(16.30 hodin)
(pokračuje Klučka)

Vy jste se, paní ministryně, nedávno k této věci vyjádřila a k úpravě valorizací jste zdrženlivá. Řekla jste: To bych nepředjímala, v prvním pololetí tohoto roku se zcela jistě nic nezmění. Já se tedy ptám, paní ministryně, kdy se něco změní, kdy důchodcům skutečně svitne naděje, že budou schopni se alespoň mírně důstojně vyrovnat se zvyšováním životních nákladů.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Paní ministryně odpoví na vaši interpelaci. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Pane místopředsedo, pane poslanče, budu reagovat na vaši druhou interpelační otázku směřovanou na mne.

Chtěla bych nejprve pár informací k valorizacím. Výdaje na důchody jsou jednou z nejvýznamnějších položek výdajů státního rozpočtu a není možné při obecné snaze o eliminaci nerovnováhy mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu tuto položku nebrat do úvahy. Poměrně významné množství miliard jde na důchody.

Možná změna v nastavení zvyšování důchodů byla velmi detailně analyzována a také diskutována, a to nejen na úrovni státní správy, ale také nezávislými odbornými pracovišti, a bylo nakonec jako nejoptimálnější řešení, nejoptimálnější z pohledu státního rozpočtu i možných řešení vůči důchodcům, schváleno jako novela zákona o důchodovém pojištění spočívající v dočasném - a my víme, že dočasném podle zákona na tři roky - snížení zápočtu růstu indexu spotřebitelských cen, nikoliv tedy 100 %, ale pouze jednu třetinu. To se ukázalo jako nejvhodnější kombinace. Bylo to propočítáno na co nejmenší dopady na sociální situaci domácností důchodců.

Já chci ještě říci, že celkově vybrané pojistné, a tedy i příjmy z výdělečné činnosti, vzrostly loni jen o 1,2 % a u aktivní populace z důvodu krize narůstá tempo ještě pomaleji a je tady navíc riziko ztráty zaměstnání, a tím tedy i stabilního příjmu. V tomto případě by se mohlo zdát, že sociální skupina důchodců zůstává jedinou skupinou, která má zákonem zaručený příjem, a dokonce o jednu třetinu z růstu indexu spotřebitelských cen ještě příjem navýšený.

Po uplynutí přechodného období, to znamená od roku 2016, by měly být důchody opět znovu valorizovány tak, jak tomu bylo do roku 2012.

Já bych zde ještě chtěla říci, že jsem v reakci na vámi citovaný rozhovor jednala s Radou seniorů České republiky a jednoznačně jsme se shodli na tom, že situace pro řadu seniorů není dobrá, zejména v pohledu na situaci v bydlení. Dnes se skutečně setkáváme s poměrně širokou skupinou seniorů, u nichž je důchod nižší než náklady na bydlení, myšleno v řadě případů i nájem. Já jsem se s touto skupinou vážně radila. Také jsem pověřila příslušné odbory a sekce na Ministerstvu práce a sociálních věcí touto situací se vážně zabývat a předpokládám, že budeme moci najít uspokojivou odpověď alespoň pro část seniorů, kteří se v této ohrožené skupině nalézají, to znamená zejména velká města a lidé dejme tomu nad 70 let, kteří dnes už jen velmi obtížně budou hledat jiné formy bydlení. Na druhou stranu si přiznejme, že v řadě případů jsou senioři ponecháni v tomto rozhodování bez pomoci těch nejbližších, bez pomoci rodiny. Tím teď nemyslím jenom třeba finanční pomoc. Je tady kolikrát i nezájem a jakákoliv forma rady a možnosti řešení ze strany mladé a mladší generace není.

Jak jsem již znovu říkala, jsem připravena tuto situaci právě s touto skupinou seniorů řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní ministryně. Pan poslanec Klučka už nebude klást doplňující otázku. Přistoupíme k poslední interpelaci na paní ministryni Müllerovou, kterou vznáší paní kolegyně Semelová ve věci sociálních dávek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážená paní ministryně, byla už o tom tady dnes řeč, přesto dovolte, abych znovu přednesla svoji interpelaci.

Patnácti tisícům příjemců sociálních dávek se včera zpozdila výplata. Podle původní informace šlo pouze o Olomoucký kraj, což jste tady říkala před chvílí, nicméně později se ukázalo, že se to týká i jiných míst, konkrétně Prahy. Možná se to někomu může zdát jako maličkost. Vždyť jde o pouhou technickou závadu, o mírné zpoždění. Ale není to pravda. Jde o rodičovské a pěstounské dávky, na něž rodiče každý měsíc s netrpělivostí čekají, aby zaplatili všechno, co je potřeba. A mnozí to už opravdu těžko zvládají. Při neustálém zdražování je pro ně důležitá každá koruna, a to včas.

Je pravda, že zákon nedává garanci jednoho dne výplaty. Já to považuji za chybu, protože zase platby, které se strhávají ze soukromých účtů těchto lidí, jsou právě ke konkrétnímu datu, a tady i jeden den zpoždění může způsobit závažné problémy.

Vy jste tady už řekla, jaký je současný stav. Proto nebudu znovu požadovat tuto odpověď. Nicméně by mě zajímalo, jak bude skutečně do budoucna konkrétně zabezpečeno, aby se to neopakovalo, případně vyvození zodpovědnosti.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Prosím paní ministryni o reakci.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Vážená paní poslankyně, já budu stručně reagovat na vaši interpelaci, protože bych řekla, že podstatnou část jsem již zodpověděla v odpovědi na interpelaci pana poslance, takže se nechci opakovat. Nicméně doplním k záležitosti týkající se výplat dávek státní podpory, tedy zejména rodičovského příspěvku a příspěvku na dítě a také dávky odměny pěstouna.

Technologicky byl ten systém nastaven tak, že dávky byly vypláceny v jednom celku, a právě u dávky odměna pěstouna je nezbytné vyhodnocovat skutečnosti, které jsou rozhodné pro výplatu té dávky. To znamená do doby, než je má úřad práce k dispozici, to znamená příjmové věci a podobně, vlastně není možné dávku vyplatit. Za účelem zajištění výplaty dávky rodičovský příspěvek a příspěvek na dítě se nám podařilo teď v průběhu měsíce vytvořit technologické oddělení těchto dávek, speciálně pro výplaty dávky odměna pěstouna, a již od následujícího měsíce, to znamená od března, bude tato významná změna aplikována tak, aby nedocházelo k problémům, o kterých jste tady hovořila.

Já teď nechci potvrzovat, že by stejný výpadek v nějakém rozsahu byl mnou zjištěn v Praze. Já to slyším od vás poprvé. Nicméně věřím tomu, že situace teď umožní, aby v těch případech, kdy byly dávky rodičovský příspěvek a příspěvek na dítě vypláceny před devátým dnem v měsíci, aby i tento termín zůstal nadále zachován. Doufám, že se k podobným situacím už nebudeme vracet, a věřím, že včerejší takzvaná Popeleční středa, že si nebudeme každou středu v měsíci takto opakovat a připomínat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP