(17.30 hodin)
(pokračuje Weberová)

Dovolím si ještě jednu krátkou poznámku. Domnívám se, že k prolomení hranice roku 1948 vzhledem ke znění návrhu zákona nebude docházet, a to ani v případě, kdy ke křivdě došlo na základě zde velmi často zmiňovaného zákona z roku 1947, tedy zákona o revizi první pozemkové reformy. Tento zákon byl, respektive odnětí majetku na základě tohoto zákona bylo jako skutečnost vedoucí k majetkové křivdě uvedeno i v zákoně o půdě, na základě něhož probíhaly restituce zemědělského majetku.

Ráda bych ale v této souvislosti upozornila na to, že k tomuto prolomení by mohlo v jednotlivých případech dojít fakticky, a to při vydávání majetku povinnými osobami podle tohoto zákona. Bude tedy potřeba dbát na technickou stránku vydávání a pečlivě v jednotlivých případech posuzovat dokumentaci, která bude jako důkaz o vlastnictví v rozhodném období předložena. To platí zvláště tam, kde je v pozemkových knihách zapsána poznámka zamýšleného převzetí, která se tam objevila na základě předúnorových pozemkových reforem. V té době již bylo pravidlem, že vlastnictví přecházelo na stát okamžikem, kdy se ujal držby zabraného majetku, a to bez ohledu na to, zda to bylo zapsáno v pozemkových knihách, či nikoli.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Pan poslanec Jeroným Tejc, prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Kolegyně a kolegové, dovolím si přihlásit se formálně ke svým pozměňovacím návrhům, které jsou vloženy v systému pod čísly 2262 a 2543, a zároveň si dovolím přihlásit se k pozměňovacímu návrhu Michala Haška, který je v systému vložen pod číslem 2263.

K tomuto pozměňovacímu návrhu jen krátce. Tento návrh doplňuje do výčtu věcí, které nelze podle zákona vydat, věci, které budou k 1. lednu 2013, to je k datu účinnosti zákona, ve vlastnictví obcí nebo krajů. Druhá část tohoto návrhu prodlužuje lhůty k uzavření dohody o vydání nemovitosti mezi povinnou osobou a oprávněnou osobou. Navržená tříměsíční lhůta je podle našeho názoru příliš krátká, proto se navrhuje stanovit lhůtu na 9 nebo 12 měsíců. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Vít Bárta byl ještě přihlášen do podrobné rozpravy? Není. Ještě pan kolega. Prosím.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pan kolega Jan Babor je řádně omluven a podal pozměňující návrh, který je veden pod číslem 2463. Dovoluji si tedy k jeho pozměňujícímu návrhu přihlásit, aby byl uplatněn. Takže děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a ptám se ještě na další případné přihlášky do podrobné rozpravy. Nejsou-li žádné, končím podrobnou rozpravu a budeme hlasovat o návrhu pana poslance Koníčka, tedy o návrhu na vrácení zákona výboru k novému projednání. Hlasování ponese pořadové číslo... Pan kolega Vojtěch Filip se hlásí? Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedkyně. Já jen k odůvodnění kolegy Koníčka. Tady v obecné rozpravě padlo srovnání pozice jednotlivých zemí v Evropské unii a vyrovnání těchto zemí s majetkem církví. Já jsem přesvědčen, že vrácení má jasný důvod, a to pro jednání výboru pro evropskou integraci, resp. pro evropské záležitosti. V tomto ohledu totiž tady nepadla jediná relevantní argumentace, která by se s tím vypořádávala.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak. A nyní budeme hlasovat o návrhu, který jsem avizovala. Hlasování ponese pořadové číslo 35. Rozhodneme tedy o návrhu na vrácení výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování číslo 35. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování číslo 35, přítomno 162, pro 74, proti 81. Návrh byl zamítnut.

 

V tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu zákona, tedy končím projednávání bodu číslo 14, sněmovního tisku 580. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

32.
Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů
v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
/sněmovní tisk 695/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zajisté si vzpomenete, že když jsem na podzim loňského roku předkládal jménem vlády návrh státního rozpočtu, nijak jsem nezastíral, že je postaven na dubnové prognóze, tedy prognóze z dubna 2011, předpokladu ekonomického vývoje v následujícím roce a že letní a podzimní turbulence, zejména krize v eurozóně, dávaly tušit, že vývoj bude výrazně horší. Což také vláda jednoznačně konstatovala a současně se zavázala, že pokud scénář bude horší než stagnace, bude muset přistoupit ke změnám rozpočtové legislativy již pro rok 2012 a v takovém případě přijde již pro rok 2012 se změnou rozpočtové legislativy. Zavázali jsme se, že tak učiníme na základě lednové prognózy nejenom naší, ale ostatních renomovaných analytických pracovišť. Tak jsme také učinili.

Lednová prognóza ukázala v podstatě ten nejméně špatný z těch špatných scénářů, které jsme čekali, to znamená nepředpokládá výraznou recesi, předpokládá stagnaci nebo pouze mírný růst v desetinách v tomto a následujících letech, což vládě umožnilo pro rok 2012 nepřistupovat ke změně rozpočtové legislativy ani k novele zákona o státním rozpočtu, protože aby udržela svoji fiskální strategii, musela přistoupit k vázání prostředků ve výši zhruba 26, 27 mld., což přes složitou situaci je v silách každé vlády. Nicméně pro léta 2013 a 2014 samozřejmě fiskální strategie postupného snižování deficitů a stabilizace veřejných rozpočtů není myslitelná bez změn rozpočtové legislativy jak na výdajové, tak bohužel na příjmové straně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP