(12.40 hodin)

 

Poslanec Miroslav Váňa: Já zpochybňuji hlasování. Na sjetině mám křížek, a byl jsem pro.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to zpochybnění hlasování, takže zase musíme hlasovat o námitce.

Dovolte mi tedy, zahajuji hlasování o námitce pana poslance Miroslava Váni. Kdo je pro, přijmout tuto námitku, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 87, přihlášeno 137, pro hlasovalo 132, proti 2, takže námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o druhém článku usnesení. Přečtěte to, je to jedna věta, tak tu jednu větu prosím přečtěte, aby každý věděl.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Dobrá. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby odstoupila od dalšího rozvoje karty sociálních systémů a tento systém zrušila.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, je to jasné. Stanovisko paní zpravodajky bylo kladné, stanovisko ministryně nesouhlasné.

 

Zahajuji hlasování, kdo je pro tento druhý článek, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 88, přihlášeno je 137, pro hlasovalo 66, proti 47, takže toto přijato nebylo. Můžete přečíst ten třetí.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Samozřejmě. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky pozastavit distribuci karet sociálních systémů, a to do doby nové legislativní úpravy. Současná legislativní úprava s povinností zřídit zvláštní účet u České spořitelny, a. s., je i podle analýzy Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky zjevně protiústavní.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Stanovisko vaše je samozřejmě kladné, stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento třetí článek usnesení, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 89, přihlášeno je 137 poslanců, pro hlasovalo 70 a proti hlasovalo 39. Tak a to bylo tedy tím pádem přijato. Můžeme postupovat dál. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Dále je zde návrh usnesení, který přednesl pan poslanec Sklenák. Tento návrh usnesení zní: Poslanecká sněmovna konstatuje, že projekt sKaret je nesmyslný.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Stanovisko zpravodaje? (Kladné.) Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 90, přihlášeno 138, pro hlasovalo 66 poslanců, proti 48, takže tento návrh přijat nebyl.

 

Vypořádali jsme se se všemi návrhy usnesení.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Tímto jsme vyčerpali veškeré návrhy usnesení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím, že jsme vlastně vyčerpali celý bod. Děkuji paní ministryni. Ještě paní poslankyně Semelová - něco se stalo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Nezpochybňuji hlasování, jenom pro stenozáznam: hlasovala jsem pro usnesení, a na sjetině jsem měla zdržení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Děkuji tedy všem, kdo pomáhali zvládnout tento bod, a končím projednávání této zprávy. Předám rovnou řízení ještě panu místopředsedovi Olivovi. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vrátíme se k bodu s pořadovým číslem 32, kterým byl

 

32.
Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa a dalších
na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 640/ - prvé čtení

Bod jsme v 11 hodin přerušili ve stavu obecné rozpravy, takže se do obecné rozpravy vrátíme. Mám tady dvě faktické poznámky. Teď si nejsem jistý, jestli jsou již k této předloze. Paní kolegyně Kohoutová. Paní kolegyně Kohoutová! Paní kolegyně Kohoutová, máte tady faktickou poznámku, vztahuje se k této předloze? Ne. A pan kolega Dědič? Také ne.

S faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Pospíšil. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, opět je to faktická, která reaguje na debatu, která byla přerušena, takže jenom jednu poznámku, další argument, který vznikl při debatě před hodinou a půl a který se týká toho, proč bychom neměli tento návrh podporovat.

Je to v zásadě o tom, že tento návrh výrazně posiluje pozici moci soudní nad mocí zákonodárnou, a to je taky věc, kterou by měli navrhovatelé řešit. Zkrátka a dobře, soud bude rozhodovat v širší míře o tom, kdy zaniká poslanci mandát. To je při vyvážení dělby moci ve státě výrazný ústavněprávní problém, který tu v debatě také dosud nebyl zhodnocen. Takže prosím, řešme i problém, a teď nechci používat slovíčka soudcokracie, jestli tímto způsobem nevychylujeme a neposilujeme soudní moc a jestli ona nebude mít navrch nad mocí zákonodárnou. Také to je aspekt, který podle mého názoru ten návrh neřeší.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se ještě někdo další do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku již neregistruji. Hlásí se někdo z místa? Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím a ptám se pana navrhovatele, jestli si přeje závěrečné slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Ano, na závěr mi dovolte několik poznámek. Nejdříve začnu tou poslední faktickou poznámkou pana kolegy Pospíšila.

Ano, to je asi nejvážnější poznámka, která v té debatě padla, protože samozřejmě při tom řešení, jakým způsobem zbavit poslance mandátu, předem vylučujeme to, že to může udělat komora sama. To by prostě nebylo možné. A potom tedy je samozřejmě otázka postavení jednotlivých mocí, to znamená zákonodárné, výkonné a soudní. A jakési nezávislé senáty nebo něco takového zvláštního jistě nikdo tady nechce a do té kolize vždycky přichází. Ale v dělbě moci platí mimo jiné i princip určitých imunit a v tomto ohledu tedy to zapojení se soudní moci je předem nějakým způsobem omezeno. Za prvé, jestli vůbec aktivní legitimaci ta politická strana využije k tomu, aby poslance přiměla k tomu, aby se podrobil zkoumání, jestli je v souladu se slibem poslance, to znamená podle svého nejlepšího vědomí a svědomí pracovat v zájmu všeho lidu, jak máme v našem ústavním slibu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP