(Jednání pokračovalo v 11.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Vážení kolegové, jedenáct hodin dvacet minut. Já tady zagonguji, aby bylo vidět, kolik nás je. Prosím, aby se všichni dostavili do sněmovny. Odhlásím vás, prosím, abyste se znovu přihlásili. Prosím nyní, přihlaste se.

Prosím ještě jednou poslance, aby se dostavili do sněmovny a aby se přihlásili u svých hlasovacích zařízení. Připomenu, že se nacházíme v projednávání tisku 747, máme návrh usnesení, který bychom měli hlasovat. Máme tedy návrh usnesení, který bychom měli hlasovat, který přinesla paní poslankyně Marie Rusová, a to je tedy to, co teď provedeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout usnesení, které přednesla paní poslankyně Rusová, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 223. Přihlášeno 110 poslanců, pro hlasovalo 101 z přihlášených 110 a proti žádný. Takže to bylo přijato.

 

Tak to máme hotovo, tento bod 149. A teď mi dovolte, abych vám vysvětlil jednu věc, kterou musíme provést. Prosím tedy o kousek vaší pozornosti. Vzhledem k tomu, že nejsou přítomni ověřovatelé, nemůže proběhnout losování interpelací. Takže jediný možný postup je ten, že v této chvíli bychom tady zvolili dva ověřovatele znovu a ti by tím pádem umožnili, aby tuším od půl dvanácté mohlo proběhnout losování interpelací. Jinak by se interpelace vůbec nemohly konat. Já tady mám dva návrhy - na paní poslankyni Semelovou a paní poslankyni Peckovou. Takže bych vám navrhl, abychom tyto dvě naše kolegyně, paní poslankyni Peckovou a Semelovou, v této chvíli potvrdili jako ověřovatele, a tím pádem po půl dvanácté může losování interpelací proběhnout. Doufám, že je to všem jasné, a budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby paní poslankyně Pecková a paní poslankyně Semelová byly ověřovatelkami, které by se dostavily na losování? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 224. Přihlášeno je 114, pro hlasovalo 100, proti 5, takže to bylo přijato. Zvolili jsme tedy ověřovatele a můžeme jít dále.

 

Další je bod číslo

 

150.
Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil
jiných států přes území České republiky v roce 2013
/sněmovní tisk 889/

Opět bych požádal pana ministra Stanjuru, aby uvedl tento text. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Ještě jednou hezké dopoledne. Tento materiál je předkládán v souladu s ustanovením článku 43, odstavce 5 písmeno a) ústavního zákona, Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona číslo 300/2000 Sb., podle něhož vláda rozhoduje o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo jejich přeletů nad územím České republiky.

Rozhodnutí vlády umožní realizovat bez zbytečných průtahů požadavky na přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států, které jsou uvedeny v usnesení vlády ze dne 5. prosince roku 2012 číslo 206. Zároveň umožňuje ozbrojeným silám České republiky žádat na principu reciprocity o povolení přeletu přes území států uvedených ve zmíněném usnesení vlády. Část materiálu obsahuje zhodnocení dosavadní praxe při schvalování přeletu a průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky a podrobné odůvodnění řešení navrhovaného pro letošní rok, a to s ohledem na závazky, které má Česká republika z důvodu svého členství v NATO.

Materiál projednal na svém jednání 16. ledna letošního roku i výbor pro obranu a doporučil jej Poslanecké sněmovně vzít na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď zase požádám paní poslankyni Marii Rusovou, aby nás informovala o jednání výboru a eventuálně nám sdělila, jestli je návrh usnesení. Ne, to usnesení vlastně máme, ano. Prosím.

 

Poslankyně Marie Rusová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, prakticky už můj předřečník řekl to, co bych zde měla říci já, takže opakování matka moudrosti. Usnesení výboru pro obranu z 12. schůze dne 16. ledna 2013 v předmětné záležitosti, tedy sněmovní tisk 889. Výbor pro obranu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2013. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, já děkuji. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. Pokud se do obecné rozpravy nikdo nehlásí, tak ji rovnou ukončím. Myslím, že můžeme rovnou přistoupit k rozpravě podrobné. Také se ptám, jestli se někdo hlásí do rozpravy podrobné, nějaké úpravě usnesení. Ale ani k tomu se nikdo nehlásí, takže můžeme ukončit i podrobnou rozpravu a hlasovat o tom návrhu usnesení, které nám navrhuje výbor pro obranu, abychom vzali na vědomí toto rozhodnutí vlády o přeletech.

 

Takže usnesení, ten text, jste slyšeli, budeme o něm nyní tedy hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vzít na vědomí informaci o přeletech, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 225. Přihlášeno je 114, pro hlasovalo 85, proti 14, takže bod 150 byl přijat.

 

A máme tady bod číslo

 

151.
Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
v zahraničních operacích v roce 2011
/sněmovní tisk 750/

Opět požádám pana ministra Stanjuru, aby nám sdělil. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Jedná se o souhrnnou a pravidelnou informaci o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany ve všech zahraničních operacích v roce 2011. Cílem toho materiálu je informovat vládu a posléze Parlament o politických, vojenských a finančních aspektech působení jednotek Ministerstva obrany v zahraničních operacích v Kosovu, Afghánistánu, Bosně-Hercegovině, na Sinajském poloostrově a ve Velké Británii. Materiál obsahuje informace o vnitropolitické situaci v jednotlivých zemích, o operačních úkolech sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v místech působení a o čerpání finančních prostředků v jednotlivých operacích za sledované období.

Česká republika se v průběhu roku 2011 významně angažovala především v Afghánistánu, který je v současné době považován za operační prioritu NATO. Naše působení v Afghánistánu bylo zaměřeno do čtyř základních oblastí: rekonstrukce a obnova, výstavba afghánských bezpečnostních sil, podpora nasazených sil a působení kontingentu 601. skupiny speciálních sil. Česká republika byla nadále zapojena do rekonstrukce a obnovy Afghánistánu prostřednictvím svého provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Lógar na východě Afghánistánu. V roce 2011 ukončila civilní část tohoto provinčního rekonstrukčního týmu celkem 23 projektů a 22 projektů rychlého dopadu. V rámci tohoto týmu působili rovněž naši vojáci. Příslušníci vojenské policie zde např. vycvičili více než tisíc příslušníků afghánské národní policie a takřka padesát příslušníků afghánské lokální policie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP