tom, aby tato lhůta byla zkrácena na 48 hodin.

Zahajuji hlasování číslo 65. Ptám se, kdo souhlasí se zkrácením lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 65, přítomno 157, pro 110, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Tímto rozhodnutím Sněmovny o zkrácení lhůty končím druhé čtení tohoto návrhu. Končím projednávání bodu 10, sněmovního tisku 916 ve druhém čtení. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

Sděluji vám další omluvu, která mi byla doručena. Z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Karel Šidlo, a to pro jednání, která vede v regionu.

 

Nyní budeme projednávat bod

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 933/ - druhé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr zemědělství Petr Bendl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené poslankyně a poslanci, cílem předkládaného návrhu zákona je především úprava následující problematiky:

Přesnější vymezení působnosti zákona a doplnění některých definic základních pojmů.

Úprava systému plánování rozvoje vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Místo pořizování nových plánů se zavádí z důvodu hospodárnosti jejich průběžná aktualizace.

Zavedení jednotného systému elektronické komunikace za účelem snížení administrativní náročnosti. Dochází k úpravě procesů spojených se stávající evidencí nákladů a cen, služby, dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod pro účely zlepšení podkladů pro stanovení věcně usměrňované ceny za vodné a stočné.

Dále posílení ochrany odběratelů včetně transparentního vyúčtování vodného a stočného a jeho kontrola veřejností. Dochází ke stanovení pravidel členění nákladových položek při kalkulaci ceny. Bude nově obsahovat vyhláška Ministerstva zemědělství.

Zrušení pravomoci Ministerstva zemědělství rozhodovat o vzájemných právech a povinnostech vlastníků vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících v případech, kdy pro rozpory nedojde mezi nimi k uzavření písemné dohody. K předcházení těchto sporů se nově stanovuje požadavek na doložení potřebné dohody při žádosti o povolení k provozování souvisejícího vodovodu či kanalizace.

Dochází k úpravě uložení povinnosti veřejné služby provozovateli vodovodu nebo kanalizace a tomuto provozovateli vznikne ze zákona právo na vodné a stočné. A také dochází k upřesnění působnosti orgánů státní správy.

Návrh zákona byl projednán zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu, který ukončil jeho projednávání dne 29. května 2013 schválením pozměňovacích návrhů. V rámci těchto návrhů byly z předlohy zákona vypuštěny všechny novelizační body týkající se vodovodních a kanalizačních přípojek, které byly veřejností citlivě vnímány. Tuto změnu doporučuji a souhlasím s ní.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 933/1 a 2. Zpravodajem zemědělského výboru je pan poslanec Ladislav Skopal. Prosím, pane kolego, o vaši zprávu.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedkyně. Zemědělský výbor se zabýval tímto tiskem na 46. schůzi 29. května 2013 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, zákon o vodovodech a kanalizacích,, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 933, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů a legislativně technických připomínek.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Zatím do ní mám jednu přihlášku. Slovo dostává pan poslanec Břetislav Petr. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP