(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan ministr Blažek s přednostním právem.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Tak ještě teda lenost, jo? Takže přece ve druhém čtení bych měl mluvit tehdy, pokud mám něco nového od prvního čtení. A protože bych docela rád mluvil jenom tehdy, že mám co nového říct, což necítím v tuto chvilku, že bych měl co nového říct, a přál bych toto uvědomění občas mnohým z nás, ale i včetně sebe, tak prostě nemluvím. A to není lenost. To je úcta ke Sněmovně, kterou nechci zdržovat opakováním stále stejných vět. Lenost? To ne! Děkuji. (Slabý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Protože nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím a zahajuji rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy se hlásí pan kolega Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Já jenom krátce - pane ministře, vy byste měl vědět, že opakování je matka moudrosti. Není se za co stydět, když některé věci zopakujeme.

Já bych jenom krátce zde představil pozměňovací návrh, který je pozměňovacím návrhem k pozměňovacímu návrhu ústavněprávního výboru. Tam se v bodě 10, což je bod, kterým je ceník některých úkonů, zapomněla vložit tzv. poznámka. A ta poznámka je tohoto znění: "Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku. Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy, vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem."

Tudíž opakuji, jde o doplnění pozměňovacího návrhu ústavněprávního výboru v bodě 10, kdy se pod výčet položek, které se platí, dává poznámka, kdo vybírá poplatek a další věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: To znamená, že doplňujete pozměňující návrh.

 

Poslanec Jan Chvojka: Doplňuji slova v bodě číslo 10 touto poznámkou.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dobře, děkuji. Pan kolega Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Mám pouze drobný pozměňující návrh o jedné jediné větě. Dovolím si ho načíst a samozřejmě předat zpravodaji, který je přítomen. Týká se změny v části první článku 2 Přechodné ustanovení.

V bodě 4 se za stávající větu "Platnost povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, které nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je omezena na dobu pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona." vkládá věta nová, kterou si dovolím přečíst. "Insolvenčnímu správci se zvláštním povolením, které nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 12 odst. 3 uplynutím pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona."

Krátké odůvodnění: Stávající návrh v zásadě prodlužuje dobu trvání normálního oprávnění insolvenčních správců na dobu pěti let, omezuje ji tedy na dobu pěti let, ale ode dne nabytí účinnosti novely, která je zde dnes předjednávána. Ovšem právě u zvláštních správců dojde k zásadní změně, která bude mít za následek několikanásobný nárůst počtu případů, které tito správci řeší. Dříve tito správci řešili jen reorganizace, což bylo jenom několik desítek případů ročně. Nyní budou řešit všechny případy v důsledku právě rozšíření působnosti zvláštních insolvenčních správců.

Toto navrhované přechodné období umožní zvládnout tuto agendu bez průtahů. V současné době je zvláštních správců pouze 32. Při absenci navrhovaného přechodného období pěti let i pro zvláštní správce dojde k situaci, kdy se jejich počet bude snižovat. Zánik povolení u stávajících zvláštních správců - značná část složila zkoušku právě v letech 2008 až 2009 - bude převyšovat počet nově zapsaných zvláštních správců a na druhé straně se také bude dramaticky zvyšovat jejich agenda. A není pravdou, že by již v současné době panovala praxe, že by u všech povinně reorganizovatelných subjektů byli ustanovováni zvláštní správci. V soudní praxi je zastáván názor vyjádřený mj. v rozhodnutí Vrchního soudu spisové značky 3/VSPH/202/2010, že povinnost ustanovit zvláštní správce platí pouze u subjektů, kde skutečně dojde k povolení reorganizace, nikoliv kde je pouze teoreticky přípustná. Takže pokud nebude přijato přechodné období pěti let i pro zvláštní správce, podle mého názoru dojde rychlou eskalací problému až na destruktivní dopady do sféry národního hospodářství České republiky, protože zde bude velmi malý počet zvláštních správců s tím zvláštním povolením, jehož platnost zanikne.

Já si tedy dovoluji navrhnout, aby platnost byla po dobu pěti let prodloužena ode dne přijetí novely. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Tak to byl návrh pana kolegy Polčáka. Do podrobné rozpravy ještě pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji, hrozně se omlouvám, je to takové složité. Já jsem k poznámce, kterou jsem načetl k bodu 10 původního pozměňovacího návrhu ústavněprávního výboru, zapomněl, že tato poznámka má ještě poznámku pod čarou, tak bych jenom krátce doplnil, že k té poznámce patří poznámky pod čarou. Jednou je poznámka 9a) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. A 9b) § 35 a následující zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Tak ještě doplnění. Ještě se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Pane ministře, pane zpravodaji, přejete si závěrečná slova? Ne. Protože žádný další návrh nepadl, končím druhé čtení tohoto návrhu a předávám řízení schůze panu místopředsedovi Hamáčkovi.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Budeme pokračovat bodem

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 771/ - druhé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Děkuji. Myslím si, že uvádět to nemusím, přišel jsem spíše poslouchat ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako tisk číslo 771/1 a já prosím paní zpravodajku výboru paní poslankyni Janu Suchou.

 

Poslankyně Jana Suchá: Děkuji, pane předsedající. Ústavněprávní výbor tento tisk projednal na svém jednání dne 16. ledna. Přijal k němu pozměňující návrh a doporučuje Poslanecké sněmovně návrh zákona schválit včetně toho pozměňujícího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji za zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Žádnou přihlášku zatím neeviduji. Ptám se, zda se hlásí někdo z místa. Nikdo se nehlásí, takže ukončím obecnou rozpravu a zahájím podrobnou rozpravu, do které také nemám žádnou přihlášku. Pokud tomu tak není, ukončím i rozpravu podrobnou. Zeptám se pana ministra nebo paní zpravodajky, zda si přejí využít závěrečného slova. Není tomu tak. Tím bych tedy ukončil druhé čtení tohoto návrhu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP