(Jednání pokračovalo ve 14.50 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, můžeme se věnovat našemu prvnímu bodu, který jsme si zařadili. Zahajuji projednávání bodu

 

168.
Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2012
/sněmovní tisk 958/
 

Nevím, jestli je zde přítomen pan guvernér. Chci mezi námi přivítat guvernéra České národní banky. Chci ovšem zároveň požádat Sněmovnu o souhlas s případným vystoupením pana guvernéra.

Zahajuj proto hlasování pořadové číslo 62. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby pan guvernér byl přítomen a mohl se tohoto bodu též případně svým vyjádřením zúčastnit. Kdo je proti?

Budu muset prohlásit toto hlasování za zmatečné, protože jsem byla požádána o odhlášení, takže vás teď odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Prosím, dostavte se do jednacího sálu.

 

Hlasujeme o souhlasu Sněmovny s přítomností guvernéra České národní banky při projednávání bodu 168.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 63. Kdo je pro? Proti?

V hlasování pořadové číslo 63 přítomno 121, pro 114, proti nikdo.

 

Dovolte mi tedy, abych pana guvernéra mezi námi přivítala. Dobrý den, pane guvernére, buďte vítán. Oznámím, že zprávu nám Česká národní banka předložila v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu projednal rozpočtový výbor. Jeho usnesení nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 958/1. Slovo nyní dostává zpravodaj výboru pan poslanec Radim Jirout. Prosím, abyste nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Potom se k němu odkažte v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Radim Jirout: Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Rozpočtový výbor projednal roční zprávu České národní banky o výsledku hospodaření na své 49. schůzi dne 22. května 2013. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby následně přijala následující usnesení, že Poslanecká sněmovna podle § 47 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí roční zprávu o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2012.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Pan guvernér Miroslav Singer dostává nyní slovo. Oznamuji jednu z dalších omluv. Z dnešního jednání se omlouvá paní poslankyně Vlasta Parkanová, a to ze zdravotních důvodů. Pane guvernére, prosím.

 

Guvernér ČNB Miroslav Singer Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, nejsem odborníkem na politiku, ale něco mi říká, že dnes na mé řeči oceníte spíše strohost. Já zkusím naplnit toto očekávání. Pokud jde o naši zprávu o hospodaření, dosáhli jsme zisku 2,8 mld. Provádění měnové politiky nás stálo méně než v předchozích letech, protože je nízký úrok, za který stahujeme peníze. Správa devizových rezerv naopak přinesla asi 28 mld. zisku, což je významný meziroční nárůst, velmi slušný výsledek. Pokud jde o klientské operace, ty nám dosáhly něco pod miliardu. Pokud jde o náklady na správu a emisi oběživa, tam jsme dosáhli celkového výsledku v řádu asi 300 mil. zisku, což v zásadě hodně reflektuje naši numismatickou činnost. Provozní rozpočet klesl o dalších 162 mil. - téměř o 10 %. Bilance nám narostla. Stále platí to, že cizoměnná aktiva zaujímají více než 90 % naší bilance, takže vše, co se děje, je do značné míry odvozeno od kurzu. Pokud jde o fyzický majetek, výdaje na pořízení majetku tvořily částku asi 101 mil. korun, což je o 6 mil. víc než v loňském roce. Tímto bych si dovolil krátké exposé ukončit a vyčkat na vaše dotazy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane guvernére. Je otevřena všeobecná rozprava. Paní poslankyně Dana Váhalová se do ní hlásí? Paní poslankyně Váhalová. Ne, omyl. Hlásí se někdo do všeobecné rozpravy? Žádnou přihlášku nemám, tuto rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Prosím pana zpravodaje, aby se odkázal na usnesení, které sdělil v úvodu.

 

Poslanec Radim Jirout: Kolegové, tímto se odkazuji na usnesení, se kterým jsem vás seznámil na začátku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Je nějaká další přihláška do podrobné rozpravy? Není, končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení. Bylo nám předloženo v písemné podobě, seznámil nás s ním pan zpravodaj. O tomto návrhu usnesení rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 64.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 64. Táži se, kdo je pro přijetí navrženého usnesení. Proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 64 přítomno 149, pro 112, proti 6. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat.

 

Končím projednávání bodu 168, sněmovního tisku 958. Děkuji též panu guvernérovi a panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

10.
Vládní návrh zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
/sněmovní tisk 916/ - druhé čtení
 

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr obrany Vlastimil Picek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Vlastimil Picek Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem předkládaného vládního návrhu je zejména jasně definovat postavení Vojenské policie, přesněji vymezit úkoly Vojenské policie a její místní a věcnou působnost. Oproti dosavadní platné právní úpravě pak vládní návrh zákona formuluje právní rámec, který bude lépe vyhovovat potřebám současné aplikační praxe zejména v oblasti povinností a oprávnění vojenského policisty v návaznosti na plnění úkolů Vojenské policie s akcentem na šetření práv soukromých osob a soulad se závazky na úseku nakládání s informacemi a ochrany osobních údajů. V souladu s výše zmíněnými koncepčními změnami pak vládní návrh nově vymezuje postavení a odpovědnost náčelníka Vojenské policie i řešení otázky organizační struktury Vojenské policie. Návrh zákona byl dne 29. května 2013 projednán výborem pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který jej doporučil ke schválení. Výbor zároveň navrhl několik pozměňovacích návrhů, které jsou v souladu s celkovým záměrem návrhu zákona.

Zároveň žádám, paní předsedkyně, o zkrácení lhůty na projednání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za toto úvodní slovo. Nyní dostává slovo zpravodaj, ale ještě před tím uvedu, že zákon jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu. Usnesení výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 960/1. Nyní dostává tedy slovo zpravodaj výboru pan poslanec Antonín Seďa. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP