(17.20 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dobrý den, dobré odpoledne, já se domnívám, že návrh, který podal pan kolega Tejc, je naprosto legitimním návrhem procedurálním. Návrh na přerušení bodu na zítřejší 11. hodinu si myslím, že se měl hlasovat okamžitě.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě prosím pan kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Služebně starší kolegové mě donutili, abych pořádně nastudoval jednací řád. Návrh nebyl procedurální, ale odročovací. Je naprosto legitimní a já jsem k němu podal pozměňovací návrh, který nebyl přijat. V této chvíli můžeme hlasovat o odročovacím návrhu, ne procedurálním. Tak to prostě je. To, že tomu říkáte procedurální, je jiná věc. Nic takového. Padl návrh na odročení do zítřejší deváté hodiny, jestli se nepletu. (Nápověda ze sálu.) Jedenácté. Omlouvám se.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Budeme pokračovat v jednání. Zahajuji podrobnou rozpravu a do ní jsou přihlášky. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.)

Pan kolega Stanjura, o vašem návrhu jsme hlasovali. Takže ještě návrh, který předložil pan kolega Tejc, a ten znamenal přerušit naše jednání do zítřka do 11. hodin. O tomto návrhu rozhodneme nyní. Přivolávám kolegy. Žádost o odhlášení. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat. Hlasování bude mít pořadové číslo 33. Návrh, který zazněl, nebudu opakovat. Všichni jsme ho slyšeli. Zahajuji toto hlasování a táži se, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 33 přítomno 163, pro 79, proti 83. Návrh přijat nebyl.

 

Jsme stále ještě v obecné rozpravě. Nehlásí se do ní nikdo. Obecnou rozpravu končím.

 

Budeme nyní hlasovat o návrhu, který přednesl pan poslanec Koníček, to jest návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 34. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 34 přítomno 163, pro 77, proti 84. Návrh přijat nebyl.

 

Budeme pokračovat v podrobné rozpravě. Žádám, aby se slova ujal pan poslanec Michal Babák, po něm je přihlášen pan poslanec Vladimír Koníček.

 

Poslanec Michal Babák: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, jak již jsem uvedl v obecné rozpravě k návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, sněmovní tisk 580, předložil jsem pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny pod číslem sněmovních dokumentů č. 2505 a 2604. V souladu s § 63 odst. 3 jednacího řádu se na ně tímto odkazuji.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Koníček má slovo. Poté pan kolega Ladislav Šincl. (Neklid v sále.)

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, předkládám tento pozměňovací návrh. Název zákona se mění z "o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)" na "o daru církvím a náboženským společnostem a o změně některých zákonů (zákon o daru církvím a náboženským společnostem)".

V rámci podrobné rozpravy dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona a opakuji svůj návrh, protože i po podrobné rozpravě je možné hlasovat o vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní má slovo pan poslanec Ladislav Šincl.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, po zralé úvaze jsem dospěl k názoru, že vás pro tentokrát nebudu obírat o váš vzácný čas a nebudu vystupovat v obecné rozpravě, ale raději bych se v podrobné rozpravě vyjádřil, kde bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu 1681 mého nemocného kolegy Alfréda Michalíka. Tímto bych si ho chtěl i osvojit.

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Návrh sleduje zachování institutu dobré víry a omezuje případy, kdy v rámci nápravy jedné křivdy by byla spáchána křivda nová. Vždyť i nový občanský zákoník institut dobré víry kupujícího oproti předchozí právní úpravě významně posiluje. Je proto žádoucí zachovat homogenitu právních úprav. Návrh reaguje na existenci takových případů, kdy povinná osoba, například organizační složka státu, v rozhodném období, například 70. nebo 80. letech minulého století, regulérně zakoupila od jiné fyzické osoby, běžného občana či jeho dědiců, nebo právnické osoby, například JZD, nemovitý majetek, například dům. S ohledem na okolnosti a běžně dostupné evidence nemohl mít pochybnosti o právoplatnosti vlastnictví prodávajícího, natož zjistit, zda prodávající či právní předchůdci majetek získali právním nebo pseudoprávním způsobem. Tento majetek užíval a udržoval pro svoje potřeby po dlouhá léta, často jej významně upravil a zvelebil. Vydání takové majetku by podle mého názoru nepochybně, tedy zjevně oprávněně, považoval za významnou křivdu.

Děkuji za pozornost. Opakuji, že se přihlašuji a osvojuji si písemný návrh podaný v elektronické podobě pod č. 1681. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Paní poslankyně Ivana Weberová, poté pan kolega Tejc. Prosím paní kolegyni Weberovou.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, já bych se ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému načten pod č. 2583, a to pouze k variantě č. 2, protože na variantě č. 1 nebyla nalezena koaliční shoda. Proto tedy se hlásím k pozměňovacímu návrhu v jedné variantě, a to variantě č. 2.

Tento pozměňovací návrh se vztahuje k § 18 odst. 2 návrhu a podle tohoto ustanovení 18 se uplatní nevyvratitelná právní domněnka vlastnictví oprávněných osob k nemovitostem, pokud do dne účinnosti tohoto zákona je vlastnické právo evidováno v katastru nemovitostí. Podle mého pozměňovacího návrhu se taková domněnka uplatní pouze v případě, že se jedná o historický majetek církví, tak jak je specifikován v § 2 odst. 2 písm. a) návrhu. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je tedy eliminovat případy, kdy by se tato domněnka uplatnila i ohledně nemovitostí, které církve nevlastnily v rozhodném období. Tento můj pozměňovací návrh navazuje na můj pozměňovací návrh týkající se § 9 a 10, který byl již přijat ústavněprávním výborem a který se týká tedy zrušení přesunutí důkazního břemene z oprávněné osoby na stát a zavedení povinnosti pro oprávněné osoby prokázat, že v rozhodném období vlastnily majetek, který požadují vrátit, tak jak bylo stanoveno i v ostatních restitučních předpisech. S tímto pozměňovacím návrhem již vyslovil souhlas předkladatel a je obsažen i v usnesení ústavněprávního výboru. Dovoluji si tedy tímto požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP