(16.20 hodin)
(pokračuje Braný)

Ta korekce tady byla nějaká učiněna, ale přes to všechno já osobně jsem toho názoru, že řada tzv. nárůstů jsou virtuální prostředky. Nejsou jasné ty miliardy z těch, jak už tu říkal kolega Votava, miliardy z těch dotačních programů, i ta jedna a půl miliardy, která je přerozdělena ze školství, není úplně jasná v návaznosti na jiné zákonné normy, které řeší financování zejména toho základního, ale vůbec školství.

Takže z tohoto pohledu já osobně nebudu podporovat zákon jako celek, ale hlasování o pozměňovacím návrhu 1 a 2 doporučuji celému našemu klubu, aby nebyl podporován z uvedených důvodů.

Postoj našeho klubu k celému zákonu je asi takový, jak tady kolega Zaorálek předvedl, jak bránil Ostravu, tak členové a členky klubu KSČM se rozhodli, že nebudou vystupovat každý za svůj region, a tam je samozřejmě pestrost názorů na to, jaké to bude mít dopady, ale že své přesvědčení a plnou odpovědnost každá členka a člen klubu KSČM vyjádří hlasováním o zákonu jako celku.

Tolik jsem chtěl říct v obecné rozpravě, a bude-li nutné, tak se přihlásím potom v podrobné k návrhu změny procedury dílčí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Jeroným Tejc se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já se jdu vyjádřit jen k tomu, jak budu hlasovat a proč. Právě proto, že nepodpořím tento návrh zákona, byť jej z principu považuji za správný. To jediné, co mi na něm vadí, je to, že nespravedlivě podle mého názoru bylo ubráno nejen mému rodnému městu, ale i těm dalším třem velkým.

Nechci vést žádnou debatu o tom, jakým způsobem to mělo být učiněno. Já oceňuji to, že nakonec, a to beru jako určitý kompromis, který je velmi bolestivý, z toho původního návrhu 900 milionů minus, který se tady objevil v Poslanecké sněmovně např. pro město Brno, je dnes částka přibližně 200 milionů minus, což je velmi bolestivé, ale je to podle mého názoru dobrý kompromis, alespoň pro to, aby město přežilo, stejně tak jako v případě města Ostravy, tak jak o tom hovořil pan místopředseda Zaorálek, a v tomto smyslu jsem rád a děkuji těm, kteří byli ochotni na tomto kompromisu pracovat, byť se přiznám, že ani přesto nemohu ten návrh jako celek podpořit, protože skutečně každá desítka milionů dnes bude těmto městům velmi chybět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A to je poslední přihláška, kterou mám do obecné rozpravy, takže to vypadá, že obecnou rozpravu budu moci ukončit, a je možné, že zazní slovo navrhovatele nebo zpravodaje. Ano, ministr Kalousek si vezme slovo. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Chci jenom poděkovat za tu diskusi. Byla skutečně velmi dlouhá. Původní předlohu ministr financí předložil téměř před rokem. Chápu, že si to vyžádalo velmi usilovnou politickou diskusi, je to politická dohoda, samozřejmě, v případě rozpočtového určení daní neexistuje žádný exaktní šém, to pokládám za dobrou politickou dohodu, dobrý kompromis, a prosím o schválení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zpravodaj? Prosím, pane poslanče. Už jdete rovnou k hlasování? Můžete to shrnout. Samozřejmě, to je na vás.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Jen se, pane místopředsedo, dámy a pánové, omezím na stručné konstatování. Nechci zde opakovat to, co bylo uvedeno. Po více než roční debatě v tomto volebním období a po zpočátku velmi vyhraněných postojích aktérů této debaty nakonec došlo k určitému kompromisu, jenž umožňuje významně posílit daňové příjmy mnohých obcí a měst. Mě těší, že změny obsažené ve vládním návrhu ve znění pozměňovacích návrhů rozpočtového výboru jsou podporovány jak Svazem měst a obcí ČR, tedy univerzálním zástupcem obcí, i zástupcem výhradně malých obcí, Sdružením místních samospráv. To se v minulosti téměř nestávalo. Máme příležitost schválit podobu rozpočtového určení daní pro obce a města, které sice není a nemůže být dokonalé, to zde nechci rozvádět, přesto však odstraňuje mnohé nelogičnosti stávajícího systému.

Chtěl bych na závěr jednak poděkovat zástupcům předkladatele, členům rozpočtového výboru, podvýboru pro financování územních samospráv, též nesmím zapomenout na předsedy koaličních klubů, za spolupráci ve Sněmovně při úpravě tohoto vládního návrhu a také ocenit, že nějakými dalšími konkurenčními pozměňovacími návrhy mimo návrh rozpočtového výboru se nekomplikuje schvalování této hodně vydiskutované novely.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane zpravodaji, vy jste tím řekl své závěrečné slovo, ale já bych vás rovnou požádal v tom případě, kdybyste tam zůstal a kdybyste nám řekl, jaký postup nás čeká v hlasování o tomto návrhu.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Návrh na zamítnutí tohoto sněmovního tisku nebyl podán, takže o něm nebudeme rozhodovat. Existují pouze, jak bylo avizováno, návrhy obsažené v usnesení rozpočtového výboru. Vnímám přání pana poslance Braného z klubu KSČM, aby se individuálně ještě hlasovalo o bodu pozměňovacího návrhu 3, tj. navýšení započitatelné výměry katastru ze 3 ha na 10 ha, a pak o dalším zbytku pozměňovacích návrhů rozpočtového výboru. Zbytek slaďuje oba dva sněmovní tisky 695, které jsme prohlasovali dopoledne a kde byla vyjmuta část rozpočtového určení daní měst a obcí, a v zásadě pozměňovací návrh garantuje, že - ať již v tom přechodném období 2013-2015, i poté - bude navýšeno rozpočtové určení daní o 12 miliard korun. Potom bychom mohli už hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se zeptám, jestli někdo zpochybňuje tento návrh. Nikdo, i vy souhlasíte. Dobře, myslím, že to je jasné, snad to nemusíme ani hlasovat. Budeme postupovat tak, jak jste to řekl. Poprosím vás o hlasování, stanovisko a budeme hlasovat. Myslím, že jsem zagongoval už dost, všichni by tady měli být, a můžeme začít. Prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. První hlasování je o bodu 3 pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru. Stanovisko je souhlasné. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 67, přihlášeno je 178, pro hlasovalo 168, proti 3, bylo přijato.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. A teď bychom hlasovali o ostatních bodech pozměňovacích návrhů rozpočtového výboru. Stanovisko zpravodaje souhlas. (Ministr: Souhlas)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 68, přihlášeno 180, pro hlasovalo 143, proti 12, bylo to přijato.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: A nyní již můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Přikročíme tedy k tomuto hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 370/2011 Sb., kterým se mění zákon číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 694, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování o tomto textu usnesení. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 69, přihlášeno je 180, pro hlasovalo 158, proti 14, toto usnesení bylo přijato. (Potlesk.)

 

Končím projednávání bodu číslo 21.

 

Pan poslanec Stanjura se na mě dívá, jako že má něco za lubem.***
Přihlásit/registrovat se do ISP