(14.10 hodin)
(pokračuje Babák)

Druhý je tisk 748, bod 49, zákon o přiznání k registrovanému majetku. Ten bych rád zařadil jako druhý dnes po pevně zařazených bodech, po tomto bodu, s tím, že to jsou takzvaná majetková přiznání, která bychom rádi už poněkolikáté též jako protikorupční opatření zařadili na jednání Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Já se zeptám, jestli má ještě někdo nějaké návrhy k pořadu schůze. Pokud nemá, budeme hlasovat o těch, které byly předneseny.

Nejprve pan poslanec Otto Chaloupka navrhuje, aby bod číslo 56, sněmovní tisk 864 - pardon, ještě před hlasováním bude mít svůj návrh pan ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím.

Paní poslankyně Bohdalová má náhradní kartu číslo 18.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, promiňte, že budu zdržovat. Nicméně odehrál se technický problém, který se samozřejmě stát může, nicméně podle mého názoru není možné, aby o něm Sněmovna nejednala a aby k němu nepřijala nějaký závazný přístup. Pokud se nestane nic, hrozí, že v platnost i v účinnost vstoupí zákon ve znění, který Sněmovna neschválila.

Myslím tím zákon o odpadech, kde bylo hlasováno o pozměňujícím návrhu pana poslance Sivery, který posouval povinnost k registraci solárníků z 30. června na 31. prosince, a tento návrh nebyl Sněmovnou přijat. Nicméně Senát obdržel znění Poslanecké sněmovny, kde tento pozměňující návrh byl zapracován. Odsouhlasil tento text i s tímto pozměňujícím návrhem a nyní ho odesílá prezidentu republiky k podpisu. Pokud ho prezident republiky podepíše a on vyjde ve Sbírce zákonů, stane se zákon platným i účinným ve znění, se kterým Poslanecká sněmovna nesouhlasila.

Já v tuto chvíli neumím navrhnout dobré řešení, ale myslím si, že se nemůžeme tvářit, že nevíme, že to tak je. Myslím si, že bychom měli požádat legislativu o návrh nějakého postupu a že bychom se na tomto postupu měli usnést, a proto si tento bod, neschválený pozměňující návrh v novele zákona o odpadech, dovoluji navrhnout jako první bod na příští středu, ať máme dostatek času na přípravu.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Slovo má paní předsedkyně Němcová. Prosím.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, je to netradiční v úvodu schůze vyřizovat věc, která je opravdu nepříjemná a stala se, nicméně pan ministr financí to otevřel poté, kdy jsme se o té věci bavili dnes ráno na mé poradě s místopředsedy Poslanecké sněmovny a poté také na grémiu, kde byli místopředsedové Sněmovny a předsedové poslaneckých klubů. Domluvili jsme se spolu se zástupci legislativy, která tam byla též přítomna a vysvětlila nám všechno, co se stalo.

Pro vás, kteří jste nebyli přítomni, tedy zopakuji, že se jedná o návrh zákona o odpadech, který byl schválen na únorové schůzi Poslanecké sněmovny. V tomto návrhu pan poslanec Sivera dal pozměňovací návrh k odložení lhůty účinnosti u jedné věci, to znamená u likvidace fotovoltaických elektráren. Ta účinnost byla původně navržena k 1. červnu, to znamená, že ti, kteří by chtěli likvidovat tyto elektrárny, by museli s dohodnutou akreditovanou firmou uzavřít smlouvu na tuto likvidaci. Pan poslanec Sivera dal pozměňovací návrh, kterým tuto lhůtu prodloužil z 1. června na 31. prosince letošního roku.

Ten návrh Poslanecká sněmovna nepřijala. Do Senátu ovšem chybou sněmovní legislativy odešlo znění, ve kterém bylo napsáno, že tento pozměňovací návrh byl přijat. Senát s touto chybou zákon projednal, to znamená, že vyslovil souhlas s tím, aby zákon platil s odkladem účinnosti na prosinec 2013.

My teď řešíme s legislativou správný postup. Rýsují se dvě možnosti. Domlouvala jsem se jak s předsedou Senátu, nejsme schopni odhalit, kde se ještě dále ta chyba stala. To, že zaprvé se stala v legislativě Sněmovny, je pravda. Za druhé nevíme, zda se stala též na Ministerstvu životního prostředí, protože to ve spolupráci se sněmovní legislativou kontroluje to, co bylo schváleno ve Sněmovně, a odsouhlasuje, v jakém znění skutečně k čemu došlo a jak bude tedy tento tisk předán, aby byl naprosto správný, k projednání Senátu. Nevíme také, do jaké míry věděla legislativa Senátu o tom, že tam je tato chyba. Ale to už nám teď v žádném případě nepomůže. Jediné, co musíme vyřešit, co teď dál.

Jsem hluboce přesvědčena o tom, že nemůže vstoupit v platnost zákon ve znění, které Sněmovna nepřijala, přestože byl následně projednán Senátem. Protože to je situace, se kterou jsme zatím nebyli konfrontováni, nemáme žádnou oporu v názoru, který by mohla legislativa vám jako zákonodárcům nabídnout jako nějaký precedens, tak proto dnes i ve spolupráci s doktorkou Syllovou, která je ředitelkou Parlamentního institutu, oslovujeme také renomované právníky na ústavní právo, aby nám pomohli, jak tuto situaci řešit.

Dnes ráno jsem sdělila svým kolegům na poradě i na grémiu, že během zítřka, to znamená do zasedání organizačního výboru, bychom tato stanoviska měli mít pohromadě. Seznámím všechny s těmito stanovisky a navrhneme další postup.

To je vše, co jsem cítila za povinnost vám sdělit. Omlouvám se, že jsem takto reagovala na návrh pana ministra Kalouska. Abyste byli všichni obeznámeni s celou věcí ve vší šíři, tak jsem považovala za nutné nyní k tomu vystoupit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní předsedkyně. Pan ministr Kalousek se ještě k věci vyjádří.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já se chci omluvit, že jsem nebyl informován o tom, že to takto proběhlo. Samozřejmě v takovém případě mám plnou důvěru v jednání organizačního výboru a v následně doporučené stanovisko. Svůj návrh stahuji. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. A já se zeptám, jestli ještě někdo k pořadu schůze. Nemá-li nikdo nic, budeme hlasovat.

 

Nejprve o návrhu pana poslance Otto Chaloupky. Týká se bodu číslo 56, sněmovní tisk 864. Pan kolega Chaloupka žádá, aby tento bod byl pevně zařazen po dnes již zařazených bodech. Tak to bylo navrženo.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 94. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 94, přítomno 162, pro 81, proti 76. Tento návrh přijat nebyl.

 

Bude asi kontrola hlasování, takže vás prosím o trpělivost. (Předsedající čeká na výsledek kontroly hlasování.)

Pan poslanec Velebný. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Hlasoval jsem pro a nějakým nedopatřením se mi tam objevil křížek. Prosím opakovat hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP