(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Ještě pan ministr Blažek.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Možná to nebývá zvykem, ale já bych chtěl poděkovat kolegovi Polčákovi, protože on to v podstatě řekl nejpřesněji, jak to říci mohl.

Myslím si, že je nutné, aby se Sněmovna, a nejenom Sněmovna, zabývala aktuálním rozvrstvením kompetencí, pokud jde o jednotlivé soudy, protože ta otázka, jak on velmi správně řekl, byla upravena kdysi - ne úplně je to v pořádku. A samozřejmě je to typické téma, které nemůže být o té či oné koalici, ale měla by to být nějaká širší záležitost, která v tuto chvilku ani nesouvisí s novým občanským zákoníkem, ale souvisí s tím, jak u nás bude probíhat procesní řízení a jak blíž k lidem ty soudy budou nebo nebudou, pokud jde o vzdálenost, kam se musí obracet a kam v jednotlivých případech budou muset dávat svoje podání nebo se jezdit bránit v různých podáních. Ale já chci poděkovat, bylo to řečeno velmi přesně. A děkuji za to.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Takže k tomuto bodu můžeme otevřít obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, proto obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova, pane ministře, pane zpravodaji? (Nemají zájem.) Takže můžeme přistoupit k návrhům na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Žádný jiný návrh nevidím, proto můžeme hlasovat.

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru? Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 44, přihlášeno 138, pro 123, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru. Tím končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Pokračujeme projednáním bodu

 

66.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí
svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 928/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh opět uvede pan ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Prosím pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Teď už se dostáváme do jiné oblasti práva a života vůbec. Návrh novely těchto dvou docela významných zákonů vychází v podstatě z těchto důvodů: za prvé je to snaha o maximální ekonomické úspory, za druhé je to zvýšení bezpečnosti ve věznicích a za třetí je to přesnější konkretizace práv obviněných ve výkonu vazby a odsouzených ve výkonu odnětí svobody.

Například se navrhuje, pokud jde o ekonomickou úspornost, uložení povinnosti obviněným uhradit náklady za zdravotní služby, které nejsou kryté pojištěním, regulační poplatky a náklady pozitivních testů na přítomnost návykových látek. Pokud jde o dosažení větší bezpečnosti ve věznicích, tak se zavádí kategorie velmi nebezpečných odsouzených, kteří mohou být i dlouhodobě a opakovaně umisťováni do oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením. A dále tento návrh rozšiřuje a konkretizuje práva a povinnosti obviněných a odsouzených. Například se výslovně zakazuje nejen užívání vlastního telefonu, ale i jeho pouhé držení, omezuje se možnost žádat o přemístění do jiné věznice, tu smí odsouzený opakovat nejdříve po uplynutí tří měsíců, a některé další záležitosti.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Zpravodajkou pro prvé čtení je paní kolegyně Jana Kaslová. Prosím, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Jana Kaslová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, návrh zákona předkládaný vládou v zastoupení ministrem spravedlnosti vychází z potřeby provést změny v zákoně o výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, které respektují např. praktické zkušenosti věznic z problematiky spojené s vazebně stíhanými a odsouzenými, dále práva vazebně stíhaných a odsouzených, práva stíhaných a odsouzených z pohledu požadavků a doporučení evropských orgánů, dále řešení problematiky náhrady nákladů spojených s výkonem vazby a náhrady škody způsobené obviněným a dále např. kázeňské tresty. Návrh také zavádí některé nové názvosloví z důvodu přiblížení se prakticky používaným výrazům.

Já nemohu více dodat, než že navrhuji přikázání do ústavněprávního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Na začátku mám faktickou poznámku pana kolegy Koskuby. (Nemá zájem.) Ne. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Protože nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Pane ministře, paní zpravodajko, přejete si závěrečná slova? (Nevěnují dotazu pozornost.) Pane ministře, přejete si závěrečné slovo? Paní zpravodajko? Ne.

 

Můžeme přikročit k hlasování o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Žádný jiný návrh neregistruji, takže přistoupíme k hlasování.

Kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru? Kdo souhlasí s tímto návrhem? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 45, přihlášeno 140, pro 116, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru. Tím končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Můžeme přistoupit k bloku druhých čtení. Další bod, který budeme projednávat, je

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních
správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 662/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede pan ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Prosím, pane ministře, máte slovo. (Nevěnuje pozornost.) Pane ministře! Máte slovo. (Ministr se ujišťuje mimo mikrofon, jestli je to druhé čtení.) Je to druhé čtení. (Ministr nemá zájem vystoupit.) Pan ministr netrvá na úvodním slovu.

Návrh byl v prvém čtení přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 662/1. Prosím pana poslance Chvojku jako zpravodaje výboru, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já musím jenom zase krátce reagovat na pana ministra. Já jsem čekal, že nám opravdu aspoň trošičku něco řekne, když je to druhé čtení, a zase neřekl. Já si nemyslím, že to je drzost, ale spíše lenost. Prostě pan ministr nerad mluví.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Ano, máte pravdu. Předmětný tisk projednal ústavněprávní výbor na své 56. schůzi dne 16. ledna 2013. Po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti Mgr. Františka Korbela, Ph.D., zpravodajské zprávě poslance JUDr. Jana Chvojky a po rozpravě ústavněprávní výbor

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila,

2.doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona změny a doplňky, které máte všichni na svých lavicích,

3. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu,

4. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi ústavněprávního výboru,

5. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Jenom bych upozornil, že poté ještě budu mít v rámci podrobné rozpravy krátký pozměňovací návrh, který odůvodním. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP